MC Mutual - Servicios y prestaciones

SERVEIS
I
PRESTACIONS

Treballem per oferir-li un servei de qualitat

PAGAMENT DELEGAT

A MC MUTUAL analitzem els documents de cotització que presenten les nostres empreses mutualistes a la Tresoreria General de la Seguretat Social i, si detectem diferències indegudes del pagament delegat de la prestació d'incapacitat temporal, les enviem a les empreses, amb l'objectiu que ens puguin aportar documentació que justifiqui la deducció practicada o bé reparar les diferències, fent una liquidació complementària L04 Reintegrament de prestacions i/o deduccions a través del Sistema RED, i així anul·lar la reclamació. (Per les empreses que no s'hagin incorporat al sistema de liquidació directa).

Si no és així, traslladarem les diferències a la Tresoreria, que procedirà a emetre les reclamacions de deute corresponents. L'empresa disposarà de 15 dies per reparar les discrepàncies abans que s'emeti el deute. El pagament del deute es farà a les entitats bancàries a través del model TC1/30 o TC1/31.

Té a la seva disposició, a l'àrea privada del nostre web corporatiu, una funcionalitat de consulta de Deduccions teòriques de pagament delegat que li permetrà fer consultes prèviament a la realització de les assegurances socials.

LES PRINCIPALS INCIDÈNCIES SOLUCIONABLES LEGALMENT SÓN LES SEGÜENTS

 • Descomptes de baixes no comunicades a MC MUTUAL
 • La base reguladora s'actualitza amb posterioritat sense informar de les regularitzacions
 • No s'ha transmès correctament el TC2 o està incomplet (per les empreses que no s'hagin incorporat al sistema de liquidació directa)
 • No coincideixen les dades dels treballadors del TC2 amb les dels casos que té la mútua en el seu sistema
 • En contingències comunes les recaigudes no estan informades
 • Falta de presentació del comunicat d'accident de treball

Al següent vídeo trobarà més informació.

COM ANUL·LAR UN DEUTE JA EMÈS

En el cas que s'emeti una reclamació de deute per part de TGSS, i l'empresa consideri que no és correcta, pot procedir a la seva justificació a través d'MC MUTUAL.

Ha de comunicar-nos el motiu pel qual no procedeix el deute, aportant la documentació acreditativa que justifiqui la possible anul·lació o modificació. Si considerem que procedeix aquesta anul·lació, enviarem un ofici a la TGSS per anul·lar-lo o modificar-lo.

COM ANUL·LAR UNA DEDUCCIÓ INDEGUDA DETECTADA PER L'EMPRESA

Si l'empresa, en elaborar les assegurances socials, detecta que ha fet una deducció indeguda, pot:

 • Efectuar una liquidació complementària L04 Reintegrament de prestacions i/o deduccions a través del Sistema RED (per les empreses que no s'hagin incorporat al sistema de liquidació directa).
 • O informar-nos d'això perquè registrem el deute en la TGSS: l'empresa pot generar, a través del Sistema RED, el TC1/30 o TC1/31 per al pagament, amb el recàrrec corresponent del 20%, evitant així la reclamació de deute per part de la TGSS.

COM CONSULTAR EL DEUTE A LA TGSS

Pot adreçar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i sol·licitar un certificat de deute.

La TGSS facilita als usuaris de Sistema RED la informació relativa als deutes de les empreses, i possibilita no sols el coneixement de l'import de les mateixes previ a la seva reclamació mitjançant la sol·licitud de Certificats d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social, sinó també l'ingrés d'aquestes sense necesitat d'acudir a les Administracions de la Seguretat Social o Unitat de Recaptació Executives per obtenir un document d'ingrés.

Per aquesta raó, els usuaris tenen a la seva diposició a través del Sistema RED Online un menú de Gestió de Deute, amb els següents serveis:

 • Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social
 • Autorització Certificat Art. 42 Est. Trab.
 • Relació de treballadors associats a documents de deute
 • Consulta i obtenció de rebut fora de termini.
  • El Servei de consulta, informe i sol·licitud de document de deute ha estat transformat en el nou Servei de consulta i obtenció de rebut fora de termini, oferint dues funcionalitats:
   • Obtenir rebut per liquidacions i deutes finalitzat el termini reglamentari.
   • Consultar tots els deutes pendents amb la Seguretat Social. Igualment, per expedients de via executiva, es podran consultar tots els deutes dels que està compost.
  • En funció de la modalitat de transmissió, els serveis a utilitzar seran els següents:
   • Pels usuaris que transmeten per RED Directe i per aquells incorporats al sistema de liquidació directa, existirà un únic servei per l'obtenció de rebuts fora de termini reglamentari: Servei de consulta i obtenció de rebut fora de termini.
   • Per usuaris que pel moment no han estat incorporats al sistema de liquidació directa, existiran dos serveis per obtenir rebuts fora de termini en funció del moment en el que es sol·liciti:
    • Abans de la generació de document de deute: Servei de sol·licitud de rebut de liquidació de cotitzacions.
    • Després de la generació del document de deute: Servei de consulta i obtenció de rebut fora de termini.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Resolució de 13 d'abril de 2010, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableixen les actuacions de control i verificació dels descomptes que realitzen les empreses per l'avançament del pagament de la incapacitat temporal.
 
Resolució d'11 de Maig de 2010, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la que s'estableixen determinades actuacions per desenvolupar els procediments previstos en la Resolució de 13 d'abril de 2010, de la Secretaría d'Estat de la Seguretat Social.

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Rectificat pel BOE de data 19-07-2012

 

Sistema de control de recaptació per treballador (Cret@)

El Sistema de Liquidación Directa (també conegut como a Sistema Cret@), suposa un canvi important del sistema de cotització i recaptació que pretén simplificar els tràmits i gestions actuals, a través dels mitjans telemàtics.

La seva principal característica és que quí fa el càlcul individualitzat de les quotes socials per a cada treballador és la Tresoreria General de la Seguretat Social, en comptes de fer-se per codi compte cotització.

Per obtenir més informació pot baixar-se el document "Nou Sistema de Control de Recaptació per Treballador"