MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

El 2014, MC MUTUAL va obtenir un resultat positiu de 100,31 milions d’euros i una rendibilitat del 13,7% sobre quotes

La població protegida va créixer fins a assolir 1,1 milions de persones; i es va incrementar el nombre d’empreses associades, que van sumar 164.645. 

MC MUTUAL, la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1, va tancar l’exercici 2014 amb un resultat de 100,31 milions d’euros i una rendibilitat del 13,7% sobre les quotes meritades, que van pujar a 733,45 milions d’euros i van superar en un 4,45% les de 2013. El resultat obtingut es destinarà, íntegrament, a contribuir als fons públics de la Seguretat Social.

En el transcurs de la Junta General de l’entitat, el director general d’MC MUTUAL, Eduard Vidal, va qualificar l’exercici de “molt positiu, tenint en compte tant els resultats econòmics obtinguts, com el nivell d’excel·lència assolit en totes les nostres línies d’actuació”.

Més població protegida i més empreses associades

L’inici de la recuperació del mercat laboral espanyol, que va crear ocupació per primera vegada després de l’inici de la crisi econòmica i financera, també va impactar en MC MUTUAL, que va incrementar la seva població protegida en un 2,77% i va tancar l’exercici prestant servei a 1.185.923 persones. D’aquestes, 989.931 eren treballadors per compte d’altri i 195.992 eren autònoms. També es va incrementar el nombre d’empreses associades, que a finals de l’exercici pujaven a 164.645 i representaven el 7,98% de la quota de mercat.

En l’àmbit de les contingències comunes, l’augment de població protegida va ser encara més notable i es va situar en el 5%, amb 945.229 persones cobertes, que representaven el 79,7% de la població protegida per l’organització.

L’atenció sanitària que MC MUTUAL presta a la seva població protegida comprèn des de la urgència mèdica fins a la rehabilitació. El 2014, en la seva àmplia xarxa assistencial, formada per més de 100 centres i dues clíniques, va atendre 84.682 pacients, un 88,62% dels treballadors lesionats, xifra que va donar lloc a 283.437 visites mèdiques. A les clíniques MC MUTUAL es van fer 2.808 intervencions quirúrgiques, es van atendre 24.677 visites en consultes externes, 6.418 urgències i es van oferir 33.052 sessions de rehabilitació.

Més prestacions concedides

El 2014, es van resoldre favorablement el 33% de les sol·licituds de prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms; es van atendre més casos per risc durant l’embaràs i la lactància natural, 5.749; es va augmentar l’import destinat a l’atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, concedint 2.187.003 euros; i es va millorar l’ajuda social oferta als treballadors protegits, atenent 3.291 casos i destinant prop d’un milió d’euros a les prestacions especials.

Millores en el servei

Amb l’objectiu de continuar millorant la seva xarxa de centres, el 2014 MC MUTUAL va fer actuacions sobre infraestructures i instal·lacions tècniques, amb una inversió superior als 10.000 euros en 16 centres, i va millorar la dotació en 26 centres, destinant més de 5.000 euros a cadascun d’ells.

També es van renovar les certificacions que avalen la qualitat de l’atenció sanitària de les clíniques MC MUTUAL i de les activitats preventives amb càrrec a les quotes de la Seguretat Social, i es van efectuar enquestes periòdiques als pacients atesos als centres assistencials, a les clíniques i a les empreses mutualistes, per mesurar la seva satisfacció amb l’organització: els pacients van puntuar amb un 8,7 sobre 10 la seva satisfacció respecte al servei rebut i les organitzacions van valorar amb un 8,1 sobre 10 la seva relació amb l’entitat.

Per a més informació i/o sol·licitud de fotografies:

Laia Casas
MC MUTUAL
División de Comunicación y Relaciones Institucionales
93 405 12 44
666 47 85 82
lcasas@mc-mutual.com