MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

+compromiso, alianza de mutuas va aportar a la Seguretat Social, l’any 2018, més de 93 milions d’euros

Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC MUTUAL, Mútues Col•laboradores amb la Seguretat Social, han ingressat al voltant de 4.400 milions d’euros, el 2018, i han aportat a la Seguretat Social un total de 93,84 milions.

Les tres entitats han presentat a les seves respectives Juntes Generals els comptes relatius a l’exercici 2018, amb un resultat de 135 milions d’euros. Juntes sumen més de 574.000 empreses mutualistes, amb gairebé un 2% de creixement; i la seva població protegida frega els cinc milions (4.958.332), fet que suposa un augment del 7,4%.
La xarxa assistencial de les tres entitats està formada per 356 centres i set hospitals i clíniques repartits per tot el territori, en els quals presten els seus serveis 7.500 professionals. Els usuaris d’aquests centres han valorat l’atenció rebuda amb una nota mitjana de 8,4/10.

En relació amb les prestacions especials, les entitats que conformen +compromiso han abonat més de 16 milions d’euros, import destinat a contribuir i resoldre els problemes que es produeixen com a conseqüència d’un accident de treball o malaltia professional. Aquesta assistència engloba tant els recursos de serveis, prestacions legals i ajudes socials de les quals disposa cada mútua, com els d’organismes o entitats públiques i privades a nivell local, autonòmic i nacional.

+compromiso, alianza de mutuas va néixer l’any 2019, amb la finalitat de compartir els centres assistencials i administratius propis de cada mútua, prestant recíprocament assistència sanitària hospitalària, ambulatòria, recuperadora i de proves complementàries, investigar i innovar per reduir les contingències professionals, col•laborar en activitats preventives per a les empreses mutualistes i en el desenvolupament d’aplicatius informàtics comuns, tot plegat amb l’objectiu d’agilitzar i acostar el servei als seus mutualistes.

 

 

Sobre +compromiso, alianza de mutuas 

Neix a l’empara del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per RD Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, que disposa en l’article 82.2 que “les prestacions sanitàries compreses en la protecció de les contingències professionals seran dispensades a través dels mitjans i instal•lacions gestionades per les mútues o, preferentment, mitjançant convenis amb altres mútues” i pel RD 1630/2011, de 14 de novembre, que estableix en l’article 6 que “amb la finalitat d’obtenir la major eficàcia i racionalització dels recursos que gestionen, les mútues podran establir entre elles els acords de col•laboració que siguin necessaris[...]”

Per a més informació i/o sol·licitud d'entrevistes:

Èrica Orte
MC MUTUAL
RSE i Comunicació
Tel.: 934051244
eorte@mc-mutual.com