Plataforma de contractació de l'Estat

Avís important (text en castellà) sobre les mesures adoptades per la Mútua en virtut del que estableix la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

AVÍS IMPORTANT

A partir de l'entrada en vigor de la "Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible", segons l'apartat 33, de la seva Disposició final setzena, la Mútua integra el seu Perfil de Contractant en la "Plataforma de Contractació del Sector Públic".

Pot consultar la informació relativa a licitacions iniciades a partir de l'entrada en vigor de la referida Llei, en el "Perfil de Contractant" de la Mútua que resideix en l'esmentada Plataforma, fent clic aquí i seleccionant seguidament la pestanya "Licitacions".