A MC MUTUAL tenim oberts canals de comunicació perquè els nostres usuaris puguin traslladar-nos consultes, suggeriments i també fets comesos en el si de l'activitat, que poguessin incomplir la normativa legal o interna de la mútua.

Actualment disposem dels següents canals per comunicacions o denúncies:

· Consultes, suggeriments, agraïments i queixes relatives a la gestió de les prestacions d'MC MUTUAL:

  • Per mitjans telemàtics a través del següent formulari

· Comitè d'Integritat i Compliment Normatiu: incompliments, tant de membres de la mútua com dels seus proveïdors, del Codi Ètic de la mútua i les polítiques de compliment normatiu.

  • Per mitjans telemàtics mitjançant el següent formulari
  • Per correu ordinari, amb justificant de recepció, a l'adreça postal Comitè d'Integritat i Compliment; Josep Tarradellas, 14-18; 08029-Barcelona.
  • Personalment, a la seu dels Serveis Centrals de la mútua, a l'atenció del Comitè d'Integritat i Compliment.

La comunicació pot efectuar-se de forma anònima o nominativa. Només en cas de ser nominativa, es podrà informar el comunicant respecte a les actuacions desenvolupades en el termini raonable que preveuen els procediments interns i es podrà garantir que no es produeixin represàlies per part d’MC MUTUAL enfront de les comunicacions veraces i no malicioses o abusives.

· Reclamacions prèvies davant els acords de la mútua (en compliment de l'article 71 de la Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social):

  • Per canals que permetin que la mútua expedeixi rebut de presentació de la Reclamació Prèvia o que pugui segellar degudament, amb indicació de la data, les còpies de les reclamacions que se li adrecin en compliment del que disposa la Llei (art. 71.7 de la Llei 36/2011).

Les dades tant de la comunicació com del comunicant seran tractades de forma confidencial, sense que puguin accedir-hi persones diferents de les encarregades de gestionar l'expedient i d'aquelles cessions d'informació que calgui efectuar en compliment d'una obligació legal.