Prestacions complementàries

Les prestacions complementàries són ajudes econòmiques que concedeix la Comissió de Prestacions Especials d'MC MUTUAL, i són de caràcter potestatiu. Hi pots tenir accés com a treballador o drethavent si et trobes en una situació de necessitat concreta a conseqüència d'un accident laboral o una malaltia professional, i compleixes amb els requisits establerts legalment.

Requisits

Les prestacions complementàries estan dirigides als treballadors de les empreses associades a MC MUTUAL, als treballadors autònoms adherits i als seus drethavents. Pots sol·licitar- les sempre que compleixis els requisits següents:

 • Tenir la cobertura de contingències professionals amb MC MUTUAL.
 • Haver tingut un accident laboral o patit una malaltia professional.
 • Trobar-te en un estat o situació concrets de necessitat.
 • Complir els requisits establerts legalment.

Fes clic aquí per accedir a més detalls dels requisits. 

Tipus d'ajut

El treballador/treballadora només podrà sol·licitar una única prestació per accident laboral o malaltia professional, i a més, únicament podrà ser per una tipologia de prestació complementària segons la classificació següent.

 • Ajuts per a la rehabilitació i la recuperació
  • Ajut per pagar l'ingrés en un centre sociosanitari o residencial.
  • Ajut per costejar les despeses vinculades a l'ingrés d'un treballador en un centre hospitalari.
  • Ajut per a pròtesis i ajuts tècnics no reglats.
  • Ajut per a tractaments mèdics o teràpies no reglats.

 • Reorientació professional i adaptació del lloc de treball
  • Cursos per a la formació professional i inserció sociolaboral.
  • Adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat.

 • Ajuts per a l'adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària
  • Ajut per a l'eliminació de barreres en l'habitatge habitual.
  • Ajut per a l'adquisició d'un habitatge habitual adaptat.
  • Ajut per a l'adaptació de vehicle.
  • Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.
  • Ajut per a l'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

 • Altres prestacions
  • Complement a l'auxili per defunció.
  • Ajut per a la formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa.
  • Ajut per al manteniment de la possessió o gaudi de l'habitatge habitual.

Com cal tramitar-les?

Per gestionar els ajuts de prestacions complementàries, et recomanem que et posis en contacte amb el nostre equip de treball social mitjançant el formulari de contacte.

També et pots posar en contacte amb l'equip de treball social des dels nostres centres d'MC MUTUAL. Consulta aquí el teu centre més proper. 
 

Qui les pot sol·licitar?

El treballador mateix o els seus drethavents.

Quantia

A MC MUTUAL, la Comissió de Prestacions Especials és l'encarregada d'estudiar i aprovar o denegar les sol·licituds rebudes. En cas que s'aprovin, la cobertura pot ser total o parcial. 

Preguntes freqüents

Què és la Comissió de Prestacions Especials?

La Comissió de Prestacions Especials d'MC MUTUAL, formada per quatre representants dels treballadors i quatre representants de les empreses mutualistes, és la que decideix si s'aprova l'ajut de manera motivada.

Aquesta Comissió es reuneix diverses vegades durant l'any per estudiar les sol·licituds rebudes.

Què s'entén per situació de necessitat?

S'entén que és la que es pot produir en el transcurs de la vida d'una persona, provocada per un esdeveniment de l'àmbit laboral (accident laboral, malaltia professional) i que li dificulta el desenvolupament professional i la integració professional.