Prestació per Incapacitat Permanent

La prestació per incapacitat permanent derivada de contingències professionals tracta de compensar-te econòmicament quan, després d'haver seguit el tractament mèdic que t'han prescrit, tens reduccions anatòmiques o funcionals greus que es preveuen com a definitives i que redueixen o anul·len la teva capacitat laboral.

Hi ha diversos graus d'incapacitat permanent:

 • Incapacitat permanent parcial: permet continuar desenvolupant la professió habitual amb una reducció de rendiment no inferior al 33 %, que no impedeix el desenvolupament de les tasques fonamentals.

 • Incapacitat permanent total: inhabilita per a la professió habitual però permet desenvolupar-ne una altra de diferent.

 • Incapacitat absoluta: inhabilita per a qualsevol professió o ofici.

 • Gran invalidesa: situació en què, a més d'estar incapacitat per a la pràctica de qualsevol professió o ofici, és necessària l'assistència d'una altra persona per als actes de la vida quotidiana més essencials, com ara vestir-se, desplaçar-se o menjar.

A més, quan la teva situació representi una reducció de la integritat física però no arribi a constituir incapacitat permanent, se't podrà reconèixer una lesió permanent no invalidant, indemnitzable segons els barems.

Requisits?

En general:

 • Estar afiliat a la Seguretat Social.
 • No haver assolit l'edat de la jubilació.

En el cas de lesions permanents no invalidants:

 • Estar en situació d'alta o en una situació assimilada a la d'alta.
 • Haver estat donat d'alta mèdica per curació.
 • Que la lesió o mutilació estigui recollida en la legislació vigent.

Si ets treballador autònom, has d'estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Com es tramita?

A MC MUTUAL iniciarem el tràmit i farem les gestions pertinents per al reconeixement de la prestació quan el metge que t'ha atès consideri que les lesions que has sofert en l'accident laboral o la malaltia professional t'han causat seqüeles, que aquestes són permanents i que s'han exhaurit totes les possibilitats terapèutiques

Has de presentar la sol·licitud i la documentació necessària en qualsevol dels centres d'atenció i informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o en les adreces provincials o locals de l'Institut Social de la Marina (ISM) si pertanys al Règim Especial dels Treballadors de la Mar.

L'INSS avaluarà, qualificarà i revisarà la teva incapacitat i decidirà si tens dret a la prestació econòmica. En un termini de 135 dies després de la presentació de la sol·licitud de la prestació, et comunicarà la resolució i l'import de la prestació en el cas que la resposta hagi estat positiva. En el cas de no rebre resposta en el termini indicat, has d'entendre que la teva sol·licitud s'ha desestimat.

Per a iniciar el tràmit:

 1. Omple el formulari de la sol·licitud.
 2. Aporta la documentació que s'indica.
 3. Signa i presenta la sol·licitud a l'INSS / MC MUTUAL.

Qui pot fer la presentació?

 • El treballador per compte d'altri o propi, o bé els seus representants legals.
 • Per iniciativa pròpia de l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) o de l'ISM (Institut Social de la Marina).
 • MC MUTUAL.

Preguntes freqüents

Què són les lesions permanents no invalidants?

Són les lesions causades com a conseqüència d'accidents de treball o malalties professionals que no arriben al grau d'incapacitat permanent, però representen una reducció o una alteració de la integritat física

Com funciona el tràmit que s'ha de seguir

L'equip de valoració d'incapacitats (EVI), o l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) en el cas de Catalunya, ha de formular el dictamen-proposta tenint en compte l'informe mèdic de síntesi elaborat pels facultatius de la direcció provincial de l'INSS i l'informe d'antecedents professionals.

Els directors provincials de l'INSS o de l'ISM han de dictar resolució expressa declarant el grau d'incapacitat, la quantitat de la prestació econòmica i el termini a partir del qual es pot instar a la revisió de la incapacitat per agreujament o millora.

Quina quantitat es cobra en el cas de la incapacitat permanent parcial?

Una quantitat a preu fet equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora, que es té en compte per al càlcul de la incapacitat temporal. MC MUTUAL s'encarrega de l'abonament per transferència al compte bancari que hauràs indicat a la sol·licitud.

Quina quantitat es cobra en el cas de la incapacitat permanent total?

Una pensió vitalícia del 55 % de la base reguladora, o del 75 % en cas de mes grans de 55 anys, sempre que no treballi. L'INSS serà l'encarregat de girar-te l'abonament, amb càrrec a la mútua.

Quina quantitat es cobra en el cas de la incapacitat absoluta?

Una pensió vitalícia equivalent al 100 % de la base reguladora. L'INSS serà l'encarregat de girar-te l'abonament, amb càrrec a la mútua

Quina quantitat es cobra en el cas d'una gran invalidesa?

La quantitat a percebre és la mateixa que per a la incapacitat permanent absoluta i s'incrementa amb un complement, que en cap cas pot ser inferior al 45 % de la pensió reconeguda. L'INSS serà l'encarregat de girar-te l'abonament, amb càrrec a la mútua.

Quina quantitat es cobra en el cas de lesions permanents no invalidants?

Una indemnització a preu fet que oscil·la entre els 430 € i els 7940 € que MC MUTUAL abona directament per transferència al compte bancari que hauràs indicat a la sol·licitud.