PRIVACITAT WEB

Com a continuació a la política de privacitat i Seguretat que MC MUTUAL disposa i com a part de l'estratègia amb la protecció de dades, i amb l'objecte d'assegurar, a més, el dret a l'honor i a la intimitat dels interessats conforme estableix la normativa vigent, publiquem el registre de les activitats de tractament de dades que es realitzen a la Mútua.

Responsable del tractament

MC MUTUAL, Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social nº 1, amb CIF G64172513, amb domicili social en Avinguda Josep Tarradellas nº 14-18, 08029 - Barcelona, és una entitat sense ànim de lucre, autoritzada pel Ministeri de Treball, Migració i Seguretat social, el principal objectiu és el de col•laborar en la gestió de la Seguretat social prestant, als seus mutualistes, l'assistència sanitària i cobertura econòmica derivades de les prestacions de Seguretat social que li siguin atribuïdes pel Ministeri anteriorment esmentat.

MC MUTUAL és la responsable del tractament de totes aquelles dades recollides dels interessats, en l'exercici de les seves funcions com a Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social, i també del tractament de les dades dels interessats que no hagin estat facilitats pels mateixos i hagi obtingut de fonts de l'Administració amb les que hi hagi col•laboració, legitimada per les pròpies atribucions de les mútues o de fonts d'accés públiques.

Delegat de protecció de Dades

MC MUTUAL ha designat al seu delegat de protecció de dades perquè assessori, adequadament i en termini, sobre totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets.

Els interessats podran posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de: dpdatosmc@mc-mutual.com, o bé per escrit a l'adreça postal de la Mútua.

El delegat de protecció de dades estarà obligat a mantenir el secret o la confidencialitat pel que fa a l'exercici de les seves funcions, i actuarà com a punt de contacte de l'autoritat de control per qüestions relatives al tractament de les dades de caràcter personal dels interessats , entre altres funcions establertes en l'actual normativa.

Registre tractament de dades

MC MUTUAL porta a terme un registre d'activitats de tractament actualitzat, que conté la informació detallada dels tractaments que realitza en el marc de la seva activitat. El detall dels mateixos es pot veure en els següents enllaços:

Drets

Dret d'accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no i, si s'escau, accedir-hi.

Dret de rectificació: dret a sol•licitar la modificació o rectificació de les seves dades en el cas que siguin inexactes.

Dret a oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixen siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

Dret de supressió: dret a sol•licitar que les seves dades siguin esborrades o suprimides per tractament il•lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, o quan revoca el seu consentiment o s'oposa que es tractin, o en compliment d'una obligació legal.

Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il•lícit, si ja no fossin necessàries les dades personals per a les finalitats del tractament o si ha exercit el seu dret d'oposició al tractament de dades.

Dret de portabilitat de les dades: en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible per a la seva portabilitat.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: pot oposar-se a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, quan produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament.

MC MUTUAL podrà elaborar perfils a través dels formularis web que emplenin els usuaris, amb la finalitat de millorar els serveis que li ofereix i les comunicacions que li envia.

Per a exercitar aquests drets, ha de dirigir una comunicació escrita, prèvia identificació (amb còpia de document que acrediti la seva identitat), en la qual es concreti la petició realitzada, adreça a efectes de notificació i data i signatura del sol•licitant.

En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, caldrà que la sol•licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i representat.

La mateixa la pot realitzar:

  • Mitjançant correu electrònic a l'adreça dpdatosmc@mc-mutual.com
  • Mitjançant carta certificada a l'adreça postal: MC MUTUAL, Avinguda Josep Tarradellas nº 14-18, 08029 - Barcelona. A / A Delegat de Protecció de Dades

A més, té dret:

  • A revocar el consentiment prestat: en el cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment.
  • A presentar una reclamació: pot fer-ho, en tot cas, davant del delegat de Protecció de Dades, ia més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Lloc web

S'informa als Usuaris del lloc web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades tenen caràcter voluntari (informant expressament en cas contrari, de no deduir implícitament del formulari), si bé la negativa a facilitar les dades sol•licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin. Amb caràcter general, a través d'aquest lloc web, no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Els Usuaris accepten el tractament, per part de MC MUTUAL, de les dades que proporcionin a través dels formularis, podent-se exercir els drets pertinents que es detallen anteriorment.

Es tracten exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail, informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. La mateixa és tractada per MC MUTUAL i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei, o que estigui emparat per la legislació vigent.

MC MUTUAL com a responsable del tractament de dades de caràcter personal, les tractarà amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris i proporcionar la informació de les activitats que desenvolupa i altres temes relacionats, demanant el seu consentiment de ser necessari.

Així mateix, la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptar les presents condicions d'ús, política de privacitat i avís legal, donant per entès que ha estat informat i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en www.mc-mutual.com.

Amb la finalitat d'oferir el millor servei i amb l'objecte de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquests efectes, MC MUTUAL utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet.

MC MUTUAL no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El portal del qual és titular MC MUTUAL conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes a la de MC MUTUAL. En accedir a aquests llocs web, vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Confidencialitat

Totes les dades personals proporcionades per qualsevol mitjà seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal que tracti els mateixos.

Baixa de la llista de distribució d'informació professional

Ocasionalment, MC MUTUAL envia un e-mail notificant millores o novetats que es produeixen en la web de la Mútua. En qualsevol moment poden donar-se de baixa, enviant un correu electrònic a info@mc-mutual.com.