Cessament activitat per treballadors de temporada (Art. 9 RD-llei 11/2021)

Per a accedir a la prestació extraordinària per a treballadors de temporada, el teu únic treball al llarg de 2018 i 2019 s'ha d'haver desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar, durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set en cadascun dels anys referits, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos entre juny i setembre d'aquests anys.

Es considerarà que has desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que, d'haver estat d'alta en un règim de la Seguretat Social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d'aquests anys.

Per orientar-te amb les noves prestacions per a autònoms, hem elaborat un Quadre resum i una Infografia que et poden ser d'ajuda.

Requisits

  • Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi, durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set en cadascun dels anys 2018 i 2019, i sempre un mínim de dos mesos entre juny i setembre d’aquests anys.
  • No haver estat en alta o assimilat a l'alta, com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent, més de 60 dies durant el segon i tercer trimestre de 2021.
  • No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre de 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 €.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social; si no ho estàs et convidarem al pagament, que hauràs de regularitzar en el termini de 30 dies.

Si no compleixes amb els Requisits anteriorment descrits per accedir a aquesta Prestació, t'informem que a l'article 5 del RD-llei 11/2021 es contempla la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social pels treballadors autònoms que hagin cobrat les prestacions previstes als articles 6 o 7 del RD-llei 2/2021 fins el 31/5/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Com tramitar-la?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes.

Termini de presentació i durada

  • Si presentes la sol·licitud fins al dia 21/06/2021, la prestació tindrà efectes l’1 de juny de 2021.
  • A partir del dia 22/06/2021, els efectes queden fixats el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. 

La prestació podrà sol·licitar-se fins al 31 d’agost de 2021, tindrà una durada màxima de 4 mesos, i no podrà excedir del 30 de setembre de 2021.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en l'article 9 del RD-Llei 11/2021, de 27 de maig per a accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas haurà d'acreditar-ho).

Quantia

La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat. 

Com esmenar?

Si la mútua t'ha demanat esmenar la sol·licitud, vols aportar documentació per rectificar alguna informació o realitzar cap altra gestió, segueix les passes que t'indiquem a continuació:

1. Fes clic en un dels següents Motius per accedir directament a l'aplicació i poder tramitar, veuràs que tant l'Assumpte com el Motiu ja estan emplenats:

Un cop hagis accedit, afegeix el NIF/NIE/Passaport i NAF. O bé nº de referència del tràmit. 

2. Acciona el botó Carregar dades. El sistema et tornarà les dades que tenim de la teva sol·licitud i et deixarà afegir documents i informació.
3. Un cop hagis informat les dades necessàries i adjuntada la documentació, clica el botó Enviar i ens arribarà a MC MUTUAL. 

Renúncia o devolució

Pots renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 30/08/2021, fent efecte la renúncia des del mes següent a la seva comunicació. També pots retornar per iniciativa pròpia el percebut, quan consideris que els teus ingressos superen els llindars establerts.

En l'apartat Com esmenar? T'expliquem com procedir.

Preguntes freqüents

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

  • Amb el treball per compte d'altri.
  • Amb qualsevol prestació de Seguretat Social que percebés, tret que fos compatible amb l'acompliment de l'activitat com a treballador per compte propi.
  • Amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament (quan els ingressos durant la primera meitat de 2021 superin els 6.650 €).
  • Amb les ajudes per Paralització de la flota en el cas de treballadors autònoms pertanyents al Règim especial de treballadors de la mar.

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament el farem a mes vençut.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud i de la que has de ser titular.

Què passa si no estic al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si en la data de la suspensió de l'activitat no estàs al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, procedirem a realitzar-te una invitació al pagament, perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

Haig de seguir ingressant les cotitzacions?

Durant el temps de percepció de la prestació estaràs exonerat de l'obligació de cotitzar.

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d’activitat?

El temps de percepció de la prestació no reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als que puguis tenir dret en un futur.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Sí, sempre que hagin optat pel seu enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui i sempre que reuneixin els requisits establerts a l’art. 9 del RD-llei 11/2021.