Cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (Art.10 Rd-llei 18/2021)

A partir de l'1 d'octubre de 2021, com a treballador autònom pots accedir a aquesta prestació.

Si has estat cobrant fins al 30 de setembre de 2021 la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi regulada a l'article 7 del Reial Decret-llei 11/2021, i a més, no has esgotat els períodes de prestació previstos a l'article 338.1 de la Llei General de la Seguretat Social.

Tanmateix, pots sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista a l'article 327 de la Llei General de la Seguretat Social si ets treballador autònom i compleixes amb les condicions establertes als apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de la norma.

Podràs percebre aquesta prestació com a màxim, fins al 28 de febrer de 2022, sempre que durant el tercer i quart trimestres de 2021, compleixes els requisits que s'assenyalen a continuació.

Per orientar-te sobre les noves prestacions per a autònoms, hem elaborat un quadre resum, una infografia i un vídeo que et poden ser d'ajuda.

Requisits

 • Estar afiliat i en alta a la Seguretat Social en data d'1 d'octubre del 2021 i continuar-hi afiliat durant tot el temps que percebis la prestació.
 • Tenir protegida la contingència per cessament d'activitat.
 • Tenir coberta la carència mínima de 12 mesos de cotització immediatament anteriors i consecutius a la sol·licitud. 
 • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No haver complert l'edat ordinària per a tenir dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que no n'acreditis el període de cotització requerit.
 • Si tens treballadors a càrrec teu, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de la Seguretat Social. 
 • Acreditar, en els trimestres tercer i quart del 2021, una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels obtinguts en els trimestres tercer i quart del 2019, així com no haver obtingut durant els trimestres tercer i el quart del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 €. Per al càlcul de la reducció d'ingressos, es té en compte el període en alta en els trimestres tercer i quart del 2019 i es compara amb els trimestres tercer i quart del 2021. 

Si has percebut la prestació de l'article 7 del Reial decret llei 11/2021, tens dret a aquesta prestació si a 30 de setembre del 2021 no has consumit tot el període previst en l'article 338.1 del text refós de la Llei general de la seguretat Social.

En cas de dubte sobre si compleixes tots els requisits per a poder sol·licitar la prestació de l'art. 10, i si has estat cobrant la prestació de l'art. 7 o del 8 del Reial decret llei 11/2011, tens l'opció de marcar, en el formulari de sol·licitud d'aquesta prestació, la casella d'autorització perquè la mútua, en el cas que efectivament no compleixis els requisits per a l'accés a la prestació de l'art. 10, pugui reconduir-la a la de l'art. 11 de manera subsidiària, sense que hagis de fer cap altre tràmit.

Si no compleixes els requisits descrits anteriorment per a accedir a aquesta prestació, t'informem que l'article 8 del Reial decret llei 18/2021 preveu la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social per als treballadors autònoms que hagin cobrat les prestacions previstes en els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021 fins al 30/09/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social i té una durada màxima de 4 mesos (fins al 31/01/2022).

Com tramitar-la?

 1. Fes clic al botó Tramitar per a accedir a les funcions al web. Per a agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació emplenis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Un cop hagis accedit al tràmit, veuràs que la casella Assumpte ja està emplenada amb la prestació que vols sol·licitar, i tu hi hauràs d'afegir:
  • Motiu: Selecciona “Sol·licitud prestació SIMPLIFICADA”  si ja has tramitat anteriorment una altra prestació extraordinària o "Sol·licitud prestació" en cas que no hagis tramitat anteriorment una sol·licitud d'ajut.
  • NIF/NIE/passaport i NAF. O bé el núm. de referència del tràmit, si ja has tramitat aquesta prestació anteriorment i vols afegir-hi informació o fer-hi esmenes.
  • I acciona el botó Carregar dades. El sistema et mostrarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i els documents obligatoris que has d'aportar.
 3. Un cop hi hagis introduït les dades necessàries i adjuntat la documentació que et demanem, fes clic al botó Enviar

Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol·licitud que fas a la mútua.

Termini per la presentació de la sol·licitud i durada de la prestació.

Si se sol·licita dins dels primers 21 dies naturals d'octubre, el reconeixement de la prestació tindrà efecte a partir de l'1 d'octubre del 2021.

Si la presentes fora d'aquest termini, el dret a la prestació neix el primer dia del mes següent a la sol·licitud.

Aquesta prestació es pot sol·licitar com a màxim fins al 31 de gener del 2022 i té una durada màxima de 5 mesos

Qui pot presentar-la?

La pots sol·licitar si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts legalment per a accedir a la prestació. També la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas, ho ha d'acreditar).

Quantia

La quantia de la prestació serà del 70% de la base de cotització mitjana dels darrers 12 mesos, més la part corresponent a la cotització per contingència comuna (28,30%).

En el cas que estiguis treballant també per compte d’altri, la quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada (no es tenen en compte increments de base ni societaris), més la part corresponent a la cotització per contingència comuna (28,30%).

Renúncia o devolució

Segons la normativa d'aquesta prestació, pots renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener del 2022. La renúncia serà efectiva el mes següent al mes en què la comuniquis.

També pots tornar la prestació per iniciativa pròpia, sense necessitat d'esperar que la mútua t'ho reclami, si consideres que els rendiments nets computables fiscalment durant els trimestres tercer i el quart del 2021 superaran els llindars establerts en l'apartat de requisits.

T'expliquem com es fa en l'apartat Com fer les esmenes?.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha demanat d'esmenar la sol·licitud, vols aportar documentació per a rectificar alguna informació o fer cap altra gestió, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

1. Fes clic en un dels Motius següents per a accedir directament a l'aplicació i fer el tràmit. Veuràs que tant l'assumpte com el motiu ja estan preemplenats:

Un cop hi hagis accedit, afegeix el NIF/NIE/passaport i el NAF. O bé el núm. de referència del tràmit. 

2. Acciona el botó Carregar dades. El sistema et mostrarà les dades que tenim de la teva sol·licitud i et deixarà afegir-hi documents i informació.

3. Un cop hi hagis indicat les dades necessàries i adjuntat la documentació, fes clic al botó Enviar per a enviar-ho a MC MUTUAL. 

Preguntes freqüents

Cal esperar fins que s'acabi el període per a demanar la prestació?

No cal esperar que s'acabi el període per a sol·licitar la prestació. Si consideres que compliràs els requisits per a accedir-hi, pots sol·licitar-la a partir de l'1/10/2021.

He de continuar ingressant les cotitzacions?

Has de continuar cotitzant i nosaltres t'abonarem l'import corresponent a les contingències comunes (28,30%) perquè puguis fer l'ingrés a la TGSS.

Com acreditar la reducció d'ingressos si tributes per estimació objectiva?

A efectes d'acreditació dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el 3er. i 4t. trimestre del 2019, sempre que el nombre mitjà de les persones treballadores afiliades i en alta al sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent, expressada a 4 dígits (CNAE), durant el període a què correspongui la prestació, sigui inferior en més d'un 7,5% al nombre mitjà diari corresponent al 3er. i 4t. trimestre del 2019.

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada, i si compleixes els requisits, et remetrem l'acord de reconeixement provisional de la prestació per correu electrònic. El pagament es fa a mes vençut. 

El pagament es fa per transferència bancària al compte corrent indicat en la sol·licitud, del qual has de ser titular.

La prestació és compatible amb el treball per compte d'altri?

La prestació de cessament d'activitat pot ser compatible amb el treball per compte d'altri si els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri representen més de 2,2 vegades el salari mínim interprofessional (SMI). En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d'altri no han de superar 1,25 vegades l'import de l'SMI. 

En aquest cas la quantia de la prestació és el 50% de la base de cotització mínima que et correspongui per l'activitat (no es tenen en compte increments de base ni societaris).

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació?

 • La pluriactivitat, sempre que els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri superin 2,2 vegades el salari mínim interprofessional (SMI).
 • Estar jubilat o tenir dret a jubilar-te ordinariament.
 • Qualsevol prestació de la Seguretat Social que percebis, llevat que sigui compatible amb l'activitat per compte propi.
 • Amb els ajuts per paralització de flota en el cas dels treballadors autònoms del règim especial de la mar.

Què passa si no estic al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si no compleixes el requisit d'estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social, t'emplaçarem a fer el pagament de les quotes degudes en un termini de trenta dies naturals.

Si disposes d'un ajornament concedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, el mateix ha de ser anterior a la publicació de la resolució de l'autoritat competent, en cas contrari, procedirem a convidar-te al pagament.

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d'activitat?

El temps de percepció de la prestació reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat a què puguis tenir dret en un futur.

Què passa si cesso l'activitat abans del 31 de gener del 2022?

Els límits dels requisits fixats es prendran de manera proporcional al temps de durada de l'activitat. El càlcul es fa computant el mes sencer en què et donis de baixa del règim de la Seguretat Social en què estiguis donat d'alta.