Convocatòria junta general ordinària

La Junta Directiva de Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 1, ha acordat convocar Junta General Ordinària dels seus mutualistes.

La Junta General se celebrarà a l'Auditori AXA, situat a Barcelona, Avinguda Diagonal, 547, a les 11:30 hores del proper dia 11 de juliol del 2019, en primera convocatòria i, si escau, mitja hora després, en segona, per deliberar i resoldre sobre els assumptes inclosos en els punts següents:

Ordre del dia de la Junta General Ordinària

1r. Examen de la gestió de l'entitat, així com de les dotacions i aplicacions del patrimoni històric i aprovació, si s'escau, dels comptes corresponents a l'exercici 2018; i adopció d'acord sobre aplicació del resultat econòmic positiu generat.

2n. Examen i aprovació, si escau, de l'Avantprojecte de Pressupostos per a l'exercici 2020, amb habilitació a la Junta Directiva per a la seva adaptació a les instruccions impartides pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

3r. Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva i de la Comissió de Prestacions Especials durant l'exercici 2018 i ratificació, si escau, de les actuacions per aquests òrgans.

4t. Renovació o ratificació de membres de la Junta Directiva.

5è. Torn obert de paraules.

6è. Nomenament de dos interventors, a proposta de la Presidència, a l'efecte d'aprovació de l'acta.

Els Srs. Mutualistes poden consultar els comptes anuals de l'exercici 2018 tant a la seu central d'aquesta entitat (Av. Josep Tarradellas, 14-18, de Barcelona), com en qualsevol dels Centres d'acreditació, en els horaris i dates habilitats per la validació de la "Targeta d'Assistència / Delegació de vot", tal com s'indica en l'apartat 2 de les condicions d'acreditació.

Tota empresa associada a la mútua que desitgi assistir a la Junta General, per si mateixa o per delegació, ha d'estar proveïda de la "Targeta d'Assistència / Delegació de Vot", degudament validada per la Mútua, i, per votar en aquella, estar , a més, al corrent en el compliment de les seves obligacions com a mutualista.

 

Barcelona, 23 de maig de 2019

Signat: Miquel Valls Maseda
President de la Junta Directiva