Tractament de dades - Gestió de reclamacions

Base jurídica

Estem legitimats per tractar les seves dades perquè ens ho permet l'article 9.2 b) if) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessaris per al compliment d'obligacions i exercici de drets específics en l'àmbit de la seguretat i protecció social.

A més és necessari per al compliment d'una obligació legal del responsable del tractament, article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades. En relació amb el que estableix el RD 8/2015 que aprova la Llei General de la Seguretat Social i el RD 1993/1995, que aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

Fins del tractament

Les seves dades s'utilitzaran per a la gestió de les reclamacions que presenti.

Interessats

Treballadors que presenten la reclamació i la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social.

Categoria de dades

Dades d'identificació i contacte: Nom i cognoms, document d'identificació, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura i dades de la reclamació. De vegades d'una altra persona de contacte, en cas de representació.

Destinataris

  • Organismes públics que així ho requereixin.
  • Associació de mútues.
  • Encarregats del tractament.

Transferències internacionals

No estan previstes.

Termini de supressió

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'Entitat, que es puguin presentar en un futur, i mentre l'interessat no exerciti la seva dret a supressió.

Mesures de Seguretat

  • Les apropiades i necessàries per garantir la seguretat estrictu sensu, confidencialitat, integritat, autenticitat, i traçabilitat de les dades.
  • Es corresponen amb les establertes en el RD 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Procedència de les dades

Les que ens facilita i les que comprovem en la Tresoreria General de la Seguretat Social i fonts d'accés públiques.

Obligació de facilitar les dades

Té l'obligació de facilitar les seves dades per poder resoldre la seva reclamació. La negativa a facilitar impedeix la resolució de la mateixa.