Tramitació de comunicats d'accidents de treball sense baixa mèdica

La relació d'accidents de treball sense baixa és el document oficial mitjançant el qual es recopilen i es comuniquen els accidents de treball sense baixa pels treballadors afiliats a un mateix compte de cotització de la Seguretat Social (CCC) que han succeït en un mes concret.

Quin tipus d'accidents s'han d'incloure?

S'hi han d'incloure els accidents de treball en què el treballador hagi rebut assistència sanitària per l'accident de treball sofert quan:

  • No hagi derivat en baixa mèdica.
  • La data de la baixa de l'accident de treball coincideixi amb la data de l'alta. 

No s'han d'incloure en aquesta relació els casos de recaigudes sense baixa mèdica d'accidents de treball amb baixa prèvia. Per comunicar-ho correctament cal indicar la data d'assistència sense baixa.

Requisits?

Cal que el treballador:

  • Estigui afiliat a la Seguretat Social.
  • Disposi de la cobertura d'accident de treball i malaltia professional. 

Com es tramita?

Qui pot fer la presentació?

En el cas de treballadors per compte d'altri, l'empresari o el seu representant legal.

En el cas de treballadors per compte propi, és el mateix treballador el que ha d’emplenar i presentar el comunicat d'accident de treball amb baixa.

Termini per a l'emplenament

Dins els 5 primers dies hàbils del mes següent al de l'accident de treball.

Iniciar tràmit

Tramitar

Preguntas frecuentes

Què passa un cop emplenada la relació d'accidents sense baixa mèdica?

El sistema Delt@ envia automàticament la relació d'accidents sense baixa mèdica signats per l'empresari o treballador per compte propi a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o a l'entitat gestora amb qui es tingui la cobertura d'accidents de treball. El tràmit finalitza quan l'autoritat laboral accepta i es trasllada el comunicat d'accident signat per l'empresa, l'entitat gestora o col·laboradora i l'autoritat laboral a les autoritats competents.

Què passa si un accident de treball sense baixa mèdica inclòs a la relació d'accidents sense baixa es converteix en un accident de treball amb baixa?

S'ha d'emetre el corresponent comunicat d'accident amb baixa dins els 5 dies següents a l'accident o a la data de la baixa mèdica. Aquesta notificació s'ha de fer com a comunicat d'accident i no com a recaiguda, atès que es tracta de la primera notificació de l'accident de treball amb baixa.

Què passa si no es comunica l'accident de treball sense baixa?

La manca de comunicació d'un accident de treball lleu constitueix una infracció lleu i pot derivar en una sanció.

Què passa si l'accident de treball afecta més d'un treballador?

S'hi han d'incloure tants registres com treballadors afectats en la relació d'accidents sense baixa mèdica.

Què passa si l'accident de treball afecta un treballador pluriocupat?

S'ha de notificar l'accident de treball únicament en la relació d'accidents sense baixa del centre en el qual el treballador estava prestant els seus serveis quan es va produir l'accident de treball.

Iniciar tràmit

Tramitar

Iniciar tràmit

Tramitar

Iniciar tràmit

Tramitar