Prestació per cessament d'activitat i treball per compte propi (Disposició addicional 4a del RDL 30/2020)

Podràs accedir a aquesta prestació com a treballador autònom si no has percebut durant el tercer trimestre del 2020 la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi, regulada a l'article 9 del RDL 24/2020, sempre que sí que hagis percebut la prestació extraordinària de l'article 17 del RDL 8/2020. Aquesta prestació es troba regulada en la disposició addicional quarta del RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Per orientar-te amb les noves prestacions per autònoms, hem elaborat una Infografia que et pot ser d'ajuda. 

Requisits

 • Has d'haver percebut la Prestació extraordinària per cessament d'activitat (art. 17 RDL 8/2020) fins al 30/06/2020.
 • Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social i continuar afiliat durant tot el temps que estiguis percebent la prestació.
 • Tenir coberta la carència mínima de 12 mesos de cotització immediatament anteriors i consecutius a la sol·licitud.
 • Tenir protegida la contingència per cessament d'activitat i coberta la cotització mínima necessària.
 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-te, llevat que no tinguessis la cotització requerida per a això.
 • Trobar-te al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Si tens treballadors a càrrec, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social.
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el 4t trimestre de 2020 de, almenys, el 75% en relació amb el mateix període del 2019.
 • No haver obtingut durant el 4t trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 € (1.939,58 € mensuals).
 • No haver percebut durant el 3r trimestre de 2020 la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi, regulat a l'article 9 del RDL 24/2020.
 • Els ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no podran superar 2,2 vegades l'SMI. En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'SMI.

Com tramitar?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna informació, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 • Clica al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que es sol·liciten i clica a "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja en tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Per finalitzar clica al botó "Enviar"

Termini per la presentació

 • Les sol·licituds presentades fins al 23/10/2020, tindran data d'efecte a partir de l'1 d'octubre de 2020 (segons ofici rebut de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions). 
 • Les sol·licituds presentades des del 24/10/2020, tindran data d'efecte de l'endemà a la presentació de la sol·licitud (segons ofici rebut de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions).

La data màxima per sol·licitar la prestació és fins al 30/01/2021. 
 

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en la disposició addicional 4a del RDL 30/2020 per accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas ho haurà d'acreditar).

Quantia

S'abonarà el 70% de la base reguladora, i també l'import corresponent a les contingències comunes perquè puguis fer l'ingrés a la TGSS. Es tindran en compte els límits mínims i màxims de l'IPREM i el nombre de fills a càrrec.

Tanmateix, en el cas de pluriactivitat el percentatge de cobrament es disminuirà quan:

 • Els ingressos nets procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d'altri no superin 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional
 • En aquest cas, la quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l'activitat sense que siguin aquí d'aplicació les quanties mínimes de l'IPREM

Renúncia o desistiment

Segons la normativa d'aquesta prestació, podràs renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2020, amb efectes el mes següent a la teva comunicació.

També pots tornar per iniciativa pròpia la Prestació, sense necessitat d'esperar que la mútua et reclami, quan consideris que els ingressos percebuts durant el 4t trimestre de 2020 o que la caiguda de la facturació en aquest mateix període superin els llindars detallats en l'apartat de Requisits.

A l'apartat Com esmenar?, t'expliquem com procedir.

Preguntes freqüents

Cal esperar que acabi el trimestre per demanar la prestació?

No cal esperar que acabi el trimestre per sol·licitar la prestació. Si consideres que compliràs els requisits per accedir-hi pots sol·licitar-la dins de l'termini indicat.

He de seguir ingressant les cotitzacions?

Hauràs de seguir cotitzant i nosaltres t'abonarem l'import corresponent a les contingències comunes perquè puguis fer l'ingrés a la TGSS

La prestació és compatible amb el treball per compte d'altri?

A partir del 01/10/2020 si és compatible, sempre que no se superi el límit d'ingressos nets prevists per la norma. En aquest sentit, perquè existeixi compatibilitat, els ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 2,2 vegades l'SMI. En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'SMI.

La prestació serà incompatible amb altres prestacions?

Aquesta prestació és incompatible amb qualsevol prestació de Seguretat Social que vinguessis percebent tret que fos compatible amb la teva activitat com a autònom.

En el cas dels treballadors per compte propi inclosos en el Règim especial dels treballadors de la Mar, la prestació per cessament d'activitat és incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Què passa si no estic al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social?

Si no compleixes el requisit d'estar al corrent de les quotes de la Seguretat Social, et farem la invitació al pagament perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

Si he d'acreditar pèrdua de facturació, són rendiments nets o ingressos?

Les referències a percentatges de reducció (d'almenys el 75%) són de facturació (ingressos), mentre que la superació de 5.918, 75 € es refereix al rendiment net (ingressos menys despeses).

En tot cas, ha d'haver-hi activitat. La total absència d'ingressos conseqüència de l'absència d'activitat real no genera el dret a aquesta prestació, pel que es podria considerar com indeguda.

Si acredito a l'octubre i novembre i, en canvi, al desembre no, i sol·licito renúncia, hauria de tornar la totalitat de la prestació de l'octubre, novembre i desembre?

La reducció de la facturació del 75 % es mira el global del trimestre, no el que facturi mes a mes. I si no compleixes el global del trimestre, la prestació seria indeguda.

Pels autònoms societaris, es considera que el rendiment net és la seva nòmina, sense tenir en compte el rendiment de la societat? I en cas d'autònom col·laborador, que es té en compte?

Pels societaris es valorarà el rendiment net de la societat, però aplicant-li la proporció de la seva participació en aquesta. O la nòmina si és que la tenen.

Per l'autònom col·laborador familiar, el rendiment net serà la seva nòmina, i la reducció de la facturació es mirarà la del titular de l'activitat (la del negoci).

He cobrat la prestació extraordinària per cessament d'activitat fins al 30/06, i no he cobrat res de la Prestació de cessament d'activitat dels que provenien del cessament extraordinari (a l'estar suspès per pluriocupació durant tot el trimestre i fins al 30/09), a octubre ja no sóc pluriocupat. Puc sol•licitar la Pròrroga del 3r trimestre o bé sol·licitar la nova ajuda del 4t trimestre?

Com que no has percebut la prestació del 3r trimestre, pots presentar una nova sol·licitud per l'ajuda del 4t trimestre.

He cobrat la Prestació extraordinària per cessament d'activitat fins al 30/6 i he cobrat part de la Prestació de cessament dels que provenen del cessament extraordinari (a l'estar suspès per incapacitat temporal des d'agost fins a primers d'octubre) Puc sol•licitar la nova ajuda de cessament d'activitat del 4t trimestre, ja que no puc demanar la pròrroga del 3r trimestre?

L'opció que tens és tornar el cobrat el tercer trimestre i presentar una nova sol·licitud pel 4t trimestre.