Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms que no reuneixen requisits de carència. RDL 30/2020 (art.13.2)

Una prestació extraordinària de cessament d'activitat per a autònoms contemplada en el RDL 30/2020 (article 13.2) que està pensada per a aquells treballadors que no puguin accedir a altres prestacions contemplades en el mateix RDL 30/2020, per no reunir els requisits de carència exigits.

Per orientar-te amb les noves prestacions per autònoms, hem elaborat una Infografia que et pot ser d'ajuda. 

Requisits

Els requisits que has de complir per a accedir a la prestació són:

 • Estar en situació d'alta en el Règim especial de treballadors autònoms o en el Règim especial de treballadors del Mar des d'abans de l'1 abril de 2020.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si no ho estiguessis, hauràs de regularitzar la situació en un termini de trenta dies.
 • No has de tenir dret (per no tenir la carència exigida) al cessament d'activitat de la Disposició Addicional 4a del RDL 30/2020
 • Que els teus ingressos procedents de l'activitat com a autònom en l'últim trimestre de l'exercici 2020 no superin el salari mínim interprofessional
 • Que en el quart trimestre del 2020, es produeixi una disminució dels ingressos de l'activitat per compte propi d'almenys el 50%, en relació amb els ingressos que hagis tingut en el primer trimestre del 2020.
 • No tenir dret a la prestació per cessament d'activitat que es regula a la Disposició Addicional 4a del RDL 30/2020 o la prestació de cessament d'activitat regulada als artícles 327 i següents de la LGSS, per no reunir els requisits de carència exigits.

Com tramitar-la?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud o bé vols aportar documentació per a rectificar alguna informació, segueix les passes que t'indiquem a continuació:

 • Clica en el botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica a "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 • Per a finalitzar clica en el botó "Enviar"

Termini per a la presentació

 • Les sol·licituds presentades fins al 15/10/2020, tindran data d'efecte 1 d'octubre i com a màxim fins al 31 de gener
 • I les sol·licituds presentades a partir del 16/10/2020, tindran data d'efecte el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud i com a màxim fins al 31 de gener de 2021.

Durada

La durada màxima es de 4 mesos i, finalitzarà, en tots els casos, el 31 de gener de 2021.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en l'article 13, punt 2 del RDL 30/2020 per a accedir a la prestació. I també pot presentar-la qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas haurà d'acreditar-lo).

Quantia

La quantia a rebre és el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. Es disminueix aquest percentatge al 40% si dos o més membres de la unitat familiar tenen dret a la prestació.

Renúncia, devolució o extinció

Podràs renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, els efectes de la renúncia seran el mes següent a la teva comunicació. En l'apartat “Com esmenar” t'expliquem com procedir.

També pots retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, quan consideris que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període, superaran els llindars establerts per a tenir dret a la prestació. En l'apartat “Com esmenar” t'expliquem com procedir.

La prestació s'extingirà si com a treballador autònom passes a complir amb els requisits per a accedir a la prestació per cessament d'activitat regulada en la Disposició Addicional 4a del RDL 30/2020 o bé amb els requisits per a accedir a la prestació per cessament d'activitat regulada al RDL 8/2015.

A l'apartat Com esmenar?, t'expliquem com procedir.

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Una vegada comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament el realitzarem a mes vençut.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat en la sol·licitud i de la qual has de ser titular.

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

 • És incompatible amb el treball per compte d'altri si els ingressos d'aquest treball són superiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb l'exercici d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat l'activitat de la qual estigui afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.

En el cas dels treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per cessament d'activitat és incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

És necessari esperar que acabi el trimestre per a demanar la prestació?

No és necessari esperar que acabi el trimestre per a sol·licitar la prestació. Si consideres que compliràs els requisits per a accedir a la mateixa pots sol·licitar-la dins del termini indicat.

Què passa si no estic al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social?

Si a data de sol·licitud de la prestació no compleixes el requisit d'estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, procedirem a realitzar-te la invitació al pagament perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

Haig de continuar ingressant les cotitzacions?

Durant el temps de percepció de la prestació estaràs exonerat de l'obligació de cotitzar.

Si perceps aquesta prestació i no estaves cotitzant per cessament d'activitat, estaràs obligat a fer-ho per aquest concepte, a partir del mes següent en què finalitzi el cobrament de la prestació.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, tindran dret a aquesta prestació, sempre que reuneixin els requisits establerts en l'article 13.2 del RDL 30/2020.

Quins són els mesos de comparació respecte a la reducció de la facturació?

Pel càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta al primer trimestre de l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts el quart trimestre pel mateix temps.

Els ingressos els entendrem com facturació, és a dir, brut. No pot ser negatiu. S'ha d'haver ingressat en el 4t trimestre un 50% menys que l'ingressat el 1r trimestre. Sense tenir en compte les despeses deduïbles.

La norma es refereix a no superar el Salari Mínim Interprofessional (SMI), mensual o trimestral?

Si és un període de 3 mesos, ha de ser l'SMI de 3 mesos (trimestral). Els ingressos es consideren bruts.

Sóc un autònom en alta fins primers d'abril de 2020 i he cobrat la Prestació extraordinària per cessament d'activitat fins el 30/06. M'he donat d'alta de nou a primers de maig de 2020. Tinc dret a sol·licitar la nova prestació de cessament d'activitat d'autònoms quan no es reuneixen els requisits de carència?

No tens dret perquè no has estat donat d'alta ininterrompuda des de primers d'abril de 2020.