Cessament d'activitat per suspensió temporal de tota activitat (Art.9 RD-llei 18/2021)

La prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota activitat a conseqüència d'una resolució de l'autoritat és una mesura de contenció en la propagació de la COVID-19. Està recollida en l'article 9 de Reial decret llei 18/2021.

Si ets un treballador per compte propi i a partir de l'1 d'octubre del 2021 et veus obligat a suspendre totes les teves activitats a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent, o bé mantens, pels mateixos motius, la suspensió de la teva activitat iniciada amb anterioritat a la data indicada, tens dret a sol·licitar aquesta prestació extraordinària. 

Per a orientar-te sobre les noves prestacions per a autònoms, hem elaborat un Quadre resum, una infografia i un vídeo que et poden ser d'ajuda.

Si la teva activitat estava suspesa abans de l'1 d'octubre del 2021 i ja percebies la prestació, igualment hauràs de tornar a presentar una nova sol·licitud.

Requisits

 • Que hi hagi una resolució de l'autoritat competent que indiqui la suspensió de l'activitat o el manteniment, pels mateixos motius, de la suspensió de l'activitat iniciada amb anterioritat a l'1 d'octubre del 2021.
 • Estar afiliat i en alta en el règim de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi, o bé en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, almenys 30 dies naturals abans de la data de la suspensió i, en tot cas, abans de la data d'inici de la suspensió, quan aquesta hagi estat decretada abans de l'1 d'octubre del 2021. Has de continuar d'alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social durant el període en què percebis la prestació.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Això no obstant, si en la data de la suspensió de l'activitat no compleixes aquest requisit, t'emplaçarem a fer el pagament de les quotes degudes en el termini de 30 dies naturals.

Si no compleixes els requisits descrits anteriorment per a accedir a aquesta prestació, t'informem que l'article 8 del Reial decret llei 18/2021 preveu la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social per als treballadors autònoms que hagin cobrat, fins al 30/09/2021, les prestacions previstes en els articles 7 o 8 del Reial decret llei 11/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social i té una durada màxima de quatre mesos (fins al 31/01/2022).

Com tramitar-la?

 1. Fes clic al botó Tramitar per a accedir a les funcions al web. Per a agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació emplenis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Un cop hagis accedit al tràmit, veuràs que la casella Assumpte ja està emplenada amb la prestació que vols sol·licitar, i tu hi hauràs d'afegir:
  • Motiu: Selecciona "Sol·licitud prestació SIMPLIFICADA" si ja has tramitat anteriorment una altra prestació extraordinària o "Sol·licitud prestació" en cas de no haver tramitat amb anterioritat una sol·licitud d'ajut.
  • NIF/NIE/passaport i NAF. O bé el núm. de referència del tràmit, si ja has tramitat aquesta prestació anteriorment i vols afegir-hi informació o fer-hi esmenes.
  • Acciona el botó Carregar dades. El sistema et mostrarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i els documents obligatoris que has d'aportar.
 3. Un cop hi hagis introduït les dades necessàries i adjuntat la documentació que et demanem, fes clic al botó Enviar

Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol·licitud que fas a la mútua.

Termini per a la presentació i durada

Si la suspensió és a partir de l'1 d'octubre del 2021:

 •  Si presentes la sol·licitud en els 21 dies naturals següents a la resolució, el dret a la prestació s'origina l’endemà a l'inici de la suspensió.
 •  Si la presentes fora d'aquest termini, el dret a la prestació s'origina el primer dia del mes següent a la sol·licitud. 

En el cas de suspensió anterior a l'1 d'octubre del 2021:

 • Si presentes la sol·licitud fins al dia 20 d'octubre, aquest inclòs, el dret a la prestació s'origina el 01/10/2021.
 • Si la presentes fora d'aquest termini, el dret a la prestació s'origina el primer dia del mes següent a la sol·licitud. 

Pots sol·licitar la prestació com a màxim fins al 27 de febrer per aquelles suspensions publicades durant el mes de febrer de 2022.

La prestació econòmica té una durada màxima de 5 mesos. El dret a la prestació finalitza l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures, o bé el 28/02/2022, si aquesta última data és anterior.

Qui pot presentar-la?

La pots sol·licitar si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts en l'article 9 de Reial decret llei 18/2021. També la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas, ho ha d'acreditar).

Quantia

T'abonarem el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada, no té en compte increments de base ni societaris.

En el cas que dos o més membres de la unitat familiar tingueu dret a aquesta prestació, la quantia de les prestacions és del 40%.

Durant el temps que l'activitat romangui suspesa, hauràs de mantenir l'alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social al règim especial corresponent i quedaràs exonerat de l'obligació de cotitzar (s'entendrà com cotitzat aquest període). 

Com esmenar?

Si la mútua t'ha demanat d'esmenar la sol·licitud, vols aportar documentació per a rectificar alguna informació o fer cap altra gestió, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

1. Fes clic en un dels motius següents per a accedir directament a l'aplicació i al tràmit. Veuràs que tant l'assumpte com el motiu ja estan preemplenats:

Un cop hi hagis accedit, afegeix el NIF/NIE/passaport i el NAF. O bé el núm. de referència del tràmit.

2. Acciona el botó Carregar dades. El sistema et mostrarà les dades que tenim de la teva sol·licitud i et deixarà afegir-hi documents i informació.

3. Un cop hi hagis introduït les dades necessàries i adjuntat la documentació, fes clic al botó Enviar per a enviar-ho a MC MUTUAL.

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada, i si compleixes els requisits, et remetrem l'acord de reconeixement provisional de la prestació per correu electrònic. El pagament es fa a mes vençut.

El pagament es fa per transferència bancària al compte corrent indicat en la sol·licitud, del qual has de ser titular.

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

 • El treball per compte d'altri, si els ingressos d'aquest treball són superiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • L'exercici de qualsevol altra activitat per compte propi.
 • La percepció de rendiments procedents d'una societat l'activitat de la qual estigui afectada pel tancament.
 • La percepció d'una prestació de la Seguretat Social, llevat d'aquella que el beneficiari hagi estat percebent perquè és compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupa.

En el cas dels treballadors per compte propi inclosos en el règim especial dels treballadors de la mar, la prestació per cessament d'activitat és incompatible, a més, amb la percepció dels ajuts per paralització de la flota.

Què passa si no estic al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si en la data de la suspensió de l'activitat no estàs al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social, t'emplaçarem a fer el pagament de les quotes degudes en un termini de trenta dies naturals.

Si disposes d'un ajornament concedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, el mateix ha de ser anterior a la publicació de la resolució de l'autoritat competent, en cas contrari, procedirem a realitzar la invitació al pagament.

He de continuar ingressant les cotitzacions?

Durant el temps en què l'activitat romangui suspesa estaràs exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estén des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament de l'activitat, o des del dia 01/10/2021 en cas que es mantingui la suspensió iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l'últim dia del mes següent a l'aixecament d'aquesta mesura, o fins al 28/02/2022, si aquesta última data és anterior. 

En el cas que presentis la sol·licitud fora del termini establert, el dret a la prestació i també l'exoneració del pagament de les quotes s'iniciaran el primer dia del mes següent al mes en què hagis presentat la sol·licitud.

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d’activitat?

El temps de percepció de la prestació no reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als que puguis tenir dret en un futur.

Tenen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Sí, sempre que hagin optat per l'enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, i sempre que reuneixin els requisits establerts en l'art. 9 del Reial decret llei 18/2021.