Prestació extraordinària per cessament d'activitat amb motiu d'una suspensió temporal de tota l'activitat. RDL 30/2020 (art.13.1)

La prestació extraordinària per cessament d'activitat pels treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent, és una mesura de contenció en la propagació de la Covid-19, per aquells treballadors autònoms que a partir de l'1 d'octubre de 2020 es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent, segons regula l'article 13.1 del RDL 30/2020.

Per orientar-te amb les noves prestacions per autònoms, hem elaborat una Infografia que et pot ser d'ajuda. 

Requisits

 • Haver-hi una resolució de l'autoritat competent indicant la suspensió de l'activitat.
 • Estar afiliat i d'alta en el Règim de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si és el cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que s'acordi el cessament d'activitat.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Tanmateix, si en la data de la suspensió de l'activitat no es compleix aquest requisit, et convidarem al pagament perquè en el termini de trenta dies naturals, ingressis les quotes degudes.

Com tramitar?

Ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, només s'admeten esmenes.

Si vol tramitar una prestació per suspensió temporal de tota activitat, pots sol·licitar-la segons l'article 5 RD llei 2/2021, fent clic aquí.

Termini de presentació i durada

 • Dins dels quinze dies següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució del tancament de l'activitat. En aquest cas el dret a la prestació naixerà l'endemà a l'adopció de l'acord o resolució de tancament de l'activitat i durarà fins a l'últim dia del mes en el qual s'acordi l'aixecament d'aquesta.
 • Si presentes la teva sol·licitud més tard, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud.

Tindràs dret a cobrar la prestació fins a l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de l'adopció de la mesura de tancament per l'autoritat competent.

Qui pot presentar-la?

Pots sol·licitar-la si ets un treballador autònom i compleixes els requisits establerts a l'art. 13.1 a) del RDL 30/2020 per accedir a la prestació. I també la pot presentar qualsevol persona que ho faci en representació teva (en aquest cas haurà d'acreditar-ho).

Quantia

S'abonarà el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.

Aquesta quantitat es veurà incrementada en un 20% si tens reconeguda la condició de família nombrosa i els únics ingressos de la teva unitat familiar durant aquest període provenen de l'activitat suspesa.

En el cas que dos o més membres de la unitat familiar tingueu dret a aquesta prestació, el percentatge de cobrament es disminuirà al 40% per a cada una d'elles i no s'aplicarà l'increment previst per a famílies nombroses.

Com esmenar?

Si la mútua t'ha sol·licitat esmenar la teva sol·licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna informació, segueix les passes que t'indiquem a continuació:

 • Fes clic al botó "Tramitar"
 • Introdueix les dades que se sol·liciten i polsa a "Carregar dades".
 • L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol·licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació.
 • Per finalitzar fes clic al botó "Enviar"

Preguntes freqüents

Què suposa el nou criteri de la DGOSS sobre l'accés a la prestació?

Aquest criteri implica que si ja has demanat la prestació, has d'aportar, a més, una Declaració responsable sobre la suspensió total i temporal de tota la teva activitat. Aquesta declaració està disponible a l'apartat de Documentació relacionada i es pot presentar mitjançant el botó Tramitar com una esmena, indicant el motiu: Aportació declaració responsable tancament total i temporal.

Mitjançant aquesta nova Declaració Responsable poses de manifest:

 • Que has suspès temporalment totes les teves activitats per compte propi en compliment de l'obligació establerta en resolució adoptada per l'autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació del virus Covid-19.
 • Que, en particular, no fas durant aquesta suspensió temporal lliurament a domicili ni posada a disposició per recollida dels productes que es dispensen a l'establiment.
 • Que no pots acollir-te, ni enquadrar-te, en cap de les excepcions que preveu la norma per continuar l'activitat, ni tan sols de forma parcial.

En el cas de tenir un reconeixement provisional, també hauràs d'aportar la nova declaració responsable, degudament complimentada i signada. 

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si compleixes amb els requisits, et remetrem per correu electrònic l'acord de reconeixement de la prestació. El pagament el realitzarem a mes vençut.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud i de la que has de ser titular.

Quines situacions són incompatibles amb aquesta prestació extraordinària?

 • És incompatible amb el treball per compte d'altri si els ingressos d'aquest treball són superiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb la realització d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat l'activitat de la qual estigui afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari estigués percebent per ser compatible amb la realització de l'activitat que desenvolupava.

En el cas dels treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat és incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Què passa si no estic al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social?

Si en la data de la suspensió de l'activitat no estàs al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, procedirem a realitzar-te una invitació al pagament, perquè en un termini de trenta dies naturals puguis ingressar les quotes degudes.

Haig de seguir ingressant les cotitzacions?

L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en el qual s'adopta la mesura del tancament de l'activitat fins al darrer dia del mes següent a què s'aixequi la mesura.

El temps de cobrament de la prestació redueix períodes de cobrament futurs de cessament d'activitat?

El temps de percepció de la prestació no reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als que puguis tenir dret en un futur.

Ténen dret els socis de cooperatives a aquesta prestació?

Sí, sempre que hagin optat pel seu enquadrament com treballadors per compte propi en el Règim Especial que correspongui i sempre que reuneixin els requisits establerts a l'art. 13.1 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

L'Ordre Ministerial del 14/08/2020 per la que es regula el tancament de locals d'oci nocturn per Covid-19 es poden aportar per demanar la Prestació per tancament temporal? I si només hi ha límit d'horari o aforament, es pot sol·licitar?

Les suspensions de l'article 13.1 del RDL 30/2020 només protegeixen adopcions de tancament dictades a partir de l'1/10. No les anteriors.

En cas que sigui una resolució a partir de l'1/10 has d'aportar la resolució de l'autoritat competent.

No es pot sol·licitar en cas de reducció horària o d'aforament, només quan la mesura governativa suposi el cessament total de l'activitat.

Sóc un autònom que treballa en diverses activitats. Tinc suspeses vàries per resolucions anteriors a l'1/10 i dues actives, i una de les actives ha de tancar per resolució posterior a l'1/10. Podria sol·licitar la prestació si no tinc totes les activitats suspeses?

Podràs sol·licitar-la només quan no puguis treballar en cap de les activitats i pels dies que això succeeixi. Aportant les resolucions de cadascuna d'elles.