Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (Art.7 RD-llei 11/2021)

A partir de l'1 de juny de 2021, com a treballador autònom, pots accedir a aquesta prestació si a 31 de maig de 2021 estàs percebent la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi que regula l'article 7 de Reial decret llei 2 / 2021 i no has esgotat els períodes de prestació que preveu l'article 338.1 de la Llei General de la Seguretat Social (aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015). Podràs continuar percebent fins al 30 de setembre de 2021, sempre que, durant el segon i tercer trimestre de 2021 compleixis els requisits que s'indiquen a continuació.

També podràs sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, si ets treballador autònom i compleixes amb les condicions establertes en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de la norma.

Per orientar-te amb les noves prestacions per a autònoms, hem elaborat un Quadre resum i una Infografia que et poden ser d'ajuda.

Requisits

 • Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social a data 1 de juny de 2021 i continuar afiliat durant tot el temps que estiguis percebent la prestació.
 • Tenir protegida la contingència per cessament d'activitat.
 • Tenir coberta la carència mínima de 12 mesos de cotització immediatament anteriors i consecutius a la sol·licitud.
 • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que no acreditis el període de cotització requerit per això.
 • Si tens treballadors a càrrec, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social.
 • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021, una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels obtinguts en el segon i tercer trimestre del 2019. Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon i tercer trimestre del 2019 i es compararà amb el segon i tercer trimestre de 2021.
 • No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros
 • Si has percebut la prestació de l'article 7 del RD-llei 2/2021, tindràs dret a aquesta prestació si a 31 de maig de 2021, no has consumit la totalitat del període previst a l'article 338.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

En cas de dubte sobre si compleixes amb tots els requisits per poder sol·licitar la prestació de l'art. 7, tens l'opció de marcar al formulari de sol·licitud d'aquesta prestació la casella d'autorització perquè la mútua, en el cas que efectivament no compleixis amb els requisits per l'accés a la prestació de l'art. 7, pugui reconduir-la cap a la de l'art. 8 de forma subsidiaria, sense que hagis de fer cap altre tràmit.

Si no compleixes amb els Requisits anteriorment descrits per accedir a aquesta Prestació, t'informem que a l'article 5 del RD-llei 11/2021 es contempla la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social pels treballadors autònoms que hagin cobrat les prestacions previstes als articles 6 o 7 del RD-llei 2/2021 fins el 31/5/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Com tramitar-la?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes.

Termini per a la presentació i durada

 • Si se sol·licita dins dels primers 21 dies naturals de juny, el reconeixement de la prestació tindrà efecte d'1 de juny de 2021.
 • Efectes des del primer dia del mes següent a la sol·licitud, en la resta de casos.

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al  30/09/2021.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts legalment per accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas haurà d'acreditar-ho).

Quantia

S’abonarà el 70% de la base de cotització mitjana dels últims 12 mesos. 

Renúncia o devolució

Segons la normativa d'aquesta prestació, podràs renunciar-hi en qualsevol moment abans de el 31 d'agost de 2021, amb efectes el mes següent a la teva comunicació.

També pots tornar per iniciativa pròpia la Prestació, sense necessitat d'esperar que la mútua et reclami, quan consideris que els rendiments nets computables fiscalment durant el segon i tercer trimestre de 2021 superaran els llindars establerts en l'apartat de Requisits.

En l'apartat Com esmenar? t'expliquem com procedir.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha demanat esmenar la sol·licitud, vols aportar documentació per rectificar alguna informació o realitzar cap altra gestió, segueix les passes que t'indiquem a continuació:

1. Fes clic en un dels següents Motius per accedir directament a l'aplicació i poder tramitar, veuràs que tant l'Assumpte com el Motiu ja estan emplenats:

Un cop hagis accedit, afegeix el NIF/NIE/Passaport i NAF. O bé nº de referència del tràmit. 

2. Acciona el botó Carregar dades. El sistema et tornarà les dades que tenim de la teva sol·licitud i et deixarà afegir documents i informació.
3. Un cop hagis informat les dades necessàries i adjuntada la documentació, clica el botó Enviar i ens arribarà a MC MUTUAL. 

Preguntes freqüents

És necessari esperar a que acabi el període per demanar la prestació?

No cal esperar que acabi el període per sol·licitar la prestació. Si consideres que compliràs els requisits per accedir-hi pots sol·licitar-la dins del termini indicat.

Haig de seguir ingressant les cotitzacions?

Hauràs de seguir cotitzant i nosaltres t’abonarem l'import corresponent a les contingències comunes perquè puguis fer l'ingrés a la TGSS.

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament el farem a mes vençut.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud i de la que has de ser titular.

La prestació és compatible amb el treball per compte aliè?

La prestació de cessament d'activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d'altri si  els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri, no superen 2,2 vegades l'SMI (salari mínim interprofessional). En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'import de l'SMI.

La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que et correspon en funció de l'activitat.

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació?

 • Jubilació activa o parcial. Complir amb els requisits per jubilar-te.
 • Amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que estiguis percebent, excepte que fos compatible amb la teva activitat per compte pròpia.
 • Amb les ajudes per Paralització de flota en el cas dels treballadors autònoms del Règim especial de la mar.

Què passa si no estic al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social?

Si no compleixes el requisit d'estar al corrent de les quotes de la Seguretat Social, et convidarem al pagament perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

Els temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d’activitat?

El temps de percepció de la prestació reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als quals puguis tenir dret en un futur.

Què passa si cesso l’activitat abans del 30 de setembre?

Els límits dels requisits fixats es prendran de manera proporcional al temps de la durada de l'activitat. El càlcul es farà computant sencer el mes en què et donis de baixa en el règim de la Seguretat Social en el qual estiguessis donat d'alta.