Cessament activitat autònoms que no reuneixen els requisits de l'article 7  (Art. 6 RD llei 2/2021)

Una prestació extraordinària de cessament d'activitat per autònoms contemplada al RD-llei 2/2021 (article 6) que està pensada per aquells treballadors que no puguin accedir a la prestació contemplada a l'article 7 del mateix RD-llei, ni a la prestació regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).

Per orientar-te amb les noves prestacions per autònoms, hem elaborat aquesta Infografia que et pot ser d'ajuda.

Requisits

Els requisits que has de complir per accedir a la prestació són:

 • Estar en situació d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si no ho estiguessis, hauràs de regularitzar la situació en un termini màxim de 30 dies.
 • No has de tenir dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista a l'art. 7 RD-llei 2/2021, ni a la prestació de cessament d'activitat prevista als articles 327 i següents del text refós de la LGSS.
 • Que els teus rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat com autònom, en el primer semestre de l'exercici 2021, no superin els 6.650 €.
 • Que en el primer semestre de 2021, els ingressos computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi, siguin inferiors als del primer trimestre de 2020.

Com tramitar?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten subsanacions.

Termini per la presentació

Les sol·licituds presentades fins al 22/02/2021, tindran data d'efecte 1 de febrer i una durada màxima de 4 mesos.

I les sol·licituds presentades a partir del 23/02/2021, tindran data d'efecte el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud i duraran com a màxim fins al 31 de maig de 2021.

Durada

La durada màxima és de 4 mesos i, finalitzarà, en tots els casos, el 31 de maig de 2021.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts a l'article 6 del RD-llei 2/2021 per accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas haurà d'acreditar-lo).

Quantia

La quantia a rebre és el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. Es disminueix aquest percentatge al 40% si dos o més membres de la unitat familiar tenen dret a la prestació.

Renúncia, devolució o extinció

La prestació s'extingirà si com treballador autònom passes a complir amb els requisits per accedir a la Prestació per cessament d'activitat regulada a l'article 7 del RD l 2/2021 o bé amb els requisits per accedir a la Prestació de cessament d'activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la LGSS.

Podràs renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d'abril de 2021, els efectes de la renúncia seran al mes següent a la teva comunicació. 

També pots tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, quan consideris que els ingressos percebuts durant el primer semestre de 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període, superin els llindars establerts per tenir dret a la prestació. 

A l'apartat Com esmenar? t'expliquem com procedir.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna informació, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 • Clica al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica a "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja en tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Per finalitzar clica al botó "Enviar"

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament l'efectuarem a mes vençut.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud i del qual has de ser titular.

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

 • És incompatible amb el treball per compte d'altri si els ingressos d'aquest treball són superiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb el desenvolupament d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat.
 • Amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social que vagis percebent llevat que sigui compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.

En el cas dels treballadors per compte propi inclosos al Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat és incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Qué passa si no estic al corrent del pagament de les quotes amb la Seguretat Social?

Si a la data de suspensió de l'activitat no estàs al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social procedirem a fer-te l'invitació al pagament, perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

He de seguir ingressant les cotitzacions?

Durant el temps de percepció de la prestació estaràs exonerat de l'obligació de cotitzar. Aquest període s'entendrà com cotitzat i les cotitzacions seran assumides per la mútua.

Si perceps aquesta prestació i no estaves cotitzant per cessament d'activitat, estaràs obligat a fer-ho per aquest concepte, a partir del mes següent en què finalitzi el cobrament de la prestació.

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d'activitat?

El temps de percepció de la prestació no reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als que puguis tenir dret en un futur.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Sí, sempre que hagin optat pel seu enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui i sempre que reuneixin els requisits establerts a l'art. 6 del RDL 2/2021.

Què passa si no vaig estar afiliat tot el primer trimestre de 2020?

Pel càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta al primer trimestre de l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts al primer semestre de 2021, en la mateixa proporció.