Prestació ordinària per cessament d’activitat provinent de cessament extraordinari

Una prestació més per a autònoms amb la finalitat que aquells que hagin vist afectada la seva activitat per les mesures adoptades a causa del coronavirus Covid-19 tinguin una ajuda econòmica per a pal·liar la situació: Prestació ordinària per cessament d'activitat, que per a poder accedir a aquesta, ha d'haver percebut anteriorment la prestació del cessament extraordinari regulat en el RDL 8/2020.

La prestació per Cessament d'activitat i treball per compte propi està recollida a l'article 9 del Reial Decret Llei 24/2020.

Requisits

 • Has d'haver percebut la Prestació extraordinària per cessament d'activitat fins al 30/06/2020 o si no l'havies sol·licitat i tens dret, sol·licitar-la abans del 31/07/2020. Fins que no hagi estat concedida i hagis percebut la prestació, no podràs sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat provinent de cessament extraordinari.
 • Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social a data 1/07/2020 i continuar afiliat durant tot el temps que estiguis percebent la prestació.
 • Tenir coberta una manca mínima de 12 mesos de cotització immediatament anteriors i consecutius a la sol·licitud. El període que es tindrà en compte, per a tots els casos, és d'1 juliol de 2019 a 30 juny de 2020.
 • No haver complert l'edat ordinària per a jubilar-te, tret que no tinguessis la cotització requerida per a això.
 • Trobar-te al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Si tens treballadors a càrrec, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social.
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el 3r trimestre de 2020 de, almenys, el 75% en relació amb el mateix període del 2019.
 • No haver obtingut durant el 3r trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€ (1.939,58€ mensuals).

En el cas que hagis tancat definitivament el teu negoci, tens la possibilitat de sol·licitar el cessament d’activitat. Clica aquí per a informar-te dels requisits d’aquesta prestació.

Consulta en les Preguntes freqüents d'aquesta mateixa fitxa explicativa, altres qüestions a tenir en compte per poder accedir a la prestació.

Com tramitar-ho?

Hauràs de seguir els passos que t'indiquem a continuació:

 

 1. Clica en el botó Tramitar per a accedir a la funcionalitat web que et guiarà en el tràmit. Per a agilitar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació emplenis, signis i escanegis els documents necessaris. Si no ha variat la teva situació respecte al moment en què vas sol·licitar el cessament extraordinari (nombre de fills, número de compte bancari, etc.) tan sols hauràs de presentar el document de Sol·licitud simplificat, que també inclou una declaració responsable.

 2. Una vegada ja has accedit a tramitar, emplena les dades que et demanem i adjunta els documents obligatoris per a poder sol·licitar la prestació. Recorda que la Sol·licitud de la prestació i la Declaració responsable han d'estar degudament signades, perquè puguem admetre la sol·licitud a tràmit.

 3. Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la teva sol·licitud en la mútua.

Fes clic aquí per obtenir informació de quines són les següents passes, un cop presentada la sol·licitud de la Prestació ordinària per cessament d'activitat i treball autònom. En aquest document trobaràs informació de què passa un cop reconeguda la prestació o renunciar-hi.

IMPORTANT: totes les sol·licituds de la Prestació ordinària de cessament d'activitat provinent de cessament extraordinari, hauran de tramitar-se a través de la web de MC MUTUAL.

Termini per a la presentació

 • Les sol·licituds presentades fins al 14/07/2020, tindran data d'efecte 1 de juliol i com a màxim fins al 30 de setembre.
 • I les sol·licituds presentades a partir del 15/07/2020, tindran data d'efecte de l'endemà a la presentació de la sol·licitud i com a màxim, fins al 30 de setembre.

La data màxima per a sol·licitar la prestació és fins al 29/09/2020.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en l'article 9 del RDL 24/2020 per a accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas hauràs d'acreditar-ho).

Quantia

S'abonarà el 70% de la base reguladora, i també l'import corresponent a les contingències comunes perquè puguis realitzar l'ingrés en la TGSS. Es tindran en compte els topalls mínims i màxims del IPREM i el nombre de fills a càrrec.

Renúncia. devolució o desistiment

Segons la normativa d'aquesta prestació, podràs renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, amb efectes el mes següent a la teva comunicació.

També pots retornar per iniciativa pròpia la Prestació ordinària per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar que la mútua et reclami, quan consideris que els ingressos percebuts durant el 3r trimestre de 2020 o que la caiguda de la facturació en aquest mateix període superin els llindars detallats en l'apartat de Requisits.

I en el cas que no vulguis continuar amb la Sol·licitud de la prestació, si ja has presentat documentació a MC MUTUAL, utilitza l'escrit de desistiment.

Segueix els passos detallats en l'apartat Com esmenar? per a fer-nos arribar el teu escrit de renúncia, de devolució voluntàriadesistiment.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud, vols aportar documentació per a rectificar alguna informació o bé acreditar que estàs al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 • Clica al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i clica a "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació, segons sigui el teu cas:
 1. Canvi compte bancari
 2. Renúncia de la prestació (per a casos de renúncia i  desistiment)
 3. Devolució de la prestació
 4. Documents d'esmena
 5. Acreditació de l'ajornament o estar al corrent del pagament de quotes
 6. Sol·licitud de revisió de la resolució
 7. Sol·licitud de modificació import de la prestació
 8. Altres
 • Per a finalitzar clica al botó "Enviar"

Iniciar tràmit

Tramitar

Preguntes freqüents

La prestació serà incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social?

Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que vinguessis percebent tret que fos compatible amb la teva activitat com autònom.

En el cas dels treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per cessament d'activitat és incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Per accedrr a aquesta prestació és necessari tenir la cobertura del cessament d'activitat?

Sí, has de tenir protegida la contingència per cessament d'activitat i coberta la cotització mínima necessària.

Fins quan es percebrà la prestació?

La data màxima de percepció de la prestació és fins al 30/09/2020.

És necessari esperar que acabi el trimestre per a demanar la prestació?

No és necessari esperar que acabi el trimestre per a sol·licitar la prestació. Si consideres que compliràs els requisits per a accedir a la mateixa pots sol·licitar-la dins del termini indicat.

És necessari que em doni de baixa de la meva activitat?

No és necessari que et donis de baixa, de fet, és obligatori mantenir-se d'alta en la Seguretat Social i Hisenda mentre estiguis percebent la prestació.

Haig de continuar ingressant les cotitzacions?

Hauràs de continuar cotitzant i nosaltres t'abonarem l'import corresponent a les contingències comunes perquè puguis realitzar l'ingrés en la TGSS.

Què ocorre si no estic al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social?

Si a data 1/07/2020 no compleixes el requisit d'estar al corrent de les quotes de la Seguretat Social, procedirem a convidar-te al pagament perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes. Si la regularització la realitzes amb posterioritat a aquest període, es realitzarà una minoració del 20% en la prestació a percebre.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret a aquesta prestació, sempre que reuneixin els requisits establerts en l'article 9 RDL 24/2020.