Convocatòria de junta general ordinària

La Junta Directiva de Mutual Midat Cyclops, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1, ha acordat convocar una junta general ordinària dels seus mutualistes.

La Junta General se celebrarà a l'Auditori de la mútua, situat a Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 394, 2a planta, a les 11.30 h del proper dia 8 de juliol de 2020, en primera convocatòria i, si escau, mitja hora després en segona, per deliberar i resoldre sobre els assumptes inclosos en els punts següents:

Ordre del dia de la Junta General Ordinària

1r. Examen de la gestió de l'entitat i de les dotacions i aplicacions del patrimoni històric i aprovació, si escau, dels comptes corresponents a l'exercici 2019; i adopció d'un acord sobre l'aplicació del resultat econòmic positiu generat.

2n. Examen i aprovació, si escau, de l'avantprojecte de pressupostos per a l'exercici 2021, amb habilitació de la Junta Directiva per a l'adaptació a les instruccions impartides pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

3r. Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva i de la Comissió de Prestacions Especials durant l'exercici 2019 i ratificació, si escau, de les actuacions d'aquests òrgans.

4t. Designació, renovació o ratificació de membres de la Junta Directiva.

5è. Torn obert de paraules.

6è. Nomenament de dos interventors, a proposta de la Presidència, a l'efecte de l'aprovació de l'acta.

Els socis mutualistes poden consultar els comptes anuals de l'exercici 2019 tant a la seu central d'aquesta entitat (av. Josep Tarradellas, 14-18, de Barcelona), com a qualsevol dels centres d'acreditació, en els horaris i les dates habilitats per a la validació de la targeta d'assistència o la delegació de vot, tal com s'indica en l'apartat 2 de les condicions l'acreditació.

Les empreses associades a la mútua que vulguin assistir a la junta general, per si mateixes o per delegació, han d'estar proveïdes de la targeta d'assistència o la delegació de vot, degudament validada per la mútua, i per a poder-hi votar cal que a més estiguin al corrent pel que fa al compliment de les obligacions com a mutualistes.

Davant l'evolució de la situació de risc per a la salut pública derivada de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia anomenada Covid-19, anteposant en tot moment la salvaguarda de la salut dels associats i empleats, es recomana la no-assistència física a la junta general ordinària i l'exercici del dret de vot mitjançant la delegació corresponent en els termes que s'indiquen en les condicions d'acreditació per a intervenir-hi, aprovades per la Junta Directiva en data de 21 de maig de 2020, que s'esmenten en l'anunci de la convocatòria.

 

Barcelona, 21 de maig de 2020

Signat: Enric Reyna Martínez
President de la Junta Directiva