Prestació econòmica per risc durant la lactància natural per compte aliè

La prestació econòmica de risc durant la lactància natural és una prestació a la qual té dret tota dona durant el període de lactància natural d'un menor de 9 mesos, quan existeixen riscos que poden influir negativament en la seva salut o la del lactant. Aquests riscos han de tenir relació amb agents, procediments o condicions de treball del lloc ocupat.

És imprescindible que l'empresa adapti el teu lloc de treball o bé el canviï per un altre de compatible. Únicament quan això no sigui possible, per motius justificats, l'empresa podrà suspendre el teu contracte de treball i podràs sol·licitar la prestació per risc durant la lactància natural.

Requisits

​​​Podràs ser beneficiària de la prestació si:

 • Estàs afiliada i et trobes en situació d'alta en l'empresa.
 • Estàs en situació de lactància natural amb un menor de 9 mesos. 
 • Sempre que existeixin riscos per a la teva salut o la del teu fill/a, relacionats amb el teu lloc de treball.
 • Que no s'hagin pogut adaptar les condicions o temps de treball.

Si ets treballadora inclosa en el Règim Especial d'empleats de la Llar responsable de cotitzar:

 • Has d'estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.

No es considerarà situació protegida, la derivada de riscos o patologies que poden influir negativament en la salut de la treballadora o en la del fill/a, quan no estigui relacionada amb agents, procediment o condicions de treball del lloc de treball o activitats portades a terme.

Com es tramita?

 1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Omple la informació següent:
  • Assumpte: tipus de prestació que sol·licites i si es tracta de la primera fase (sol·licitud de certificació mèdica) o de la segona (sol·licitud de prestació econòmica)
  • Motiu: si es tracta de la sol·licitud o d'una informació addicional
  • NIF/NIE/passaport, NAF i data de la baixa (segons la prestació). O bé NIF/NIE/passaport i núm. de referència del tràmit
  • Fes clic al botó Carregar dades. El sistema et tornarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i documents que has d'aportar.
 3. Un cop hagis proporcionat les dades necessàries i adjuntat la documentació que et sol·licitem, fes clic al botó Enviar

Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol·licitud que fas a la mútua.

Documentació a aportar a cada fase

Fase 1: Sol·licitud de certificació mèdica

Abans de tramitar la prestació econòmica per risc durant la lactància natural, és imprescindible que facis la sol·licitud de la certificació mèdica. Sense aquest certificat no és possible sol·licitar la prestació. Per això hauràs de presentar la següent documentació:

 • Sol·licitud de certificació mèdica emplenada i signada.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o TIE en vigor.
 • Informe mèdic del pediatre que acrediti la situació de lactància natural o altre informe on consti l'alimentació del teu fill/a mitjançant lactància natural i el nombre de preses diàries.
 • Informe sobre l'avaluació de riscos del lloc de treball elaborat pel servei de prevenció (propi o aliè) de l'empresa, excepte que aquestes dades ja estiguin al nostre poder.
 • Certificat de l'empresa amb la descripció de l'activitat desenvolupada i condicions del lloc.

Fase 2: Sol·licitud de la prestació econòmica

Quan el certificat mèdic emès sigui positiu i no sigui possible el canvi de lloc de treball per part de l'empresa, has de presentar la següent documentació per continuar amb el tràmit:

 • Sol·licitud de la prestació econòmica emplenada i signada.
 • Comunicació de dades al pagador de l'IRPF (excepte residents al País Basc i Navarra). 
 • Llibre de família amb la inscripció del fill/a.
 • Certificat d'empresa de cotitzacions.
 • Declaració de l'empresa sobre la inexistència de llocs de treball compatibles, o quan aquests existeixin, sobre la impossibilitat, tècnica o objectiva, de realitzar el trasllat corresponent o que no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

Qui pot fer la presentació?

La treballadora o el seu representant legal.

Quantia

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, i es pren com a referència la data en què s'iniciï la suspensió del contracte per impossibilitat d'adaptació o per la inexistència d'un lloc de treball exempt de risc.

Durada

L'abonament de la prestació s'inicia el mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural.

Aquesta prestació s'abona mensualment, a mes vençut, fins que existeixi una causa legal d'extinció:

 • Quan el fill compleixi 9 mesos d'edat
 • Extinció del contracte de treball
 • Reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat
 • Mort de la beneficiària o del fill

Comunica'ns, com més aviat millor, qualsevol d'aquestes circumstàncies.

 

Com cal fer les esmenes?

Si la mútua t'ha sol•licitat esmenar la sol•licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna dada, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 1. Fes clic al botó Tramitar
 2. Introdueix les dades que se sol•liciten i fes clic a Carregar dades
 3. L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol•licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 4. Per finalitzar fes clic al botó Enviar

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts, i s'han de deduir els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

El pagament es fa per transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud, del qual has de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament REL. Període: 01012019-31032019

Quina quantitat haig de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

El primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda, amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Puc sol·licitar que es retingui un IRPF diferent al que s'està retenint?

Sí, sempre que aquest sigui superior. El nou IRPF haurà de mantenir-se durant tot l'exercici fiscal en què s'hagi sol·licitat. Per a això, has d'emplenar el document "IRPF voluntari" i fer-lo arribar a MC MUTUAL.

Quan es comunica el dret a la prestació?

El dret a percebre aquest subsidi es comunica en un termini de 30 dies des de la recepció de la documentació.

Iniciar Tràmit

Tramitar

Documentació relacionada