Tramitació del comunicat de malaltia profesional

El comunicat de malaltia professional és el document que s'ha d'emplenar per comunicar a la Seguretat Social que un treballador té una malaltia professional. 

És la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o entitat gestora amb qui hagis cobert les contingències professionals l'encarregada de presentar-lo a través de l'aplicació electrònica CEPROSS (Comunicació de malaltia professional de la Seguretat Social). 

Requisits

  • Que s'hagi diagnosticat la malaltia professional a un treballador que tingui cobertes les contingències professionals.
  • Que la malaltia professional estigui inclosa en el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social.
  • Que el treballador estigui exposat a un agent físic o una substància en el seu lloc de treball capaç de produir la malaltia professional.

Com es tramita?

Omple el formulari amb les dades que et demanem per poder tramitar el comunicat de malaltia professional. Iniciar el tràmit

Qui pot fer la presentació?

La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o entitat gestora amb la qual s'hagin cobert les contingències professionals.

Termini per a l'emplenament

El termini total per a la comunicació de la malaltia professional per part de la mútua a l'autoritat laboral és de 10 dies hàbils següents a la data en què s'hagi produït el diagnòstic. Tanmateix, l'empresa ha de comunicar el contingut de l'informe dins dels 5 dies hàbils següents a la comunicació inicial.

Iniciar tràmit

Tramitar

Preguntes freqüents

Què és la malaltia professional en període d'observació?

És el temps que transcorre quan en un primer moment no es pot confirmar que es tracta d'una malaltia professional i es sol·liciten proves complementàries, fins que es pren una decisió final. El període d'observació pot tenir una durada màxima de 6 mesos, prorrogables uns altres 6, amb el dictamen previ de l'INSS.

Què passa un cop emplenat el comunicat?

La mútua emplena les dades en el sistema informàtic i transmet el comunicat únicament per via electrònica, per mitjà de l'aplicació informàtica CEPROSS (Sistema de Comunicació de Malalties Professionals de la Seguretat Social), que arriba a l'autoritat laboral. Aquesta aplicació informàtica, la responsable de la qual és la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, és el programa que fa possible la comunicació, per via electrònica, de les malalties professionals contingudes a l'annex 1 del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre.

Han de notificar-se les malalties professionals diagnosticades a l'estranger?

Sí, però l'entitat competent per a emetre el comunicat de baixa per malaltia professional és la mútua (entitat col·laboradora amb la Seguretat Social).

Què passa si hi ha algun error en l'emplenament del comunicat?

L'entitat gestora o col·laboradora intenta esmenar-los, i en cas de no poder-ho fer, retorna els models a l'empresa perquè li siguin remesos degudament emplenats en el termini de cinc dies hàbils.

Iniciar tràmit

Tramitar

Iniciar tràmit

Tramitar

Iniciar tràmit

Tramitar

Contacta amb nosaltres

Fes clic aquí per accedir al formulari de contacte.