Prestació econòmica per

incapacitat temporal

contingència comuna

La prestació econòmica per incapacitat temporal derivada d'una malaltia o accident no laboral tracta de cobrir la manca d'ingressos que es produeix quan un treballador està impossibilitat temporalment per treballar i rebis l’assistència sanitària de la Seguretat Social.

Requisits

  • Estar de baixa mèdica.

  • Estar adherit i d’alta al règim d’autònoms (o en situació assimilada a l'alta) en la data de l'accident no laboral o del diagnòstic de la malaltia.

  • Tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels 5 anys immediatament anteriors a la baixa mèdica. Aquest requisit no s’exigeix en els casos d’incapacitat temporal derivada d’accident no laboral.

  • Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

  • Tenir la contingència comuna coberta amb MC MUTUAL.

Com es tramita?

  1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, signis i escanegis els documents necessaris.
  2. Omple la informació següent:
    • Assumpte: tipus de prestació que sol•licites
    • Motiu: si es tracta de la sol•licitud o d'una informació addicional
    • NIF/NIE/passaport, NAF i data de la baixa (segons la prestació). O bé NIF/NIE/passaport i núm. de referència del tràmit
    • Fes clic al botó Carregar dades. El sistema et tornarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i documents que has d'aportar.
  3. Un cop hagis proporcionat les dades necessàries i adjuntat la documentació que et sol•licitem, fes clic al botó Enviar

Quan ens enviïs la teva sol•licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol•licitud que fas a la mútua.

Qui pot fer la presentació?

El treballador per compte propi o representant legal.

Quantia

  • L'import de la prestació variarà en funció del moment de la baixa en el qual et trobis:

Dies de baixa Import de la prestació Repercussió del cost
Dies 1 a 3 - Treballador
Dies 4 a 20 60% de la base reguladora diària Mutua
Dia 21 fins al final de la prestació 75% de la base reguladora diària Mútua

Com cal fer les esmenes?

Si la mútua t'ha sol•licitat esmenar la sol•licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna dada, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

  1. Fes clic al botó Tramitar
  2. Introdueix les dades que se sol•liciten i fes clic a Carregar dades
  3. L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol•licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
  4. Per finalitzar fes clic al botó Enviar

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts.

El pagament es fa per transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud, del qual el treballador ha de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament IT-CC. Període: 17032018-07042018

Què passa si no estic al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si no estàs al corrent en les cotitzacions a la Seguretat Social quan presentes la sol·licitud o bé tens reconegut un ajornament de quotes amb posterioritat a la baixa mèdica, MC MUTUAL realitzarà una invitació al pagament, oferint-te la possibilitat de pagar tots els períodes que tinguis pendents en el termini de 30 dies naturals.

Si t’hi poses al corrent en el termini indicat, s'entendrà que estàs al corrent del pagament, se't reconeixerà i abonarà la prestació sol·licitada. Si, per contra, t'hi poses al corrent després dels 30 dies, et reconeixerem la prestació minorada un 20%.

És important que tinguis en compte que mentre no estiguis al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social no podrem abonar-te la prestació econòmica, atès que és un requisit imprescindible per fer-ho.

Què passa si tinc un ajornament de quotes amb data anterior a la de la baixa mèdica?

En aquest cas, rebràs un escrit que t'informa que per poder percebre la prestació has d'acreditar mensualment el pagament de la quota (rebut bancari, extracte de compte, còpia de cartilla, etc.). Si no acredites el pagament de la quota, perdràs la consideració d’estar al corrent de pagament i procedirem a la suspensió immediata de la prestació reconeguda que estiguessis percebent fins que saldis tot el deute amb la Seguretat Social.

Quina quantitat s'ha de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

El primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Es pot sol·licitar que es retingui un IRPF diferent al que s'està retenint?

Sí, sempre que aquest sigui superior. El nou IRPF s'ha de mantenir durant tot l'exercici fiscal en què s'hagi sol·licitat.