Prestació econòmica de risc durant

l'embaràs i la lactància natural

La prestació econòmica de risc durant l'embaràs i la lactància natural és una prestació a la qual tens dret durant el període d'interrupció de l'activitat professional, quan hi ha riscos que poden influir negativament en la teva salut o en la del fetus, i sempre que aquests riscos es relacionin amb agents, procediments o condicions de l'activitat desenvolupada. Sempre serà necessari que hagis intentat adaptar prèviament el teu lloc de treball/activitat professional per un altre de compatible. Si això no és possible, podràs sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural.

Requisits

 • Trobar-se d'alta en el sistema de la Seguretat Social.

 • Ser una treballadora embarassada o bé amb un nadó lactant.

 • Que hi hagi risc en la teva activitat professional.

 • Que no s'hagin pogut adaptar les condicions i/o els temps de treball.

 • Que hi hagi relació amb agents, procediments o condicions de treball del lloc ocupat.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

En la situació de risc durant l'embaràs o lactància natural, l'origen del risc ha d'estar relacionat únicament amb el lloc de treball, és a dir, es podrà iniciar el tràmit sempre que l'embaràs transcorri amb normalitat i no presenti problemes mèdics associats a l'embaràs.

Com es tramita?

 1. Omple el formulari de la sol·licitud.

 2. Aporta la documentació que s'indica durant la tramitació, a més de còpia del DNI/NIE/Passaport y còpia del justificant de pagament de la cotització del mes anterior al del cessament d'activitat.

 3. Signa la sol·licitud digitalment, si és possible. En cas contrari, fes-ho de manera manuscrita i envia-la al correu electrònic del centre de la teva província, indicant a l'assumpte: "Pagament directe + NIF". Pots consultar les dades de contacte a la nostra Xarxa de centres.

  De manera excepcional i mentre duri l'Estat d'alarma, es tramitaran les sol·licituds, encara que no estiguin degudament signades.

Qui pot fer la presentació?

La treballadora o el seu representant legal.

Quantia

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, i es pren com a referència la data en què s'iniciï el cessament d'activitat.

Els treballadors autònoms que excepcionalment no tinguin la cobertura de les contingències professionals prendran la base de cotització derivada de contingències comunes.

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts, i s'han de deduir els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte corrent indicat en la sol·licitud, del qual la treballadora ha de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament REL. Període: 01012019-31032019

Què passa si no estic al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si no estàs al corrent en les cotitzacions a la Seguretat Social quan presentes la sol·licitud, MC MUTUAL realitzarà una invitació al pagament, oferint-te la possibilitat de pagar tots els períodes que tinguis pendents en el termini de 30 dies naturals.

Si t’hi poses al corrent en el termini indicat, es procedirà a l'abonament de la prestació. Si per contra, t’hi poses al corrent després dels 30 dies, t'abonarem la prestació minorada un 20%.

És important que tinguis en compte que mentre no estiguis al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social no podrem abonar-te la prestació econòmica, atès que és un requisit imprescindible per fer-ho.

Què passa si tinc un ajornament de quotes amb data anterior a la sol·licitud de la prestació?

En aquest cas, rebràs un escrit que t'informa que per poder percebre la prestació has d'acreditar mensualment el pagament de la quota (rebut bancari, extracte de compte, còpia de cartilla, etc.). Si no acredites el pagament de la quota, t’haurem de suspendre la prestació fins que saldis tot el deute amb la Seguretat Social.

Quina quantitat s'ha de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

En el primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda, amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Es pot sol·licitar que es retingui un IRPF diferent al que s'està retenint?

Sí, sempre que aquest sigui superior. El nou IRPF s'ha de mantenir durant tot l'exercici fiscal en què s'hagi sol·licitat.

Per quant de temps es reconeix la prestació?

El dret a la prestació neix el mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs i finalitza per:

 • Inici del període de descans per maternitat.
 • Represa de l'activitat professional.
 • Baixa en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social.
 • Interrupció de l'embaràs.
 • Mort de la beneficiària.

Aquestes circumstàncies s'han de comunicar immediatament a la mútua.

Quan es comunica el dret a la prestació a l'interessat?

El dret a percebre aquest subsidi es comunicarà en un termini de 30 dies des de la recepció de la documentació.

Iniciar tràmit

Tramitar

Contacta amb nosaltres

Fes clic aquí per accedir al formulari de contacte.