Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors de temporada (Art. 14 del RDL 30/2020).

Aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat està adreçada a treballadors autònoms l'únic treball dels quals, al llarg dels dos últims anys, s'ha desenvolupat durant els mesos de juny a desembre.

Per a ser considerat un treballador de temporada el teu únic treball al llarg dels últims dos anys s'ha d'haver desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar, durant els mesos de juny a desembre. Si has estat d'alta com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no ha de superar els cent vint dies al llarg d'aquests dos anys.

Per orientar-te amb les noves prestacions per autònoms, hem elaborat una Infografia que et pot ser d'ajuda. 

Requisits

 • Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant almenys quatre mesos en el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri, en el règim de Seguretat Social corresponent, més de cent vint dies durant el període comprès entre l'1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 • No haver desenvolupat cap activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l'alta des de l'1 de març al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que aquesta fos compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut en 2020 uns ingressos que superin els 23.275 €.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social; si no ho estàs, et convidarem al pagament, que hauràs de regularitzar en el termini de trenta dies.

Com tramitar-la?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud o bé vols aportar documentació per a rectificar alguna informació, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 • Clica en el botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica a "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Per a finalitzar clica en el botó "Enviar"

Termini per a la presentació i durada

 • Si presentes la sol·licitud fins al 23/10/2020, la prestació tindrà efectes d'1 d'octubre de 2020 (segons ofici rebut de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions).
 • A partir 24/10/2020, els efectes queden fixats l'endemà de la presentació de la sol·licitud (segons ofici rebut de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions).

La prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti fins al 23/10/2020. En cas contrari els efectes queden fixats l'endemà de la sol·licitud.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en l'article 14 del RDL 30/2020 per a accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas haurà d'acreditar-lo).

Quantia

La quantia de la prestació serà el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat. Has de tenir en compte que s'apliquen els límits de l'IPREM.

Renúncia a la prestació

Pots renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31/01/2021, fent efecte la renúncia des de l'endemà a la seva comunicació. També pots retornar per iniciativa pròpia el percebut, quan consideris que els teus ingressos superen els llindars establerts.

A l'apartat Com esmenar?, t'expliquem com procedir.

Iniciar tràmit

Tramitar

Preguntes freqüents

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

 • Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d'altri.
 • És incompatible amb qualsevol prestació de Seguretat Social que estiguessis percebent, tret que fos compatible amb l'acompliment de l'activitat com a treballador per compte propi.
 • Amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament (quan els ingressos durant 2020 superin els 23.275 €).
 • Amb les ajudes per Paralització de la flota.

Com i quan cobraré la prestació?

Una vegada comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament el realitzarem a mes vençut.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat en la sol·licitud i de la qual has de ser titular.

Què passa si no estic al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si en la data de la suspensió de l'activitat no estàs al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, procedirem a realitzar-te la invitació al pagament, perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

Haig de seguir ingressant les cotitzacions?

Durant el temps de percepció de la prestació estaràs exonerat de l'obligació de cotitzar.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Sí, sempre que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui i sempre que reuneixin els requisits establerts en l'article 14 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

He cobrat la prestació d'autònoms de temporada que es va aprovar el juny, puc demanar la prestació d'autònoms de temporada per aquest nou període?

Si compleixes amb els requisits per cobrar la primera, difícilment pots complir els de la segona.