Prestació econòmica per risc durant l'embaràs

La prestació econòmica de risc durant l'embaràs és una prestació a la qual té dret tota dona embarassada quan hi ha riscos que poden influir negativament en la seva salut o en la del fetus. Aquests riscos han de tenir relació amb agents, procediments o condicions del treball de l'activitat desenvolupada. 

Requisits

Podràs ser beneficiària de la prestació si: 

 • Estàs afiliada i d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
 • Estàs embarassada
 • Existeixen riscos per a la teva salut o la del fetus, relacionats amb la teva activitat professional 
 • No s'han pogut adaptar les condicions i/o temps de treball
 • Ha d'existir relació amb agents, procediments o condiciones de treball del lloc de feina
 • Estàs al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social

En la situació de risc durant l'embaràs, l'origen del risc ha d'estar relacionat únicament amb el lloc de feina, és a dir, podràs iniciar el tràmit, sempre que l'embaràs transcorri amb normalitat i no presenti problemes mèdics associats al mateix.

Com es tramita?

Per a sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs has d'assegurar-te que tens la cobertura de les contingències professionals.

 1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Omple la informació següent:
  • Assumpte: tipus de prestació que sol·licites i si es tracta de la primera fase (sol·licitud de certificació mèdica) o de la segona (sol·licitud de prestació econòmica)
  • Motiu: si es tracta de la sol·licitud o d'una informació addicional
  • NIF/NIE/passaport, NAF i data de la baixa (segons la prestació). O bé NIF/NIE/passaport i núm. de referència del tràmit
  • Fes clic al botó Carregar dades. El sistema et tornarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i documents que has d'aportar.
 3. Un cop hagis proporcionat les dades necessàries i adjuntat la documentació que et sol·licitem, fes clic al botó Enviar

Has de tenir en compte que, si no has signat la documentació amb el teu certificat digital o presencialment a l'oficina, a més del DNI, has d'aportar el document de titularitat del compte bancari (serà vàlid qualsevol document que et vinculi amb el teu compte bancari, com el document facilitat per la mateixa entitat bancària, còpia del compte bancari o qualsevol rebut on aparegui la teva identificació i el número del teu compte bancari).

Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol·licitud que fas a la mútua.

Documentació a aportar a cada fase

Fase 1: Sol·licitud de certificació mèdica

Abans de tramitar la prestació econòmica per risc durant l'embaràs, és imprescindible que facis la sol·licitud de la certificació mèdica. Sense aquest certificat no és possible sol·licitar la prestació. Per això hauràs de presentar la següent documentació:

 • Sol·licitud de certificació mèdica emplenada i signada. Si ets una treballadora econòmicament dependent, la declaració sobre riscos del lloc de treball ha de fer-la el client. I si prestes serveis en societats cooperatives, laborals o mercantils, és l'administrador qui ha de fer la declaració.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o TIE en vigor.
 • Informe mèdic del facultatiu del Servei Públic de Salut.

En cas de pluriactivitat, has d’aportar també la documentació relativa a altres sol·licituds presentades a altres mútues per la teva situació d’embaràs.

Fase 2: Sol·licitud de la prestació econòmica

Quan s’hagi emès el certificat mèdic de risc durant l’embaràs i no sigui possible que canviïs o adaptis el teu lloc de treball, has de presentar la següent documentació per continuar amb el tràmit:

 • Sol·licitud de la prestació econòmica complimentada i signada.
 • Comunicació de dades al pagador de l'IRPF (excepte residents al País Basc i Navarra). 
 • Declaració de situació d'activitat (no aplicable a treballadores del SETA i TRADE).
 • Còpia del justificant de pagament de cotització del mes anterior al cessament d’activitat.

Qui pot fer la presentació?

La treballadora embarassada o el seu representant legal.

Quant es cobra?

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, i es pren com a referència la data en què s'iniciï el cessament d'activitat.

Durada

L'abonament de la prestació s'inicia el mateix dia en què s'inicia el cessament de l'activitat per risc durant l'embaràs.

Aquesta prestació s'abonarà mensualment, a mes vençut, fins que existeixi una causa legal d'extinció:

 • Suspensió per maternitat
 • Represa de l'activitat professional
 • Ser baixa en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social
 • Interrupció de l'embaràs
 • Mort de la beneficiària

Comunica'ns, tan aviat com puguis, qualsevol d'aquestes circumstàncies.

Com cal fer les esmenes?

Si la mútua t'ha sol•licitat esmenar la sol•licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna dada, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 1. Fes clic al botó Tramitar
 2. Introdueix les dades que se sol•liciten i fes clic a Carregar dades
 3. L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol•licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 4. Per finalitzar fes clic al botó Enviar

Iniciar tràmit

Tramitar

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts, i s'han de deduir els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte corrent indicat en la sol·licitud, del qual la treballadora ha de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament REL. Període: 01012019-31032019

Què passa si no estic al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si no estàs al corrent en les cotitzacions a la Seguretat Social quan presentes la sol·licitud, MC MUTUAL realitzarà una invitació al pagament, oferint-te la possibilitat de pagar tots els períodes que tinguis pendents en el termini de 30 dies naturals.

Si et poses al corrent en el termini indicat, es procedirà a l'abonament de la prestació. Si per contra, et poses al corrent després dels 30 dies, t'abonarem la prestació minorada un 20%.

És important que tinguis en compte que, si no estiguessis al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social, no podrem abonar-te la prestació econòmica, atès que és un requisit imprescindible per fer-ho.

Què passa si tinc un ajornament de quotes concedit amb data anterior a la sol·licitud de la prestació?

En aquest cas, rebràs un escrit que t'informa que per poder percebre la prestació has d'acreditar mensualment el pagament de la quota (rebut bancari, extracte de compte, còpia de cartilla, etc.). Si no acredites el pagament de la quota, t’haurem de suspendre la prestació fins que saldis tot el deute amb la Seguretat Social.

Quina quantitat s'ha de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

En el primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda, amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Es pot sol·licitar que es retingui un IRPF diferent al que s'està retenint?

Sí, sempre que aquest sigui superior. El nou IRPF s'ha de mantenir durant tot l'exercici fiscal en què s'hagi sol·licitat. Per a això, has d'emplenar el document "IRPF voluntari" i fer-lo arribar a MC MUTUAL.

Quan es comunica el dret a la prestació a l'interessat?

El dret a percebre aquest subsidi es comunicarà en un termini de 30 dies des de la recepció de la documentació.

Una vegada presentada la documentació de la fase 1, com haig de continuar amb el tràmit?

Al final de la fase 1 i després d'analitzar tota la documentació presentada, els serveis mèdics de la mútua realitzaran la valoració de la sol·licitud i et comunicaran si la certificació mèdica és positiva, diferida o si no existeix risc ni per a tu, ni per al fetus.

Si el certificat mèdic emès és positiu, i no és possible el canvi de lloc per part de l'empresa, has d'iniciar la fase 2 i presentar la documentació sol·licitada.

Si el certificat mèdic és diferit, significa que no existeix cap risc en aquest moment, però sí que es produirà en dates futures. Per això, has d'esperar a la data que s'indica en el mateix certificat per a presentar la documentació necessària i així seguir endavant amb la fase 2.

En el cas que es consideri que no hi ha risc per a tu, ni per al fetus, rebràs una carta de no certificació mèdica i, per tant, no podràs continuar amb el procés.

Iniciar tràmit

Tramitar