Convocatòria junta general ordinària

La Junta Directiva de Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1, ha acordat convocar Junta General Ordinària dels seus mutualistes.

La Junta General se celebrarà a l’Auditori AXA, situat a Barcelona, Avinguda Diagonal, 547, a les 11.30 hores del proper dia 13 de juliol de 2017, en primera convocatòria i, si escau, mitja hora després en segona, per deliberar i resoldre sobre els assumptes inclosos en els punts següents:

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

1r. Examen de la gestió de l'entitat, així com de les dotacions i aplicacions del patrimoni històric i aprovació, si escau, dels comptes corresponents a l’exercici 2016 i adopció d’acord sobre aplicació del resultat econòmic positiu generat.

2n. Examen i aprovació, si escau, de l’Avantprojecte de Pressupostos per a l’exercici de 2018, amb habilitació a la Junta Directiva per a la seva adaptació a les instruccions impartides pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

3r. Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva i de la Comissió de Prestacions Especials durant l’exercici de 2016 i ratificació, si escau, de les actuacions d’aquests òrgans.

4t. Renovació o ratificació de membres de la Junta Directiva.

5è.Precs i preguntes.

6è.Nomenament de dos interventors, a proposta de la Presidència, a l’efecte d’aprovació de l’acta.

Els senyors mutualistes poden consultar els comptes anuals de l’exercici 2016 tant a la seu central d’aquesta entitat (Av. Josep Tarradellas, 14-18, de Barcelona), com en qualsevol dels centres d’acreditació, en els horaris i dates habilitats per a la validació de la “Targeta d’Assistència / Delegació de Vot”, tal com s’indica en l’apartat 2 de les condicions d’acreditació.

Qualsevol empresa associada a la mútua que vulgui assistir a la Junta General, per si mateixa o per delegació, ha d’estar proveïda de la “Targeta d’Assistència / Delegació de Vot”, degudament validada per la Mútua i, per votar-hi, estar al corrent, a més, en el compliment de les seves obligacions com a mutualista.

Barcelona, 25 de maig de 2017

Signat: Miquel Valls Maseda
President de la Junta Directiva