MC Mutual - Servicios y prestaciones

SERVEIS
I
PRESTACIONS

Treballem per oferir-li un servei de qualitat

Contingències professionals

Són contingències professionals l'accident de treball sofert pel treballador en el transcurs de la seva jornada laboral o en el trajecte entre el seu domicili i el lloc de treball, i la malaltia professional, contreta pel treballador, com a conseqüència de la seva activitat laboral. Per ser considerada malaltia professional, la malaltia ha d'estar inclosa en una llista que estableixen les autoritats competents.

MC MUTUAL donarà cobertura a aquestes contingències mitjançant:

Prestacions econòmiques

Protegim els treballadors que han patit un accident de treball o malaltia professional. Per fer-ho, prestem cobertura econòmica en aquelles situacions d'incapacitat que poden derivar-se de l'accident o malaltia professional.

Prestacions sanitàries

MC MUTUAL li ofereix una cobertura sanitària integral, que va des de la urgència mèdica fins a la rehabilitació funcional, si és necessària.

Li garantim una assistència de qualitat prestada pels millors especialistes i amb tots els mitjans necessaris, medicaments, pròtesis, proves complementàries, etc.

Tots els nostres centres assistencials disposen dels millors equips per oferir-li els serveis següents:

 • Urgència ambulatòria
 • Radiodiagnòstic
 • Consulta mèdica i traumatològica
 • Fisioteràpia
 • Rehabilitació

Disposem de més de 100 centres propis repartits per tota la geografia espanyola, a més de dos clíniques MC MUTUAL pròpies. La qualitat de l'atenció que prestem a les nostres clíniques del carrer Copèrnic i el carrer Londres de Barcelona està avalada per la certificació ISO 9001:2008.

Clínica MC MUTUAL Copèrnic

Situada al carrer Copèrnic, 58 de Barcelona, amb una superfície de 4.662 m² distribuïts en 9 plantes, està dotada dels mitjans humans i tècnics necessaris per realitzar un tractament integral de l'accident de treball:

 • Serveis d'hospitalització, assistencials, rehabilitació i trasllat.
 • Urgències 24 hores amb personal especialitzat.
 • Especialitats: traumatologia i ortopèdia, cirurgia general, reparadora i constructiva, medicina física i rehabilitació, neurologia i neurofisiologia, clínica del dolor, servei d'anestesiologia, medicina interna, radiologia, farmàcia hospitalària, hematologia, reumatologia, urologia, cirurgia vascular, psiquiatria i psicologia clínica, cardiologia i aparell digestiu.
Clínica MC MUTUAL Londres

Més de 2.000 m² repartits en 2 superfícies, una dedicada a l'assistència ambulatòria i l'altra a l'hospitalària per oferir un servei complet al treballador accidentat.

 • Serveis d'hospitalització, cirurgia i cirurgia major sense ingrés.
 • Especialitats: dermatologia, psicologia, cirurgia reparadora i constructiva, anestesiologia, reanimació i clínica del dolor, diagnòstic per la imatge, cirurgia ortopèdica i traumatològica, cirurgia toràcica, cirurgia general, unitat de cures intensives, medicina interna, medicina física i rehabilitadora, neurologia i neurofisiologia.
Farmacioles

Subministrem, sense cap cost, una farmaciola de primers auxilis i una dotació de material de farmàcia i les seves reposicions:

 • Desinfectants i antisèptics.
 • Gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius.
 • Tisores, pinces i guants d'un sol ús.
Targeta d'urgències 24 hores

Posem a la seva disposició una línia telefònica d'atenció d'urgències, gratuïta, les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

900 300 144

El protegirem també en cas d'accidents que tinguin lloc a l'estranger. Per sol·licitar assistència fora del territori espanyol, truqui al

+34 932 422 700

i el nostre equip mèdic li proporcionarà les pautes necessàries per a l'assistència i repatriació de l'accidentat, si és necessari.

Treball social i prestacions complementàries

Treball social

Treball social d'MC MUTUAL és un servei que té per objectiu acompanyar el lesionat durant tot el procés de la contingència professional per reduir la incidència de problemes socials en la cura i la recuperació de la capacitat laboral del pacient.

En el següent fulletó trobarà un resum dels nostres serveis.

Quins serveis inclou
 • Informar i derivar a programes de readaptació professional, per a la reinserció en el mercat laboral en el mínim temps possible
 • Derivar a recursos externs, públics o privats, perquè es pugui gestionar:
  • Servei d'ajuda a domicili.
  • Valoració del certificat de reconeixement del grau de discapacitat.
  • Ajuda de la Llei de dependència.
  • Ingrés a un centre sociosanitari, centre de dia, centre crònic, centre residencial de tercera edat (família), etc.
  • Ajuda a la reagrupació familiar o al retorn de treballadors immigrants.
  • Informar i derivar a associacions per al suport (el lesionat o la família): amputats, lesions cranials greus, lesions medul·lars, col·lectius immigrants, etc.
 • Orientació sobre ajudes tècniques per a la mobilitat i per a les activitats de la vida diària. Com per exemple tractament rehabilitador extraordinari o ajuda domiciliària.
 • Atenció a familiars de treballadors morts per detectar possibles necessitats i donar-hi resposta.
 • Detecció de problemàtiques individuals i/o familiars, així com la prevenció de futures situacions de risc social.
 • Informar i gestionar les sol·licituds d'ajuda a la Comissió de prestacions especials.

Prestacions complementàries

Les prestacions complementàries són ajuts econòmics de caràcter potestatiu que concedeix la Comissió de Prestacions Especials d'MC MUTUAL. Pot tenir accés si és treballador o drethavent i, a conseqüència d'un accident laboral o una malaltia professional, es troba en una situació concreta de necessitat i compleixes amb els requisits establerts legalment.

En el següent fulletó trobarà un resum dels nostres serveis.

Quins tipus d'ajut oferim?

 • Ajuts per a la rehabilitació i la recuperació:
  • Ajut per a pagar l'ingrés en un centre sociosanitari o residencial. 
  • Ajut per a costejar les despeses vinculades a l'ingrés d'un treballador en un centre hospitalari. 
  • Ajut per a pròtesis i ajuts tècnics no reglats. 
  • Ajut per a tractaments mèdics o teràpies no reglats. 
 • Reorientació professional I adaptació del lloc de treball:
  • Reorientació professional i adaptació del lloc de treball. 
  • Cursos per a la formació professional i inserció sociolaboral.
 • Adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat:
  • Ajut per a l'eliminació de barreres en l'habitatge habitual.
  • Ajut per a l'adquisició d'un habitatge habitual adaptat.
  • Ajut per a l'adaptació del vehicle.
  • Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.
  • Ajut per a l'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Altres prestacions
  • Complement a l'auxili per defunció.
  • Ajut per a la formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa. 
  • Ajut per al manteniment de la possessió o el gaudi de l'habitatge habitual.