Prestació econòmica per cessament d'activitat de treballadors autònoms

La prestació econòmica per cessament d'activitat tracta de cobrir la manca d'ingressos que es produeix quan un treballador autònom es veu obligat a cessar totalment en la seva activitat per algun dels motius que especifica la llei, que són els següents:

 • Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius

 • Força major (pot ser temporal o definitiu)

 • Pèrdua de llicència administrativa

 • Violència de gènere (pot ser temporal o definitiu)

 • Divorci o separació

A més, la llei preveu altres motius addicionals en el cas de:

Requisits

 • Haver estat afiliat i en alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms.

 • Tenir la cobertura de cessament d'activitat per treballador per compte propi o autònoms.

 • Sol·licitar la baixa en el règim especial corresponent a causa del cessament d'activitat.

 • Tenir cobert el període mínim de cotització de 12 mesos per cessament d'activitat.

 • Trobar-se en situació legal de cessament d'activitat.

 • Subscriure el compromís de cerca activa d'ocupació i acreditar una disponibilitat activa per a la reincorporació al mercat de treball a través de les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a les quals pugui convocar-lo el servei públic d'ocupació de la comunitat autònoma corresponent o, si escau, l'Institut Social de la Marina.

 • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que no tingui cotitzat el període mínim per a això.

 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En el cas de no estar-ne al corrent, fes clic aquí per a més informació.

 • En el cas que s'hagi percebut la prestació per cessament d'activitat anteriorment, que hagin transcorregut més de 18 mesos des del reconeixement anterior.

 • No estar en situació de pluriactivitat.

 • Si es disposa de treballadors a càrrec, el compliment de les garanties, obligacions i procediments regulats en la legislació laboral.

Com es tramita?

 1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Omple la informació següent:
  • Assumpte: tipus de prestació que sol·licites
  • Motiu: si es tracta de la sol·licitud o d'una informació addicional
  • NIF/NIE/passaport, NAF i data de la baixa (segons la prestació). O bé NIF/NIE/passaport i núm. de referència del tràmit
  • Fes clic al botó Carregar dades. El sistema et tornarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i documents que has d'aportar.
 3. Un cop hagis proporcionat les dades necessàries i adjuntat la documentació que et sol·licitem, fes clic al botó Enviar

Has de tenir en compte que, si no has signat la documentació amb el teu certificat digital o presencialment a l'oficina, a més del DNI, has d'aportar el document de titularitat del compte bancari (serà vàlid qualsevol document que et vinculi amb el teu compte bancari, com el document facilitat per la mateixa entitat bancària, còpia del compte bancari o qualsevol rebut on aparegui la teva identificació i el número del teu compte bancari).

Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol·licitud que fas a la mútua.

Termini per a la presentació

Pots sol·licitar la prestació fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què es produeixi el cessament efectiu de l'activitat. En aquest cas, tens dret a la prestació econòmica a partir del dia següent al cessament efectiu de l'activitat.

Qui pot fer la presentació?

El treballador o el seu col·laborador, sempre que hi hagi contracte d'associació. En aquest últim cas, la documentació que ho requereixi ha d'estar signada pel treballador (el col·laborador només fa la funció de presentador).

Quantia i durada

La prestació consisteix en el 70% de la base reguladora (mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors al cessament d'activitat).

Existeixen unes quanties màximes i mínimes per a aquesta prestació en funció de les càrregues familiars del sol·licitant, prenent com a referència l'IPREM.

A més, l'import de la prestació varia en funció dels mesos que s'hagi cotitzat per cessament d'activitat:

Havent cotitzat Import
12 a 17 mesos 4 mesos
18 a 23 mesos 6 mesos
24 a 29 mesos 8 mesos
30 a 35 mesos 10 mesos
36 a 42 mesos 12 mesos
43 a 47 mesos 16 mesos
48 mesos en endavant 24 mesos

Com cal fer les esmenes?

Si la mútua t'ha sol•licitat esmenar la sol•licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna dada, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 1. Fes clic al botó Tramitar
 2. Introdueix les dades que se sol•liciten i fes clic a Carregar dades
 3. L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol•licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 4. Per finalitzar fes clic al botó Enviar

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si compleixes els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts.

El pagament es fa per transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud, del qual has de ser titular.

Pel que fa a la transferència feta per MC MUTUAL, apareixerà la contingència per la qual perceps la prestació; en aquest cas, el cessament d'activitat de treballadors autònoms i les dates del període que se li està abonant. El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat.

Exemple: Pagament del cessament d'activitat. Període: 01012019-31032019

Quina quantitat haig de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

A principis d'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Puc sol·licitar que es faci una retenció d'IRPF diferent?

Sí, sempre que aquesta sigui superior. El nou IRPF s'ha de mantenir durant tot l'exercici fiscal en què s'hagi sol·licitat. Accedeix al document per a sol·licitar-ho

Quines incompatibilitats es donen amb aquesta prestació?

 • El treball per compte d'altri o per compte propi.

 • L'obtenció de pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social, llevat que aquestes hagin estat compatibles amb el treball que va donar lloc a la prestació per cessament d'activitat.

 • La percepció d'ajudes per paralització de la flota en el cas del REMAR (Règim Especial de Treballadors del Mar).

Què passa si sol·licites la prestació per cessament d'activitat estant en situació d'incapacitat temporal?

Mentre et trobis en situació d'incapacitat temporal no podràs percebre la prestació per cessament d'activitat atès que és incompatible. Així mateix, el període en què hagis estat en situació d'incapacitat temporal, si l'activitat i/o l’establiment han continuat actius, no es produirà el descompte de dies corresponent. Per contra, si has tancat o cessat la teva activitat durant la baixa mèdica, el període corresponent a aquesta baixa mèdica es computarà dins el total de dies de prestació a percebre per cessament d'activitat.

Què passa si no estic al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social?

Si en la data de cessament d'activitat no es compleix el requisit d'estar al corrent de les quotes de la Seguretat Social, es procedeix a la invitació al pagament perquè s'ingressin les quotes degudes en un termini de trenta dies naturals. Si la regularització es fa amb posterioritat a aquest període, s'aplicarà una minoració del 20% en la prestació a percebre.

Què passa si faig la sol·licitud fora de termini?

Si la presentació de la sol·licitud es fa fora de termini, es descomptaran, del total a percebre, els dies que hi hagi entre la data límit de presentació i la data de presentació efectiva.

Motius addicionals en cas de Treballadors econòmicament dependents (TRADE)

La llei preveu els motius de cessament addicionals següents en el cas de treballadors econòmicament dependents (TRADE):

 • Terminació de la durada contractual, obra o servei

 • Incompliment contractual greu del client

 • Rescissió de la relació contractual del client per causa justificada

 • Rescissió de la relació contractual del client per causa injustificada

 • Per mort, incapacitat o jubilació del client

Motius addicionals en el supòsit de Socis

Per als socis, la llei preveu els motius de cessament addicionals següents:

 • Per cessament en el càrrec de conseller o administrador de la societat

 • Cessament de soci

Motius addicionals en el supòsit de Socis de cooperatives

Per als socis de cooperatives, la llei preveu els motius de cessament addicionals següents:

 • Cessament de l'activitat per expulsió improcedent

 • Cessament de l'activitat per finalització del període de vincle societari

 • Cessament en la prestació de treball durant el període de proves

Motius addicionals en cas treballadors amb condició de familiar col·laborador

Per als treballadors amb condició de familiar col·laborador, la llei preveu els motius de cessament addicionals següents:

 • Divorci o separació matrimonial.

 • Per mort, jubilació o incapacitat del titular del negoci.

Motius addicionals en cas de treballadors que pertanyen al Règim especial de treballadors agraris

Per als treballadors que pertanyen al règim especial de treballadors agraris, la llei preveu els motius de cessament addicionals següents:

 • Cessament temporal quan per força major es realitzi un canvi de cultiu o de capacitat ramadera.

 • Cessament temporal quan per força major es produeixi un dany en les explotacions agràries o ramaderes.

 • Cessament temporal durant el temps d'erradicació de les malalties en explotacions ramaderes.

Iniciar tràmit

Tramitar

Documentació relacionada

Contacta amb nosaltres

Fes clic aquí per accedir al formulari de contacte.