Convocatòria de junta general ordinària

La Junta Directiva de Mutual Midat Cyclops, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1, ha acordat convocar una Junta General ordinària dels mutualistes.

La dita Junta General se celebrarà a l'Auditori de la Mútua, situat a Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 394, 2a planta, a les 11.30 hores del dia 21 de juliol de 2021, en primera convocatòria, i si escau, mitja hora després, en segona convocatòria, per a deliberar i resoldre sobre els assumptes inclosos en els punts següents:

Ordre del dia de la Junta General Ordinària

1r. Examen de la gestió de l'entitat, així com de les dotacions i aplicacions del patrimoni històric, i aprovació, si escau, dels comptes corresponents a l'exercici 2020; i adopció d'un acord sobre l'aplicació del resultat econòmic generat.

2n. Examen i aprovació, si escau, de l'avantprojecte dels Pressupostos per a l'exercici 2022, amb habilitació de la Junta Directiva per a fer-ne l'adaptació a les instruccions impartides pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

3r. Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva i de la Comissió de Prestacions Especials durant l'exercici 2020, i ratificació, si escau, de les actuacions d'aquests òrgans.

4t. Designació, renovació o ratificació de membres de la Junta Directiva.

5è. Torn obert de paraules.

6è. Nomenament de dos interventors, a proposta de la Presidència, a l'efecte de l'aprovació de l'acta.

Els socis mutualistes poden consultar els comptes anuals de l'exercici 2020 tant a la seu central d'aquesta entitat (av. Josep Tarradellas, 14-18, de Barcelona), com en qualsevol dels centres d'acreditació, en els horaris i les dates habilitats per a la validació de la targeta d'assistència o la delegació de vot, tal com s'indica en l'apartat 2 de les condicions d'acreditació.

Les empreses associades a la Mútua que vulguin assistir a la Junta General, per si mateixes o per delegació, han d'estar proveïdes de la targeta d'assistència o la delegació de vot, degudament validada per la Mútua, i per a poder-hi votar cal que a més estiguin al corrent pel que fa al compliment de les obligacions com a mutualistes.

Com a mesura de control de la pandèmia de la COVID-19, anteposant en tot moment la salvaguarda de la salut dels associats i empleats, es recomana no assistir físicament a la Junta General ordinària i exercir el dret de vot mitjançant la delegació corresponent en els termes indicats en les condicions d'acreditació per a intervenir-hi, aprovades per la Junta Directiva en data 20 de maig de 2021, que s'esmenten en l'anunci de la convocatòria.

 

Barcelona, 21 de maig de 2021

Signat: Enric Reyna Martínez
President de la Junta Directiva