Prestació econòmica per

incapacitat temporal

contingència professional

La prestació econòmica per incapacitat temporal derivada d'un accident de treball o una malaltia professional tracta de cobrir la manca d'ingressos que es produeix quan un treballador està impossibilitat temporalment per treballar.

Requisits

 • Estar en baixa mèdica.
 • Estar afiliat i en alta (o en situació assimilada a l'alta) a la data de l'accident de treball o del diagnòstic de la malaltia professional.
 • Que l'empresa tingui la contingència coberta amb MC MUTUAL.

Situacions que originen el pagament directe

 • Quedar-se a l'atur.
 • Passar a una situació de pròrroga d'incapacitat temporal (després de 365 dies), després d'una resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • El treballador no rep el pagament de la prestació en modalitat de pagament delegat per incapacitat temporal per part de l'empresa.
 • Recaiguda estant en situació de desocupació.
 • Treballador exclòs del pagament delegat (representants de comerç, artistes, professionals taurins, agraris, empleats de la llar i treballadors dels grups II i III del règim especial del mar).
 • Suspensió del contracte en cas de treballadors fixos-discontinus.
 • Estar en un expedient de regulació d'ocupació.

Com es tramita?

 1. Omple el formulari de la sol·licitud.

 2. Aporta la documentació que s'indica durant la tramitació, a més de còpia del DNI/NIE/Passaport.

 3. Signa la sol·licitud digitalment, si és possible. En cas contrari, fes-ho de manera manuscrita i envia-la al correu electrònic del centre de la teva província, indicant a l'assumpte: "Pagament directe + NIF". Pots consultar les dades de contacte a la nostra Xarxa de centres.

  De manera excepcional i mentre duri l'Estat d'alarma, es tramitaran les sol·licituds, encara que no estiguin degudament signades.

Si una vegada presentada la sol·licitud de pagament directe manca documentació, es remet una comunicació perquè es pugui aportar en un termini de 10 dies. Passat aquest termini, la llei ens obliga a donar la sol·licitud per desistida.

Qui pot fer la presentació?

El treballador o representant legal.

Quantia

La mútua abona el 75% de la base reguladora diària a partir de l'endemà de la baixa i fins al dia de l'alta.

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts.

El pagament es fa per transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud, del qual has de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament IT-CC. Període: 17032018-07042018

Quina quantitat haig de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

El primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Puc sol·licitar que es retingui un IRPF diferent al que s'està retenint?

 Sí, sempre que aquest sigui superior. El nou IRPF s'ha de mantenir durant tot l'exercici fiscal en què s'hagi sol·licitat.