Tractament de dades - Bretxes de seguretat

Base jurídica

Estem legitimats per tractar les seves dades perquè és necessari per al compliment d'una obligació legal del responsable del tractament, article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

Fins del tractament

Les seves dades s'utilitzaran per a la gestió de les bretxes de seguretat que puguin existir.

Interessats

Persones físiques les dades de les quals gestioni la Mútua.

Categoria de dades

Dades d'identificació i contacte: Nom i cognoms, document d'identificació, adreça postal i electrònica, telèfon i signatura. Dades professionals o d'ocupació, càrrec i lloc de treball.

Destinataris

  • Agència Espanyola de Protecció de Dades. Tribunals o forces de seguretat.
  • Als interessats.
  • Encarregats del tractament.

Transferències internacionals

No estan previstes.

Termini de supressió

Les dades es conservaran per tres anys des de la finalització o tancament de la bretxa.

Mesures de Seguretat

  • Les apropiades i necessàries per garantir la seguretat estrictu sensu, confidencialitat, integritat, autenticitat, i traçabilitat de les dades.
  • Es corresponen amb les establertes en el RD 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Procedència de les dades

Les que ens facilita i les que comprovem en la Tresoreria General de la Seguretat Social i fonts d'accés públiques.

Obligació de facilitar les dades

Té l'obligació de facilitar les seves dades per poder solucionar la incidència. La negativa a facilitar impedeix la resolució de la mateixa.