MC Mutual - Servicios y prestaciones

SERVEIS
I
PRESTACIONS

Treballem per oferir-li un servei de qualitat

Contingències Comunes

Col·laborem en el restabliment dels treballadors i assegurem la seva reincorporació laboral com més aviat millor i en les millors condicions. Efectuem un major control i agilitat en la gestió i aportem valor a l'organització.

A MC MUTUAL seguim un model de gestió orientat als resultats positius. Un sistema dinàmic, que es basa en una comunicació contínua amb l'empresa i que té en compte actuacions en diferents àmbits, efectuades per diplomats universitaris en infermeria i metges amb dedicació exclusiva a la contingència comuna.

Confiï a MC MUTUAL la gestió de les contingències comunes de la seva empresa i millorarem les seves dades d'absentisme.

Prestacions econòmiques

Ens farem càrrec de la prestació econòmica derivada de malaltia comuna, d'acord amb la taula següent:

Dies de baixa Import prestació Repercussió del cost
Dies 1 a 3 - Treballador
Dies 4 a 15 60 % base reg. treballador Empresa
Dies 16 a 20 60 % base reg. treballador Mútua
Del dia 21 fins a final prestació 75 % base reg. treballador Mútua

 

Prestacions sanitàries

L'assistència sanitària que es deriva d'una situació de contingència comuna la presta el servei públic de salut, encara que la prestació econòmica la gestioni la mútua. Tanmateix, les mútues estem autoritzades a dur a terme una sèrie d'accions per millorar o optimitzar el procés d'incapacitat temporal:

  • Podem reconèixer el malalt i accedir al seu historial mèdic, per tal de valorar el seu estat i oferir assistència mèdica complementària, si escau, amb el seu consentiment i el del servei públic de salut.
  • Fem proves i tractaments per accelerar la recuperació del treballador.