Cessament activitat autònoms que no reuneixen requisits article 7 (Art. 8 RD-llei 11/2021)

Pots accedir a aquesta prestació si estàs exercint la teva activitat com treballador autònom i a 31 de maig perceps alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes als art. 6 o 7 del Reial decret-llei 2/2021, i no pots tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista a l’art. 7 del Reial decret-llei 11/2021.

Per orientar-te amb les noves prestacions per a autònoms, hem elaborat un Quadre resum i una Infografia que et poden ser d'ajuda.

Requisits

 • Estar donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi, des d'abans de l’1 d’abril del 2020.
 • No haver obtingut durant el segon i el tercer trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment de l’activitat per compte propi que superin els 6.650 €.
 • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte pròpi inferiors als del primer trimestre del 2020.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social; si no ho estàs, et convidarem al pagament i ho hauràs de regularitzar en un termini de 30 dies.

Si no compleixes amb els Requisits anteriorment descrits per accedir a aquesta Prestació, t'informem que a l'article 5 del RD-llei 11/2021 es contempla la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social pels treballadors autònoms que hagin cobrat les prestacions previstes als articles 6 o 7 del RD-llei 2/2021 fins el 31/5/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Com tramitar-la?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes.

Termini de presentació i durada

 • Si presentes la sol·licitud fins al dia 21/06/2021, la prestació tindrà efectes l’1 de juny de 2021.
 • A partir del dia 22/06/2021, la prestació tindrà efectes el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

La prestació podrà sol·licitar-se fins al 31 d’agost, tindrà una durada màxima de 4 mesos, i no podrà excedir del 30 de setembre de 2021.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en l'article 8 del RD-Llei 11/2021, de 27 de maig, per a accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas haurà d'acreditar-ho).

Quantia

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat. 

En el cas que dos o més membres de la unitat familiar tingueu dret a aquesta prestació, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha demanat esmenar la sol·licitud, vols aportar documentació per rectificar alguna informació o realitzar cap altra gestió, segueix les passes que t'indiquem a continuació:

1. Fes clic en un dels següents Motius per accedir directament a l'aplicació i poder tramitar, veuràs que tant l'Assumpte com el Motiu ja estan emplenats:

Un cop hagis accedit, afegeix el NIF/NIE/Passaport i NAF. O bé nº de referència del tràmit. 

2. Acciona el botó Carregar dades. El sistema et tornarà les dades que tenim de la teva sol·licitud i et deixarà afegir documents i informació.
3. Un cop hagis informat les dades necessàries i adjuntada la documentació, clica el botó Enviar i ens arribarà a MC MUTUAL. 

Renúncia, devolució o extinció de la prestació

S’extingirà el dret a la prestació si durant la percepció de la mateixa concorren els requisits per causar dret a la prestació de cessament d’activitat contemplada en l’art. 7 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, o a la prestació de cessament d’activitat regulada als art. 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat mitjançant el  Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Pots renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31/08/2021, amb efectes des del mes següent a la seva comunicació. També pots retornar per iniciativa pròpia el percebut, quan consideris que els ingressos percebuts durant el segon i tercer trimestre de 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els establerts.

En l’apartat “Com esmenar?” t’expliquem com procedir.

Preguntes freqüents

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

 • Amb el treball per compte aliè.
 • Amb qualsevol altre treball per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.
 • Amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que vingués percebent, excepte que fos compatible amb la seva activitat.
 • Amb les ajudes per Paralització de la flota en el cas dels treballadors autònoms del Règim especial de treballadors del mar.

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament el farem a mes vençut.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud i de la que has de ser titular.

Què passa si no estic al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si en la data de la suspensió de l'activitat no estàs al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, procedirem a realitzar-te una invitació al pagament, perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

Haig de seguir ingressant les cotitzacions?

Durant el temps en què cobris la prestació has de continuar cotitzant. 

Tot i això, junt amb la prestació, t’abonarem les cotitzacions per contingències comunes que haguessis hagut de pagar en cas de trobar-te sense desenvolupar cap activitat.

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d’activitat?

El temps de percepció de la prestació no reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als que puguis tenir dret en un futur.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Sí, sempre que hagin optat pel seu enquadrament com treballadors per compte propi en el Règim Especial que correspongui i sempre que reuneixin els requisits establerts a l'art. 7 del RD-Llei 11/2021, de 27 de maig.