Prestació extraordinària cessament d'activitat COVID-19

La prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per la declaració de l'Estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, és una mesura de flexibilització per a accedir al cessament d'activitat extraordinari per part dels treballadors autònoms i que s'aprova pel Reial Decret Llei 8/2020. Aquesta mesura extraordinària es crea amb la finalitat que els autònoms, que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19, tinguin una ajuda econòmica per a pal·liar la situació.

Requisits

 • Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social a la data de la declaració de l'Estat d'alarma (14/03/2020).
 • Estar al corrent en les teves obligacions amb la Seguretat Social (si no ho estàs, se't convidarà al pagament, el qual hauràs de regularitzar en el termini improrrogable de 30 dies).
 • Que la teva activitat s'hagi vist suspesa amb motiu del Reial Decret 463/2020 (consulta aquí la relació orientativa de CNAEs) o hagis vist reduïda la teva facturació en un 75%.
 • No s'exigeix carència mínima per a tenir accés a aquesta prestació extraordinària.
 • No cal tenir la cobertura per cessament d'activitat de treballador autònom.
 • No cal que et donis de baixa de la teva activitat (Model 036 o 037) ni com a treballador autònom.
 • Si la demanes per reducció dels ingressos, no pots donar-te de baixa durant el temps que estiguis percebent la prestació extraordinària.

Com tramitar?

La data màxima per sol·licitar la Prestació extraordinària per cessament d'activitat és el 31/07/2020. L'opció "Tramitar" continuarà activa per poder esmenar errors de sol·licituds presentades en temps i forma.

 1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web que et guiarà en el tràmit. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, firmis i escanegis els documents necessaris (imprès de la sol·licitud, Model 145-Comunicació de dades al pagador i còpia DNI / NIE o passaport).

 2. Una vegada ja has accedit, omple les dades que et demanem i adjunta els documents obligatoris per a poder sol·licitar la prestació. Recorda que a Sol·licitud de la Prestació i la Declaració Responsable han d'estar degudament signades, perquè puguem admetre la sol·licitud a tràmit.

 3. Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la teva sol·licitud a la mútua.

Fes clic aquí (document en castellà) per obtenir informació de quins són els següents passos, un cop presentada la sol·licitud de la Prestació extraordinària per cessament d'activitat Covid-19. En aquest document trobaràs informació de què passa un cop reconeguda la prestació, com esmenar, canviar el motiu de la sol·licitud o desistir d'aquesta.

Cotitzacions a la Seguretat Social

El temps que percebis la prestació s'entendrà com cotitzat, no existirà obligació de cotitzar i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als que puguis tenir dret en el futur.

A més, a partir de l'1 de juliol, els treballadors autònoms que el 30 de juny estiguessin percebent la prestació extraordinària per cessament d'activitat i no sol·licitin la Prestació per cessament d'activitat i treball per compte alié, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social amb les següents quantitats: 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol, 50% de les corresponents al mes d'agost i 25% de les del mes de setembre. No és necessari fer cap sol·licitud expressa.

Termini per la presentació

Pots sol·licitar fins a l'últim dia del mes següent a la finalització de l'estat d'alarma.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar la prestació si ets un treballador autònom i la teva activitat s'ha vist suspesa amb motiu del Reial Decret 463/2020, o bé si s'ha vist reduïda la teva facturació en un 75%.

També la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas ho haurà d'acreditar).

Quantitat

 • La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no tens carència, per fer el càlcul de la prestació a percebre, es tindrà en compte la base de cotització mínima de l'activitat que portis a terme.
 • La durada de la prestació és d'un mes prorrogable fins al darrer dia  del mes en què s'hagi declarat la fi de l'Estat d'alarma.
   

Possibilitat de rectificació / esmena de la sol·licitud inicial

Es poden donar diferents circumstàncies per les quals hagis de rectificar la sol·licitud que inicialment havies presentat per la prestació extraordinària per cessament d'activitat:

1. Si hi ha hagut un error en el motiu de la teva sol·licitud inicial, ja que l'activitat que desenvolupes no està enquadrada dins de les activitats que van quedar suspeses per la declaració de l'estat d'alarma segons es recull al Reial Decret 463/2020, de 14 de març. En aquest cas, tens tres maneres possibles de rectificar la teva sol·licitud:

 • Si has rebut una comunicació de MC MUTUAL informant-te de la concessió provisional CONDICIONADA de la teva sol·licitud de prestació extraordinària, i vols mantenir que el motiu de la teva sol·licitud continua sent per suspensió de l'activitat, hauràs d'aportar un document justificatiu que permeti verificar que la teva activitat és una de les activitats recollides en el Reial Decret 463/2020.
 • Modificar el motiu de la teva sol·licitud inicial pel de reducció de la facturació del 75%, indicant el mes natural des del qual pots justificar aquesta reducció. En aquest cas, hauràs d'emplenar el document Declaració responsable canvi motiu sol·licitud.
 • Desistir o renunciar voluntàriament al possible dret reconegut a favor teu, si ja has rebut el correu de reconeixement o denegació de la prestació. Emplena aquesta opció en l'escrit de Renúncia, Desistiment o Extinció.

Un cop omplert i signat el document, segons el cas, segueix els passos que t'indiquem:

 • Clica en el botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que es sol·liciten i clica "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Indica el motiu de rectificació de la sol·licitud: 
  • 03. Aportació Declaració responsable
  • 04. Aportació document justificatiu del motiu suspensió
  • 06. Sol·licitud d'anul·lació per renúncia/desistiment
  • 08. Sol·licitud d'extinció de la prestació
 • Per finalitzar clica en el botó "Enviar"

2. Si en el mes natural previ a la sol·licitud per reducció de facturació del 75% no acredites evidències d'aquesta reducció d'ingressos respecte al semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. En aquest cas, pots:

 • Modificar la data de la teva sol·licitud per reducció de la facturació del 75% indicant el mes natural a partir del qual pots justificar aquesta reducció. Per a això omple la Declaració responsable rectificació data de sol·licitud.
 • Desistir o renunciar voluntàriament al possible dret reconegut a favor teu, comprometent-te a reemborsar les quantitats percebudes a MC MUTUAL. Marcar l'opció de desistiment en l'escrit de Renúncia, Desistiment o Extinció.

Un cop omplert i signat el document, segons sigui el teu cas, segueix les passes que t'indiquem:

 • Clica en el botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Indica el motiu de rectificació de la sol·licitud: 
  • 11. Altres - Canvi data inici
  • 06. Sol·licitud d'anul·lació per renúncia/desistiment
  • 08. Sol·licitud d'extinció de la prestació

•    Per finalitzar clica en el botó "Enviar"

3. Si amb posterioritat al reconeixement de la prestació has reiniciat / iniciat nova activitat per compte propi, recorda que des de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social han comunicat que es pot seguir percebent la prestació fins a l'últim dia del mes que finalitzi l'estat d'alarma.

No obstant això, si ho prefereixes, en tant es clarifiqui normativament el dret a continuar percebent la mateixa, pots sol·licitar l'extinció / suspensió de l'abonament de la prestació reconeguda a favor teu, complimentant l'escrit de Renúncia, Desistiment o Extinció, indicant el dia que has reiniciat / iniciat l'activitat per procedir a la suspensió de la prestació a partir de la data indicada.

Un cop omplert i signat el document, segueix els següents passos:

 • Fes clic al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja en tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Indica el motiu de rectificació de la sol·licitud:
  • 06. Sol·licitud d'anul·lació per renúncia / desistiment
  • 08. Sol·licitud d'extinció de la prestació
 • Per finalitzar clica al botó "Enviar"

4. Si la mútua t'ha requerit alguna esmena a la documentació aportada en la teva sol·licitud inicial:

 • Aportar l'imprès de Sol·licitud i / o la Declaració responsable degudament emplenat i signat     
 • Aportar còpia del DNI si tu sol·licitud ha estat signada manuscritament o pel teu gestor     
 • Aportació de documents que acreditin estar al corrent en les obligacions amb la Seguretat Social (certificat d'estar al corrent de pagament o el certificat de concessió de l'ajornament del pagament de les quotes a la Seguretat Social)      
 • Canvi del compte bancari i documents que acreditin la titularitat (rebut domiciliat a nom de titular / beneficiari que inclogui el nombre de compte bancari aportat)     
 • Actualització del Model 145 Comunicació de dades al pagador amb la informació que es precisi esmenar (nombre de fills, ascendents a càrrec, grau discapacitat, etc.)     
 • Qualsevol altre tipus de document sol·licitat per la mútua       

Un cop omplert i signat el document, segons sigui el teu cas, segueix els passos que t'indiquem:

 • Fes clic al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja en tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Indica, segons sigui el teu cas, el motiu de la rectificació de la sol·licitud:
  • 01. Aportació de documents d'acreditació de l'ajornament o estar al corrent de les quotes.
  • 02. Aportació de documents d'esmena. Quants documents t'hagin estat requerits en la comunicació d'esmena rebuda.
  • 07. Sol·licitud de canvi de compte bancari. Document que acrediti la titularitat de compte bancari o rebut domiciliat a nom de titular / beneficiari.
  • 11. Altres. Per a qualsevol altre motiu no recollit en els casos anteriors, podràs informar i adjuntar la documentació que considereu necessària.
 • Per finalitzar clica al botó "Enviar"

5. Si has rebut una comunicació per part de MC MUTUAL concedint o denegant la prestació i no estàs d'acord, pots fer-nos arribar la teva sol·licitud de revisió seguint els següents passos:

 • Fes clic al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja en tens una sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Indica, segons sigui el teu cas, el motiu:
  • 09. Sol·licitud de revisió de la resolució
  • 10. Sol·licitud modificació import de la prestació
  • 11. Altres
 • Per finalitzar clica al botó "Enviar"

6. Si havies renunciat o desistit a la teva sol·licitud i vols presentar-la de nou, MC MUTUAL la considerarà com una nova sol·licitud. Per això, hauràs d'aportar novament tota la documentació necessària per a la tramitació:

 • Imprès de sol·licitud i declaració degudament complimentada i signada
 • Còpia del DNI si firmes manuscritament o ha signat l'assessor en el teu nom
 • Model 145 de dades al pagador, degudament emplenat i signat

Un cop emplenats i signats els documents, segueix els següents passos:

 • Fes clic al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja en tens una sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Indica, segons sigui el teu cas, el motiu de la rectificació de la sol·licitud:
  • 05. Nova sol·licitud
 • Per finalitzar clica al botó "Enviar"

Iniciar tràmit

Tramitar

Preguntes freqüents

¿Tots els treballadors autònoms poden sol·licitar aquesta prestació extraordinària?

Tots els treballadors autònoms, inclosos els societaris, tarifes més plana, familiar col·laborador i agraris, tenen dret a aquesta prestació extraordinària.

He de tenir la cobertura per cessament d'activitat?

No cal tenir la cobertura per cessament d'activitat per tenir dret a aquesta prestació extraordinària.

He d'estar d'alta com a autònom a data de la declaració de l'estat d'alarma?

Tots els treballadors autònoms que vulguin sol·licitar la prestació extraordinària, han d'estar d'alta a data 2020.03.14, si s'ha estat baixa abans d'aquesta data, no podran accedir a aquesta prestació.

Si sóc un autònom de temporada i a data 14/03 no estava d'alta, tinc dret a la prestació extraordinària?

L'article 10 Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, regula l'accés a la prestació extraordinària per cessament d'activitat en aquests supòsits.

Es consideren treballadors de temporada aquells autònoms l'únic treball al llarg dels últims dos anys s'hagués desenvolupat en el RETA o REMAR durant els mesos de març a octubre i hagin estat en alta en els esmentats règims com a treballadors autònoms durant almenys 5 mesos a l'any durant aquest període.

A aquests efectes, es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre sempre que l'alta com a treballador per compte aliè no superi els de 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

He de causar baixa en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social i Hisenda?

No serà necessari tramitar la baixa a la Seguretat Social, així com tampoc serà necessari tramitar la baixa de l'activitat en Hisenda (Model 036/037).

Qui podrá sol·licitar aquesta prestació extraordinària?

Aquells autònoms que hagin vist especialment suspesa o afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19. Podran sol·licitar aquesta prestació extraordinària qualsevol treballador autònom (Persona física, Soci de societat, Administradors, Soci de cooperativa, Soci de comunitat de béns, familiar col·laborador , ...)

Quant hauré de percebre i durant quant de temps?

La prestació consistirà en l'abonament del 70% de la base reguladora i s'aplicaran els mateixos criteris que en els supòsits generals pel que fa a quanties mínimes i màximes (IPREM).

La durada d'aquesta serà inicialment d'un mes (a partir del 14/03/2020), podent-se prorrogar tàcitament fins que finalitzi l'estat d'alarma.

Quants dies corresponen a el pagament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat?

Si l'inici de la prestació ha estat al març i tens dret a cobrar-la totalment, et corresponen 77 dies (17 de març, 30 d'abril i 30 de maig). Si en el teu cas el pagament de la prestació s'ha iniciat l'1 abril, serien 60 dies. Tot això ampliable al que s'aprovi per al mes de juny.

Quin termini tinc per sol·licitar la prestació?

El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar-se fins al darrer dia del mes següent a què es produeixi la finalització de l'estat d'alarma. 

Quina és la data d'inici i finalització de la Prestació extraordinària per cessament d'activitat?

 • Si ens has sol·licitat la prestació per Suspensió de l'activitat: l'inici de la prestació serà el 2020.03.14, amb independència de la data de recepció per part de la mútua de la sol·licitud de la prestació.

 • Si ens has sol·licitat la prestació per motiu de Reducció de la facturació un 75%:

  • Les sol·licituds que hem rebut fins al 2020.04.30 tindran data d'inici de la prestació el 2020.03.14
  • Les rebudes a partir de l'2020.05.01 i fins al 2020.05.31, tindran data d'inici de la prestació el 2020.04.01
  • I les rebudes de l'2020.06.01 fins al 2020.06.30, tindran data d'inici de la prestació el 2020.05.01

 

Si ets beneficiari de la Prestació extraordinària per cessament d'activitat, tot i que reinicieu l'activitat del teu negoci, pots seguir percebent la prestació fins a l'últim dia del mes que finalitzi l'estat d'alarma.

 

La prestació extraordinària serà incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social?

Aquesta prestació és compatible amb qualsevol altra prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent i fos compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava. En aquest sentit, amb caràcter general, la prestació d'IT és incompatible amb el treball per compte propi i, per tant, també amb aquesta prestació extraordinària.

Puc sol·licitar la prestació si em trobo en situació de pluriactivitat , és a dir, constar d'alta en el règim general?

Sí, sempre que de l'activitat per compte d'altri no estiguis en situació d'ERTO. Si estiguessis, com ja estàs cobrant una prestació de la Seguretat Social, no podràs sol·licitar-la.

He de seguir ingressant les cotitzacions? De no ingressar-les, constarà com a període no cotitzat?

El temps en què es percebi la prestació s'entendrà com a cotitzat, no hi ha obligació de cotitzar i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

No obstant això, en cas que s'efectuï el càrrec de la cotització, la devolució de la quota haurà de fer-la d'ofici per la pròpia Tresoreria General de la Seguretat Social, posteriorment.

A més, a partir de l'1 de juliol de 2020, els treballadors autònoms que el 30 de juny vinguessin percebent la prestació extraordinària per cessament d'activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social amb les següents quanties:

 • 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
 • 50% de les cotitzacions que corresponguin al mes d'agost.
 • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

Aquesta exempció és incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat.

Com afecta la meva prestació el fet de tenir fills a càrrec?

En el cas de tenir fills a càrrec, les quanties mínimes i màximes es veuran topades en els següents termes:

  Quantia màxima
Sense fills a càrrec 1.098,09 €
Amb 1 fill a càrrec 1.254,96 €
+ 1 fill a càrrec 1.411,83 €

 

  Quantia mínima
Sense fills a càrrec 501,98 €
Amb fills a càrrec 671,40 €

Puc demanar la Prestació extraordinària per cessament d'activitat Covid-19 si estic donat d'alta a l'INSS?

Sí que podries demanar la prestació sempre que paral·lelament també t'adhereixis a la mútua. Per adherir-te a la mútua has d'aportar el Model TA-521 de sol·licitud d'alta / baixa / variació de dades en el Règim Especial d'Autònoms, indica la teva elecció per la mútua nº1 (Mutual Midat ​​Cyclops); a més del certificat de bases de cotització i el certificat d'estar al corrent de pagament.

Per demanar la Prestació extraordinària per cessament d'activitat, has d'aportar la següent documentació emplenada i signada, que pots trobar en Documentació relacionada: formulari de Sol·licitud de la prestació, Model 145 comunicació de dades al pagador i còpia del DNI per les dues cares.

I remet tota la documentació a: ceseactividadautonomos@mc-mutual.com

Si tinc treballadors per compte aliè a càrrec, he de donar-los de baixa en la Seguretat Social (ERTO) o realitzar una reducció de jornada?

La realització d'un ERTO (del tipus que sigui) no és un requisit obligatori per poder accedir a la prestació extraordinària per cessament d'activitat. És independent.

En tot cas, s'ha de conservar tota la documentació relativa a l'ERTO, si és que s'ha realitzat un, per si fos requerit per l'Òrgan gestor per verificar algun aspecte relacionat amb aquesta prestació.

El temps que percebi la prestació extraordinària consumeix prestació per cessament d'activitat?

El temps de percepció d'aquesta prestació extraordinària no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Si tinc diverses activitats per compte propi, puc sol·licitar per totes elles?

Només es podrà sol·licitar la prestació extraordinària per una de les activitats per compte propi que es dugui a terme.

Qui em torna les quotes ja abonades a la Seguretat Social?

La Tresoreria General de la Seguretat Social retornarà les quotes d'ofici, no caldrà sol·licitar-ho.

Quin període es té en compte per calcular la reducció dels ingressos en un 75%?

S'ha de fer un comparatiu entre els ingressos existents en el mes natural anterior a la sol·licitud i el període comprès entre setembre 2019 i febrer 2020. La reducció de la facturació comparativa entre els dos períodes, ha d'assolir el 75%.