Cessament activitat per treballadors de temporada (Art. 8 RD llei 2/2021)

Per a accedir a la prestació has de ser considerat un treballador de temporada, per a això el teu únic treball al llarg de 2018 i 2019 s'ha d'haver desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar, durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis en cadascun dels anys, sempre que aquest marc temporal comprengui un mínim de 2 mesos a la primera meitat de l'any.

Es considerarà que has desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que, d'haver estat d'alta en un règim de la Seguretat Social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d'aquests anys.

Per orientar-te amb les noves prestacions per autònoms, hem elaborat una Infografia que et pot ser d'ajuda. 

Requisits

 • Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi, durant com a mínim quatre mesos i un màxim de sis en cadascun dels anys 2018 i 2019, i sempre que aquest marc temporal comprengui un mínim de 2 mesos a la primera meitat de l'any.
 • No haver estat en alta o assimilat a l'alta, com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent, més de 60 dies durant el primer semestre de 2021.
 • No haver obtingut durant la primera meitat de 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 €.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social; si no ho estàs, et convidarem al pagament, que hauràs de regularitzar en el termini de 30 dies.

Com tramitar?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes.

Termini per la presentació i durada

 • Si presentes la sol·licitud fins al dia 22/02/2021, la prestació tindrà efectes l’1 de febrer de 2021.
 • A partir del dia 23/02/2021, els efectes queden fixats l'endemà de la presentació de la sol·licitud. 

La prestació tindrà una durada màxima de 4 mesos, i no podrà excedir del 31 de maig de 2021.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en l'art. 8 del RD-llei 2/2021 per accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas ho haurà d'acreditar).

Quantia

La quantia de la prestació serà el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat. 

Renúncia a la prestació

Pots renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 30/04/2021, fent efecte la renúncia des del mes següent a la seva comunicació. També pots retornar per iniciativa pròpia el percebut, quan consideris que els teus ingressos superen els llindars establerts.

En l'apartat Com esmenar? T'expliquem com procedir.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna informació, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 • Clica al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que es sol·liciten i clica a "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja en tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Per finalitzar clica al botó "Enviar"

Preguntes freqüents

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

 • Amb el treball per compte d'altri.
 • Amb qualsevol prestació de Seguretat Social que percebés, tret que fos compatible amb l'acompliment de l'activitat com a treballador per compte propi.
 • Amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament (quan els ingressos durant la primera meitat de 2021 superin els 6.650 €).
 • Amb les ajudes per Paralització de la flota en el cas de treballadors autònoms pertanyents al Règim especial de treballadors de la mar.
   

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament el farem a mes vençut.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud i de la que has de ser titular.
 

Què passa si no estic al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si en la data de la suspensió de l'activitat no estàs al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, procedirem a realitzar-te una invitació al pagament, perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

Haig de seguir ingressant les cotitzacions?

Durant el temps de percepció de la prestació estaràs exonerat de l'obligació de cotitzar. 

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d’activitat?

El temps de percepció de la prestació no reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als que puguis tenir dret en un futur.

Ténen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Sí, sempre que hagin optat pel seu enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui i sempre que reuneixin els requisits establerts a l’art. 8 del RD l 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació