Tramitació del comunicat d'accident amb baixa

El comunicat d'accident de treball amb baixa és el document oficial que has d'emplenar per comunicar que un treballador ha patit un accident de treball, com ha succeït, quan s'ha produït i en quin lloc.

En quins casos s'ha de presentar i quin termini hi ha per fer-ho?

S'ha de presentar quan es produeix un accident de treball o una recaiguda i el treballador s'absenta de la feina com a mínim un dia. 

La comunicació s'ha de realitzar en un màxim de cinc dies hàbils des de la data en què s'hagi produït l'accident de treball o, si és el cas, des de la data en què es notifica a l'empresari la resolució de la determinació de la contingència de l'accident de treball.

No obstant això, en els següents casos l'empresari està obligat a realitzar una comunicació urgent en un termini de 24 hores a l'autoritat laboral de la província on hagi ocorregut l'accident a través de Delt@ o bé per qualsevol altre mitjà que permeti una comunicació immediata:

  • Si s'ha produït la mort d'un treballador.
  • Quan almenys un dels accidentats presenti lesions greus o molt greus i l'accident hagi succeït al centre de treball.
  • Quan l'accident ocorregut en el centre de treball hagi afectat més de 4 treballadors, pertanyin o no a la plantilla d'una mateixa empresa.

S'exceptuen de la comunicació urgent els casos d'accident in itinere.

 

Requisits

Que el treballador:

  • Estigui afiliat a la Seguretat Social.
  • Disposi de la cobertura d'accident de treball i malaltia professional.

Com es tramita?

Qui pot fer la presentació?

En el cas de treballadors per compte d'altri, l'empresari o el seu representant legal.

En el cas de treballadors per compte propi, el mateix treballador emplena i presenta el comunicat d'accident de treball amb baixa.

Iniciar tràmit

Tramitar

Preguntas frecuentes

Què passa un cop emplenat el comunicat?

El sistema Delt@ envia automàticament tots els comunicats d'accident signats per l'empresari o treballador per compte propi a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o a l'entitat gestora. 

Si el comunicat d'accident està emplenat correctament, es trasllada l'accident de treball a l'autoritat laboral de la província on es troba el centre de treball del treballador accidentat en un termini de 10 dies hàbils. Si hi ha algun error, es torna a l'empresa o treballador per compte propi perquè l’esmenin en un termini de 5 dies hàbils.

El tràmit finalitza quan l'autoritat laboral accepta i es trasllada el comunicat d'accident signat per l'empresa, l'entitat gestora o col·laboradora i l'autoritat laboral a les autoritats competents.

Què passa en els casos d'accident de treball soferts per un treballador cedit per una empresa de treball temporal o en contractes o subcontractes?

En aquest cas, és l'empresa que cedeix el treballador la que ha de responsabilitzar-se de l'emplenament i presentació del comunicat d'accident de treball.

Han de notificar-se els accidents ocorreguts a l'estranger?

Si l'accident de treball l'ha patit un treballador afiliat a la Seguretat Social a Espanya i aquest té la cobertura d'accident de treball i malaltia professional, s'ha d'informar de l'accident de treball ocorregut.

Què passa en el cas que el treballador accidentat tingui la cobertura d'accident de treball a través de MUFACE, ISFAS o MUGEJU?

En cap cas s'ha d'informar a través del sistema Delt@. S'ha de consultar la normativa per a cadascun dels casos.

Què passa si hi ha algun error en l'ompliment del comunicat d'accident de treball?

La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o bé l'entitat gestora torna el comunicat d'accident a qui el va presentar perquè esmeni els errors i pugui reenviar-lo en un termini de cinc dies hàbils.

Què passa si no es comunica l'accident de treball?

La manca de comunicació de l'accident de treball suposa un incompliment de la normativa estatal i autonòmica que pot derivar en sancions.

Què passa si l'accident de treball afecta més d'un treballador?

S'ha de consignar un comunicat d'accident de treball per cadascun dels treballadors accidentats.

Què passa si l'accident de treball afecta un treballador pluriempleat?

Han d'emplenar el comunicat d'accident de treball tots els ocupadors dels centres de treball que hagin de tramitar la prestació per contingències professionals.

¿Qué son los sistemas Delt@, IGATT y coNTA?

El sistema DELT@ (Declaració electrònica de Treballadors Accidentats), és un sistema de declaració de documents a través d'una connexió segura que s'emeten signats i que generen històrics, habilitat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. Es fa servir per comunicar els accidents que es produeixen en el lloc de treball i dur a terme tot el procés de documentació necessària. Gràcies a aquest sistema es poden declarar els documents de forma electrònica.

CoNTA, és el portal de notificació d'accidents de treball a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

IGATT és l'aplicació informàtica a través de la qual es realitzen aquests tràmits a la Comunitat autònoma del País Basc

Iniciar tràmit

Tramitar

Iniciar tràmit

Tramitar

Iniciar tràmit

Tramitar