Prestació cessament activitat suspensió temporal de tota l’activitat (Art.6 RD-Llei 11/2021)

La prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent, és una mesura de contenció en la propagació de la Covid-19, per a aquells treballadors autònoms que a partir de l'1 de febrer de 2021 es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent, segons regula l'article 6 del Reial decret-llei 11/2021.

Per orientar-te amb les noves prestacions per a autònoms, hem elaborat un Quadre resum i una Infografia que et poden ser d'ajuda.

 Si la teva activitat estava suspesa a 31 de maig de 2021, i ja estaves percebent la prestació, igualment hauràs de tornar a sol·licitar-la.

Requisits

 • Haver-hi una resolució de l'autoritat competent obligant a la suspensió de l'activitat o mantenir, pels mateixos motius, la suspensió de l’activitat iniciada amb anterioritat a l’1 de juny de 2021.
 • Estar afiliat i en alta en el Règim de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, com a mínim 30 dies naturals abans de la data de la suspensió i en tot cas abans de la data d’inici d'aquesta, quan la suspensió s’hagi decretat abans de l’1 de juny de 2021.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, et convidarem al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals, ingressis les quotes degudes.

Si no compleixes amb els Requisits anteriorment descrits per accedir a aquesta Prestació, t'informem que a l'article 5 del RD-llei 11/2021 es contempla la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social pels treballadors autònoms que hagin cobrat les prestacions previstes als articles 6 o 7 del RD-llei 2/2021 fins el 31/5/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Com tramitar-la?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes.

Si et trobes en aquesta situació, pots sol·licitar la nova ajuda Cessament activitat per suspensió de tota activitat (Art. 9 RD-llei 18/2021)

Termini de presentació i durada

Acords o resolucions de tancament d'activitat anteriors a l'1/06/2021

 • Si estaves percebent la prestació per suspensió de l'activitat fins al 31/5/2021 i la sol·licites abans del 21/6/2021 tindràs dret a percebre-la des de l'1/6/2021.
 • Si presentes la sol·licitud fora del termini establert, la prestació s'iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. 

Acords o resolucions de tancament d'activitat a partir de l'1/06/2021

 • Si presentes la sol·licitud dins dels 21 dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat, el dret a la prestació naixerà l'endemà de l'adopció de l'acord o resolució de tancament de l'activitat.
 • Si presentes la sol·licitud fora del termini establert, la prestació s'iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. 

En qualsevol cas, la prestació finalitzarà el darrer dia del mes en què s'acordi l'aixecament de la suspensió o fins al 30 de setembre de 2021 si és abans. Com a màxim tindrà una durada de 4 mesos.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en l'article 6 del RD-Llei 11/2021, de 27 de maig per a accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas haurà d'acreditar-ho).

Quantia

S'abonarà el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.

En el cas que dos o més membres de la unitat familiar tingueu dret a aquesta prestació, la quantia de les prestacions serà d'un 40%.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha demanat esmenar la sol·licitud, vols aportar documentació per rectificar alguna informació o realitzar cap altra gestió, segueix les passes que t'indiquem a continuació:

1. Fes clic en un dels següents Motius per accedir directament a l'aplicació i poder tramitar, veuràs que tant l'Assumpte com el Motiu ja estan emplenats:

Un cop hagis accedit, afegeix el NIF/NIE/Passaport i NAF. O bé nº de referència del tràmit. 

2. Acciona el botó Carregar dades. El sistema et tornarà les dades que tenim de la teva sol·licitud i et deixarà afegir documents i informació.
3. Un cop hagis informat les dades necessàries i adjuntada la documentació, clica el botó Enviar i ens arribarà a MC MUTUAL. 

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament el farem a mes vençut.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud i de la que has de ser titular.

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

 • És incompatible amb el treball per compte d'altri si els ingressos d'aquest treball són superiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat l'activitat de la qual estigui afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

En el cas dels treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat és incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Què passa si no estic al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si en la data de la suspensió de l'activitat no estàs al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, procedirem a realitzar-te una invitació al pagament, perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

Haig de seguir ingressant les cotitzacions?

Durant el temps en què romangui l'activitat suspesa estaràs exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament de l'activitat, o des de l’1 de juny de 2021 en el cas que es mantingui la suspensió iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi aquesta mesura o fins al 30 de setembre de 2021, si aquesta última data és anterior.

En el cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació i també l’exoneració de quotes, s'iniciaran el primer dia del mes següent en què s'hagi presentat la sol·licitud. 

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d’activitat?

Sí, sempre que hagin optat pel seu enquadrament com treballadors per compte propi en el Règim Especial que correspongui i sempre que reuneixin els requisits establerts a l'art. 6 del RD-Llei 11/2021.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Sí, sempre que hagin optat pel seu enquadrament com treballadors per compte propi en el Règim Especial que correspongui i sempre que reuneixin els requisits establerts a l'art. 6 del RD-Llei 11/2021, de 27 de maig.