Avís legal

L'objecte d'aquest Avís legal és regular les condicions per les quals l'usuari podrà accedir als serveis que Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1 posi a la seva disposició a través d'Internet.

No obstant això, Mutual Midat Cyclops, pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis a l'obligatorietat de ser col·laborador/associat o adherit de Mutual Midat Cyclops i, per tant, a disposar d'un Registre d'usuari, password i clau d'accés només disponible per a aquells que siguin titulars, complint, així mateix, les condicions específiques d'accés al servei.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l'accés als llocs web com l'ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquests serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho faci.

Per tant, l'ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, està supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, d'acord amb el principi de bona fe i d'acord amb la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la mateixa Mutual Midat Cyclops, tot això segons les possibilitats i fins per als quals s'han concebut. Mutual Midat Cyclops no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts efectuat pels usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure d'informació establert en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del web on pot baixar diferents aplicacions és Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, amb NIF G-64172513, inscrita en el Ministeri de Treball amb el número 1, amb domicili a l'avinguda Josep Tarradellas 14-16 de Barcelona, amb domini d'Internet www.mc-mutual.com, inscrit en el registre corresponent del Ministeri de Treball, amb data 23 de juny de 2006, tenint en compte comunicacions dels usuaris i/o interessats a l'adreça següent de correu electrònic info@mc-mutual.com

Els productes enumerats en aquesta web no tenen cap cost econòmic, però sí que tenen limitacions d'accés al públic en general. El contingut professional d'aquests fa que es limiti el seu ús al sector professional vinculat a Mutual Midat Cyclops.

Concepte d'usuari

La utilització del web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal en la versió publicada per Mutual Midat Cyclops en el mateix moment en què l'usuari accedeixi al web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquest Avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que pot experimentar modificacions.

Informació sobre els enllaços

Mutual Midat Cyclops no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles "enllaços" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no propi és efectuat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Mutual Midat Cyclops no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al web de Mutual Midat Cyclops, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar al web de Mutual Midat Cyclops, com en accedir a la informació d'altres webs des del web de Mutual Midat Cyclops.

Informació sobre la utilització de cookies

En aquest web s'utilitzen cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la informació següent:

  • Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el web
  • Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita al web
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides

Els continguts d'aquest web només tenen caràcter informatiu

Els consells s'han d'entendre com a orientatius, Mutual Midat Cyclops no respon, en cap forma, de l'efectivitat d'aquests, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona que els rebi; la persona que rep aquests consells ha de decidir segons el seu criteri l'oportunitat d'aquests.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. Mutual Midat Cyclops pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Mutual Midat Cyclops ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades fiables, però, per bé que s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquest web tenen únicament finalitat informativa.

Informació sobre l'exempció de tota la responsabilitat derivada d'una fallada tècnica i de contingut

Mutual Midat Cyclops declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, Mutual Midat Cyclops no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Mutual Midat Cyclops.

Mutual Midat Cyclops no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que Mutual Midat Cyclops fa els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengui determinades decisions o faci accions basant-se en la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per Mutual Midat Cyclops, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de Mutual Midat Cyclops.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Mutual Midat Cyclops o de tercers titulars d'aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d'aquestes constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment del que s'ha assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit qualsevol acte en virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Mutual Midat Cyclops.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Mutual Midat Cyclops, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Mutual Midat Cyclops és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis que s'hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris li puguin fer arribar a través del correu electrònic.

Mutual Midat Cyclops, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per tal d'evitar que a través de les seves pàgines web es puguin abocar a la xarxa continguts o opinions, considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Mutual Midat Cyclops, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen Mutual Midat Cyclops per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a Mutual Midat Cyclops, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Mutual Midat Cyclops.

D'acord amb el que s'ha assenyalat al paràgraf anterior, Mutual Midat Cyclops queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d'aquestes observacions, opinions o comentaris, per tal d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut cap mena de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queda prohibit qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer es pugui beneficiar, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per Mutual Midat Cyclops per al seu funcionament. En concret, queda prohibit qualsevol enllaç, hyperlink, framing o vincle similar que es pugui establir en direcció a les pàgines web de Mutual Midat Cyclops, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Mutual Midat Cyclops. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de Mutual Midat Cyclops sobre les pàgines web i tots els continguts d'aquestes.

Mutual Midat Cyclops no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels llocs web de Mutual Midat Cyclops.