Cessament activitat compatible amb el treball per compte propi (Art. 7 RD llei 2/2021)

Podràs accedir a aquesta prestació de cessament d'activitat com a treballador autònom a partir de l'1 de febrer sempre que concorrin els requisits de l'article 7 del RD-llei 2/2021.

Per orientar-te amb les noves prestacions per autònoms, hem elaborat una Infografia que et pot ser d'ajuda. 

Requisits

 • Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social i continuar afiliat durant tot el temps que estiguis percebent la prestació.
 • Tenir coberta la carència mínima per cessament d'activitat de 12 mesos de cotització immediatament anteriors i consecutius a la sol·licitud.
 • No haver complert l'edat ordinària per a jubilar-te, tret que no tinguessis la cotització requerida per a això.
 • Trobar-te al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Si tens treballadors a càrrec, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social.
 • Acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció ingressos computables fiscalment de l'activitat en compte propi de més del 50% amb relació als haguts en el segon semestre de 2019.
 • No haver obtingut durant el primer semestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 €.
 • Els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri, no podran superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional (SMI). En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'import del SMI.
   

Com tramitar-la?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes.

Termini per la presentació

 • Les sol·licituds presentades fins al 22/02/2021, tindran data d’efecte a partir de l’1 de febrer de 2021.
 • Les sol·licituds presentades a partir del 23/02/2021, tindran data d’efecte de l'endemà a la presentació de la sol·licitud.

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 31/05/2021.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts legalment  per a accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas haurà d'acreditar-lo).

Quantia

Amb caràcter general s'abonarà el 70% de la base reguladora de la prestació, formada per la mitjana de les darreres 12 bases de cotització de l'autònom.

Tanmateix, en el cas d'estar treballant per compte aliè sense superar els límits d'ingressos permesos en virtut d'aquesta situació de pluriactivitat, la quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui en funció de l'activitat.

Renúncia o desistiment

Segons la normativa d'aquesta prestació, podràs renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d'abril de 2021, amb efectes el mes següent a la teva comunicació.

També pots retornar per iniciativa pròpia la Prestació, sense necessitat d'esperar que la mútua et reclami, quan consideris que els ingressos percebuts durant el primer semestre de 2021 o que la caiguda de la facturació en aquest mateix període, superin els llindars detallats en l'apartat de Requisits.

En l'apartat Com esmenar? T'expliquem com procedir.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna informació, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 • Clica al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que es sol·liciten i clica a "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja en tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Per finalitzar clica al botó "Enviar"

Preguntes freqüents

Haig de seguir ingressant les cotitzacions?

Hauràs de seguir cotitzant i nosaltres t’abonarem l’import corresponent a les contingències comunes perquè puguis realitzar l’ingrés a la TGSS.

La prestació és compatible amb el treball per compte d’altri?

És compatible, sempre que no se superi el límit d'ingressos nets previst per la norma. En aquest sentit, els ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 2,2 vegades l'SMI. En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'SMI.

Què passa si no estic al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si en la data de la suspensió de l'activitat no estàs al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, procedirem a realitzar-te una invitació al pagament, perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d’activitat?

El temps de percepció de la prestació reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als que puguis tenir dret en un futur.