Tractament de dades - Activitat externa

Base jurídica

Estem legitimats per tractar les seves dades perquè ens ho permet l'article 6.1 a) i 9.2.a) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en base al seu consentiment exprés i l'interès legítim d'aquesta Entitat. Així mateix, en base al seu consentiment, estarem legitimats per comunicar a la seva empresa la informació necessària per al compliment per aquesta de les seves d'obligacions legals i les estadístiques i enquestes de qualitat que s'elaboren.

Fins del tractament

Les seves dades s'utilitzaran per a la gestió i organització d'activitats institucionals, esdeveniments, congressos i publicacions que se celebrin en relació amb les activitats de la Mútua.

Interessats

Professionals, empreses mutualistes, treballadors d'aquestes i autònoms adherits.

Categoria de dades

Dades d'identificació i contacte: Nom i cognoms, document d'identificació, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge i signatura. A més de dades acadèmiques i professionals: titulacions i empresa a la qual pertany.

Destinataris

  • Poden existir publicacions en mitjans de comunicació, documentació institucional de la Mútua, aplicacions web i xarxes socials.
  • Organismes públics que així ho requereixin.
  • Encarregats del tractament.

Transferències internacionals

No estan previstes.

Termini de supressió

Les dades es conservaran, fins que es revoqui el consentiment i durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'Entitat, que es puguin presentar en un futur .

Mesures de Seguretat

  • Les apropiades i necessàries per garantir la seguretat estrictu sensu, confidencialitat, integritat, autenticitat, i traçabilitat de les dades
  • Es corresponen amb les establertes en el RD 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Procedència de les dades

Les que vostè ens facilita i les que comprovem a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Obligació de facilitar les dades

Té l'obligació de facilitar-nos les seves dades per poder participar en els actes, congressos i publicacions de la Mútua. La negativa a facilitar impedeix la seva participació en els mateixos.