Prestació econòmica per

cura de menors amb càncer

o una altra malaltia greu

La prestació econòmica per cura de menors amb càncer o una altra malaltia greu és una prestació que es reconeix al progenitor, adoptant, acollidor o tutor per a la cura directa, continuada i permanent d'un menor al seu càrrec, en el cas que aquest pateixi càncer o una malaltia greu, quan impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada o la continuació del tractament mèdic al domicili.

Requisits

 • Que el menor estigui afectat per:

  • Una de les malalties greus de les que es troben recollides a la legislació actual (annex I de l'Ordre TMS/103/2019).

  • Que requereixi un ingrés hospitalari de llarga durada que impliqui la cura directa, contínua i permanent (durant l'hospitalització i el tractament continuat).

  • Que requereixi la continuació del tractament mèdic o la cura del menor al domicili després del diagnòstic i hospitalització per la malaltia.

  Aquests requisits s'han d'acreditar amb una declaració del facultatiu del servei públic de salut o l'òrgan sanitari de la comunitat autònoma.

 • Que el progenitor sol·licitant de la prestació redueixi la seva jornada de treball almenys un 50% per dedicar-se a la cura del menor.

 • Que el beneficiari de la prestació tingui cobert un període mínim de cotització en la data en què s'iniciï la reducció de jornada. Per a més informació, prem aquí

 • Que tots dos progenitors, adoptants, acollidors o tutors treballin i acreditin estar afiliats a la Seguretat Social i en situació d'alta.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Com es tramita?

 1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Omple la informació següent:
  • Assumpte: tipus de prestació que sol•licites
  • Motiu: si es tracta de la sol•licitud o d'una informació addicional
  • NIF/NIE/passaport, NAF i data de la baixa (segons la prestació). O bé NIF/NIE/passaport i núm. de referència del tràmit
  • Fes clic al botó Carregar dades. El sistema et tornarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i documents que has d'aportar.
 3. Un cop hagis proporcionat les dades necessàries i adjuntat la documentació que et sol•licitem, fes clic al botó Enviar

Quan ens enviïs la teva sol•licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol•licitud que fas a la mútua.

Qui pot fer la presentació?

El treballador o el seu representant legal.

Quantia

Es percep el 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal, derivada de contingències professionals, aplicant el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball. En el cas que excepcionalment no tinguis la cobertura de les contingències professionals, es prendrà per al càlcul la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal, derivada de contingències comunes.

Com cal fer les esmenes?

Si la mútua t'ha sol•licitat esmenar la sol•licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna dada, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 1. Fes clic al botó Tramitar
 2. Introdueix les dades que se sol•liciten i fes clic a Carregar dades
 3. L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol•licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 4. Per finalitzar fes clic al botó Enviar

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts.

El pagament es fa per transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud, del qual el treballador ha de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament CUME. Període: 01012019-31032019

Què passa si no estic al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si no estàs al corrent en les cotitzacions a la Seguretat Social quan presentes la sol·licitud, MC MUTUAL realitzarà una invitació al pagament, oferint-te la possibilitat de pagar tots els períodes que tinguis pendents en el termini de 30 dies naturals.

Si t’hi poses al corrent en el termini indicat, t'abonarem la prestació. Si, per contra, t'hi poses al corrent després dels 30 dies, t'abonarem la prestació minorada un 20%.

És important que tinguis en compte que mentre no estiguis al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social no podrem abonar-te la prestació econòmica, atès que és un requisit imprescindible per fer-ho.

Què passa si tinc un ajornament de quotes amb data anterior a la sol·licitud de la prestació?

En aquest cas, rebràs un escrit que t'informa que per poder percebre la prestació has d'acreditar mensualment el pagament de la quota (rebut bancari, extracte de compte, còpia de cartilla, etc.). Si no acredites el pagament de la quota, t’haurem de suspendre la prestació fins que saldis tot el deute amb la Seguretat Social.

Quina quantitat s'ha de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

El primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda, amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Què passa si es dona una recaiguda?

No és necessari que hi hagi un nou ingrés hospitalari per beneficiar-se de la prestació, però s'ha d'acreditar el requisit de necessitat de cura directa, contínua i permanent amb una nova declaració mèdica.

Per quant de temps es reconeix?

Es reconeix per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes com a màxim de dos mesos, sempre que s'acrediti la necessitat de cura directa, permanent i contínua per part dels progenitors, adoptants, acollidors o tutors i quedin acreditats la resta de requisits administratius. El màxim és fins a la majoria d'edat.

Quan neix el dret a la prestació?

Quan s'iniciï la reducció de jornada sempre que compleixi amb els requisits mèdics i administratius, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos tenint en compte la data de presentació de la sol·licitud a MC MUTUAL.

Quan es comunica a l'interessat?

El dret a percebre aquesta prestació es comunicarà en un termini de 30 dies des de la recepció de la documentació.

Informació sobre el període mínim cotitzat en el moment de la reducció de la jornada:

 • Treballador/a amb menys de 21 anys: no s'exigeix cap període mínim de cotització.

 • Treballador/a d'entre 21 i 26 anys: 90 dies cotitzats en els 7 anys immediatament anteriors o 180 dies cotitzats en tota la vida laboral.

 • Treballador/a major de 26 anys: 180 dies cotitzats en els 7 anys immediatament anteriors o 360 dies cotitzats en tota la vida laboral.