Cessament activitat suspensió temporal de tota activitat (Art. 5 RD llei 2/2021)

La prestació extraordinària de cessament d'activitat pels treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent, és una mesura de contenció en la propagació de la Covid-19, per aquells treballadors autònoms que a partir de l'1 de febrer de 2021 es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent, segons regula l'article 5 del RD-llei 2/2021, de 26 de gener.

Per orientar-te amb les noves prestacions per autònoms, hem elaborat aquesta Infografia que et pot ser d'ajuda. 

Requisits

 • Que hi hagi una resolució de l'autoritat competent indicant la suspensió de l'activitat.
 • Estar afiliat i en alta en el Règim de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, al seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, abans de l'1 de gener de 2021.
 • Trobar-se al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social. Tanmateix, si a la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, et convidarem al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals, ingressis les quotes degudes.

Com tramitar?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes.

Termini de presentació i durada

 • Si presentes la sol·licitud dins dels 21 dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament de l'activitat, el dret a la prestació naixerà l'endemà de l'adopció de l'acord o resolució de tancament de l'activitat. 
 • Si presentes la teva sol·licitud més tard, el dret a la prestació s'iniciarà l'endemà de la sol·licitud.

Tindràs dret a cobrar la prestació fins al darrer dia del mes en què s'acordi l'aixecament de l'adopció de la mesura de tancament per l'autoritat competent.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en l'article 5.1 del RD-llei 2/2021 per accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas ho haurà d'acreditar).

Quantia

S'abonarà el 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada.

Aquesta quantitat es veurà incrementada en un 20% si tens reconeguda la condició de família nombrosa i els únics ingressos de la teva unitat familiar durant aquest període provenen de l'activitat suspesa.

En el cas que dos o més membres de la unitat familiar tingueu dret a aquesta prestació, la quantia de les prestacions minvarà en un 40% per cadascuna d'elles i no s'aplicarà l'increment previst per famílies nombroses.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna informació, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 • Clica al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica a "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja en tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Per finalitzar clica al botó "Enviar"

Preguntes freqüents

Como i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament l'efectuarem a mes vençut.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud i del qual has de ser titular.

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

 • És incompatible amb el treball per compte alié si els ingressos d'aquest treball són superiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb el desenvolupament d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat que l'activitat estigui afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.

En el cas dels treballadors per compte propi inclosos al Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat és incompatible, a més, amb la percepció d'ajudes per paralització de la flota.

Qué passa si no estic al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si a la data de suspensió de l'activitat no estàs al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social procedirem a fer-te l'invitació al pagament, perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

He de seguir ingressant les cotitzacions?

Durant el temps que estigui suspesa l'activitat estaràs exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en el qual s'adopta la mesura del tancament de l'activitat fins al darrer dia del mes següent a què s'aixequi la mesura.

En el cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud. No obstant quedaràs exempt de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en el qual l'autoritat governativa hagi determinat la prohibició de l'activitat, però en aquest cas el període anterior a la data de la sol·licitud no s'entendrà com cotitzat, no assumint la cotització les entitats que cobreixin les prestacions.

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d'activitat?

El temps de percepció de la prestació no reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als que puguis tenir dret en un futur.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Sí, sempre que hagin optat pel seu enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui i sempre que reuneixin els requisits establerts a l'art. 5.1 del RDL 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació.