Gestió pressupostària

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

RETRIBUCIONS CORRESPONENTS AL DIRECTOR GERENT

Desglossament de les retribucions percebudes pel Director Gerent a l'exercici 2020 (1)

Retribució bàsica:

    113.664,96 euros
Retribució complementària:   113.054,78 euros

 

La retribució s'ajusta al que preveu l'article 88, apartats 3 i 4 del text refós de la Llei general de Seguretat Social, en relació amb l'ordre comunicada el 2 de gener de 2015, per la qual s'aprova la classificació de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social. Els imports que aquí es relacionen no inclouen conceptes no salarials ("indemnitzacions per raó de servei", "formació continuada", "reconeixement mèdic laboral").

(1) Retribucions que inclouen l'increment previst en l'art 16 de Reial decret llei 2/2020.