Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors de temporada

La prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors de temporada és una mesura social de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. Aquesta mesura de suport per als treballadors de temporada es crea amb la finalitat d'oferir una ajuda després de la fi de l'estat d'alarma.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms de temporada queda recollida en l'article 10 Reial decret llei 24/2020.

Requisits

 • Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant almenys cinc mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat d'alta o assimilat a l'alta durant el període comprès entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d'altri més de 120 dies.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos de març a juny de 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275€.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
   

Como tramitar-ho?

La data màxima per sol·licitar la Prestació ordinària per cessament d'activitat per als treballadors de temporada és el 31/10/2020.

Hauràs de seguir les passes que t'indiquem a continuació:

 1. Clica en el botó Tramitar per a accedir a la funcionalitat web que et guiarà en el tràmit. Per a agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació emplenis, signis i escanegis els documents necessaris.

 2. Una vegada ja has accedit a tramitar, emplena les dades que et demanem i adjunta els documents obligatoris per a poder sol·licitar la prestació. Recorda que la Sol·licitud de la prestació i la Declaració responsable han d'estar degudament signades, perquè puguem admetre la sol·licitud a tràmit.

 3. Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la teva sol·licitud en la mútua.
   

Termini per a la presentació

 • Si presentes la sol·licitud abans del 15 de juliol, l'inici de la prestació serà l'1 de juny i tindrà una durada màxima de 4 mesos.
 • Si presentes la sol·licitud el dia 15 de juliol o després, l'inici de la prestació serà l'endemà al de la presentació de la sol·licitud i tindrà una durada màxima de 4 mesos.

La data màxima per a sol·licitar la prestació és fins al 31/10/2020.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts pel RDL 24/2020 per a accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas hauràs d'acreditar-ho).

Quantia

La prestació consistirà en el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Renúncia, devolució o desistiment

Segons la normativa d'aquesta prestació, podràs renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, amb efectes el mes següent a la teva comunicació.

També pots retornar per iniciativa pròpia la Prestació, sense necessitat d'esperar que la mútua et reclami, quan consideris que els ingressos percebuts durant el 3r trimestre de 2020 o que la caiguda de la facturació en aquest mateix període superin els llindars detallats en l'apartat de Requisits.

I en el cas que no vulguis continuar amb la Sol·licitud de la prestació, si ja has presentat la documentació a MC MUTUAL, utilitza l'escrit de desistiment.

Segueix les passes detallades a l'apartat Com esmenar?, per a fer-nos arribar el teu escrit de renúncia, de devolució voluntària o de desistiment.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud, vols aportar documentació per rectificar alguna informació o bé acreditar que estàs al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social, segueix les passes que t'indiquem a continuació:

 • Fes clic al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i fes clic a "Carregar dades"
 • L'aplicatiu detectarà que ja tens una Sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació segons sigui el teu cas
 1. Documents d'esmena
 2. Canvi compte bancari
 3. Renúncia de la prestació (per a casos de renúncia i desistiment)
 4. Devolució de la prestació
 5. Acreditació de l'ajornament o estar al corrent de pagament de quotes
 6. Revisió de la resolució
 7. Sol·licitud modificació import prestació
 8. Altres
 • Per finalitzar clica el botó "Enviar"

Preguntas frecuentes

Què es considera com a treballador de temporada?

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals al llarg dels últims dos anys s'hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant els mesos de març a octubre i hagin romàs en alta en els citats règims com a treballadors autònoms durant almenys cinc mesos a l'any durant aquest període. A aquest efecte es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre sempre que l'alta com a treballador per compte d'altri no superi els de 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

És necessari que em doni de baixa de la meva activitat?

No és necessari que et donis de baixa.

Estic obligat a cotitzar durant la percepció de la prestació?

No existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Què ocorre si no estic al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social?

Si en la data de cessament d'activitat no es compleixes el requisit d'estar al corrent de les quotes de la Seguretat Social, procedirem a realitzar-te la invitació al pagament perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes. Si la regularització la realitzes amb posterioritat a aquest període, es realitzarà una minoració del 20% en la prestació a percebre.

La prestació serà incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social?

Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que es vingués percebent tret que fos compatible amb la seva activitat com a autònom. Així mateix, és incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es percebin durant l'any 2020 superin els 23.275 €.

En el cas dels treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per cessament d'activitat és incompatible a més amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en l'RDL 24/2020.