Prestació econòmica per risc durant l'embaràs

 

La prestació econòmica de risc durant l'embaràs és una prestació a la qual té dret tota dona embarassada quan existeixen riscos que poden influir negativament en la seva salut o la del fetus. Aquests riscos han de tenir relació amb agents, procediments o condicions de treball del lloc exercit.

És imprescindible que l'empresa adapti el lloc de treball o bé el canviï per un altre compatible. I, únicament quan això no és possible per motius justificats, podrà suspendre el contracte de treball, i podràs sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs.

Requisits

Podràs ser beneficiària de la prestació si: 

 • Estàs afiliada i et trobes en situació d'alta a l'empresa. 
 • Estàs embarassada
 • Existeixen riscos per a la seva salut o la del fetus, relacionats amb el teu lloc de treball. 
 • No han pogut adaptar-se les condicions i/o temps de treball
 • Existeix una relació amb agents, procediments o condicions de treball del lloc exercit.

Si estàs inclosa en el Règim Especial de treballadors de la llar responsables de cotitzar, a més hauries de:

 • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.

En la situació de risc durant l'embaràs, l'origen del risc ha d'estar relacionat únicament amb el lloc de treball; és a dir, podràs iniciar el tràmit, sempre que l'embaràs transcorri amb normalitat i no presenti problemes mèdics associats a aquest.
 

Com tramitar-la?

 1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Omple la informació següent:
  • Assumpte: tipus de prestació que sol·licites i si es tracta de la primera fase (sol·licitud de certificació mèdica) o de la segona (sol·licitud de prestació econòmica)
  • Motiu: si es tracta de la sol·licitud o d'una informació addicional
  • NIF/NIE/passaport, NAF i data de la baixa (segons la prestació). O bé NIF/NIE/passaport i núm. de referència del tràmit
  • Fes clic al botó Carregar dades. El sistema et tornarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i documents que has d'aportar.
 3. Un cop hagis proporcionat les dades necessàries i adjuntat la documentació que et sol·licitem, fes clic al botó Enviar

Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol·licitud que fas a la mútua.

Documentació a aportar a cada fase

Fase 1: Sol·licitud de certificació mèdica

Abans de poder tramitar la prestació econòmica per risc durant l'embaràs, és imprescindible que facis la sol·licitud de la certificació mèdica. Sense aquest certificat no és possible sol·licitar la prestació. Per això hauràs de presentar la següent documentació:

 • Sol·licitud de certificació mèdica emplenada i signada.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o TIE en vigor.
 • Informe mèdic del facultatiu del Servei Públic de Salut i/o cartilla d'embaràs.
 • Informe sobre l'avaluació de riscos del lloc de treball elaborat pel servei de prevenció (propi o aliè) de l'empresa, excepte que aquestes dades ja obrin en el nostre poder.
 • Certificat de l'empresa amb la descripció de la feina desenvolupada i riscos específics del lloc de treball.

Fase 2: Sol·licitud de la prestació econòmica

Quan el certificat mèdic emès sigui positiu i no sigui possible el canvi de lloc de treball per part de l'empresa, has de presentar la següent documentació per continuar amb el tràmit:

 • Sol·licitud de la prestació econòmica emplenada i signada.
 • Comunicació de dades al pagador de l'IRPF (excepte residents al País Basc i Navarra).
 • Declaració de l'empresa sobre la inexistència de llocs de treball compatibles. O quan aquests existeixin, declaració sobre la impossibilitat, tècnica o objectiva, de realitzar el trasllat corresponent o que no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.
 • Certificat d'empresa de cotitzacions.

Qui pot presentar-la?

La treballadora embarassada o el seu representant legal.

Quin import s'abona?

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, prenent com a referència la data en què s'iniciï la suspensió del contracte per impossibilitat d'adaptació o per la inexistència d'un lloc de treball exempt de risc.

Durada

L'abonament de la prestació s'inicia el mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs. 
Aquesta prestació s'abonarà mensualment, a mes vençut, fins que existeixi una causa legal d'extinció: 

 • Suspensió per maternitat 
 • Extinció del contracte de treball 
 • Reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el teu estat
 • Interrupció de l'embaràs 
 • Defunció de la beneficiària 

Comunica'ns, tan aviat com puguis, qualsevol d'aquestes circumstàncies.

Com cal fer les esmenes?

Si la mútua t'ha sol•licitat esmenar la sol•licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna dada, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 1. Fes clic al botó Tramitar
 2. Introdueix les dades que se sol•liciten i fes clic a Carregar dades
 3. L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol•licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 4. Per finalitzar fes clic al botó Enviar

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Una vegada comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts i es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat en la sol·licitud i de la qual has de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari, és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament REL. Període: 01012020-31032020

Quina quantitat haig de tenir en compte a l'hora de realitzar la Declaració de la renda anual?

En el primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda, amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Puc sol·licitar que es retingui un IRPF diferent al que s'està retenint?

Sí, sempre que aquest sigui superior. El nou IRPF haurà de mantenir-se durant tot l'exercici fiscal en el qual s'hagi sol·licitat. Per a això, has d'emplenar el document "IRPF voluntari" i fer-lo arribar a MC MUTUAL.

Quan es comunica el dret a la prestació?

El dret a percebre aquest subsidi es comunicarà en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la documentació.

Iniciar tràmit

Tramitar

Documentació risc durant l’embaràs