Prestació econòmica per risc durant la lactància natural

La prestació econòmica de risc durant la lactància natural és una prestació a la qual té dret tota dona durant el període de lactància natural d'un menor de 9 mesos, quan existeixin riscos que puguin influir negativament en la seva salut o la del lactant. Aquests riscos han de tenir relació amb agents, procediments o condicions de l'activitat desenvolupada. 

Requisits

Podràs ser beneficiària de la prestació si:

 • Estàs afiliada i d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
 • Estàs en situació de lactància natural amb un menor de 9 mesos 
 • Sempre que existeixin riscos per a la teva salut o la del teu fill/a, relacionats amb el teu lloc de treball.
 • Que no hagin pogut adaptar-se les condicions o temps de treball
 • Estàs al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social


No es considerarà situació protegida, la derivada de riscos o patologies que puguin influir negativament en la salut de la treballadora o en la del seu fill, quan no estigui relacionada amb agents, procediment o condicions de treball del lloc de feina o activitat desenvolupada.

Com es tramita?

 1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Omple la informació següent:
  • Assumpte: tipus de prestació que sol·licites i si es tracta de la primera fase (sol·licitud de la certificació mèdica) o de la segona (sol·licitud de la prestació econòmica)
  • Motiu: si es tracta de la sol·licitud o d'una informació addicional
  • NIF/NIE/passaport, NAF i data de la baixa (segons la prestació). O bé NIF/NIE/passaport i núm. de referència del tràmit
  • Fes clic al botó Carregar dades. El sistema et tornarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i documents que has d'aportar.
 3. Un cop hagis proporcionat les dades necessàries i adjuntat la documentació que et sol·licitem, fes clic al botó Enviar

Quan ens enviïs la teva sol·licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol·licitud que fas a la mútua.

Documentació a aportar a cada fase

Fase 1: Sol·licitud de certificació mèdica

Abans de poder tramitar la prestació econòmica per risc durant la lactància natural, és imprescindible que facis la sol·licitud de la certificació mèdica. Sense aquest certificat no és possible sol·licitar la prestació. Per això hauràs de presentar la següent documentació:

 • Sol·licitud de certificació mèdica emplenada i signada. Si ets una treballadora econòmicament depenent, la declaració de riscos del lloc de treball ha de fer-la el client. I si prestes serveis en societats cooperatives, laborals o mercantils, és l'administrador qui ha de fer-la.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o TIE en vigor.
 • Informe mèdic del pediatre que acrediti la situació de lactància natural o altre informe on consti l'alimentació del teu fill/a mitjançant lactància natural i el nombre de preses diàries.

Fase 2: Sol·licitud de la prestació econòmica

Quan el certificat mèdic emès sigui positiu i no sigui possible el canvi de lloc de treball per part de l'empresa, has de presentar la següent documentació per continuar amb el tràmit:

 • Sol·licitud de la prestació econòmica emplenada i signada.
 • Comunicació de dades al pagador de l'IRPF (excepte residents al País Basc i Navarra). 
 • Llibre de família amb la inscripció del fill/a.
 • Declaració de situació d'activitat (no aplicable a treballadores del SETA i TRADE). 
 • Justificant de pagament de les quotes de la Seguretat Social del mes anterior al cessament d'activitat.

Qui pot fer la presentació?

La treballadora o el seu representant legal.

Quant es cobra?

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, i es pren com a referència la data en què s'iniciï el cessament d'activitat.

Durada

L'abonament de la prestació s'inicia el mateix dia en què s'inicia el cessament de l'activitat per risc durant la lactància natural. Aquesta prestació s'abonarà mensualment, a mes vençut, fins que existeixi una causa legal d'extinció:

 • Quan el fill compleixi 9 mesos d'edat
 • Represa de l'activitat professional
 • Ser baixa en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social
 • Mort de la beneficiària o del fill/a

Comunica'ns tan aviat com puguis, qualsevol d'aquestes circumstàncies.

Com cal fer les esmenes?

Si la mútua t'ha sol•licitat esmenar la sol•licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna dada, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 1. Fes clic al botó Tramitar
 2. Introdueix les dades que se sol•liciten i fes clic a Carregar dades
 3. L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol•licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 4. Per finalitzar fes clic al botó Enviar

Iniciar tràmit

Tramitar

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts, i s'han de deduir els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

El pagament s'efectuarà per transferència bancària al compte corrent indicat en la sol·licitud, del qual la treballadora ha de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament REL. Període: 01012020-31032020.

Què passa si no estic al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si no estàs al corrent en les cotitzacions a la Seguretat Social quan presentes la sol·licitud, MC MUTUAL realitzarà una invitació al pagament, oferint-te la possibilitat de pagar tots els períodes que tinguis pendents en el termini de 30 dies naturals.

Si t’hi poses al corrent en el termini indicat, es procedirà a l'abonament de la prestació. Si per contra, t’hi poses al corrent després dels 30 dies, t'abonarem la prestació minorada un 20%.

És important que tinguis en compte que mentre no estiguis al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social no podrem abonar-te la prestació econòmica, atès que és un requisit imprescindible per fer-ho.

Què passa si tinc un ajornament de quotes amb data anterior a la sol·licitud de la prestació?

En aquest cas, rebràs un escrit que t'informa que per poder percebre la prestació has d'acreditar mensualment el pagament de la quota (rebut bancari, extracte de compte, còpia de cartilla, etc.). Si no acredites el pagament de la quota, t’haurem de suspendre la prestació fins que saldis tot el deute amb la Seguretat Social.

Quina quantitat s'ha de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

En el primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda, amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Es pot sol·licitar que es retingui un IRPF diferent al que s'està retenint?

Sí, sempre que aquest sigui superior. El nou IRPF s'ha de mantenir durant tot l'exercici fiscal en què s'hagi sol·licitat. Per a això, has d'emplenar el document "IRPF voluntari" i fer-lo arribar a MC MUTUAL.

Quan es comunica el dret a la prestació a l'interessat?

El dret a percebre aquest subsidi es comunicarà en un termini de 30 dies des de la recepció de la documentació.