Tractament de dades - Mutualistes i adherits

Base jurídica

Estem legitimats per tractar les seves dades perquè ens ho permet l'article 6.1 b) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessaris per a l'execució d'un contracte.

A més és necessari per al compliment d'una obligació legal del responsable del tractament, article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades. En relació amb el que estableix el RD 8/2015 que aprova la Llei General de la Seguretat Social i el RD 1993/1995, que aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

I ser necessari per a la satisfacció d'un interès legítim de la Mútua, d'acord amb l'article 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

Fins del tractament

Les seves dades s'utilitzaran per a la gestió de les relacions administratives i contractuals, amb les empreses associades i autònoms adherits, o els seus representants, i donar compliment a les obligacions que del contracte es derivin i de les imposades legalment.

Interessats

Empreses i treballadors autònoms.

Categoria de dades

Dades d'identificació i contacte: Nom i cognoms, document d'identificació, adreça postal i electrònica, telèfon, dades de representació i dades de l'empresa, signatura. De vegades d'una altra persona de contacte.

Destinataris

  • Organismes públics que així ho requereixin.
  • Encarregats del tractament.

Transferències internacionals

No estan previstes.

Termini de supressió

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'Entitat, que es puguin presentar en un futur, i mentre l'interessat no exerceixi el seu dret a supressió.

Especialment amb relació a les relacionades amb l'auditoria de comptes i compliment, que preveu l'article 98.2 de la Llei General de la Seguretat Social (RD 8/2015). Sent d'aplicació el que preveu el reglament de col·laboració RD 1993/1995 i l'art. 1964 del Codi Civil.

Mesures de Seguretat

  • Les apropiades i necessàries per garantir la seguretat estrictu sensu, confidencialitat, integritat, autenticitat, i traçabilitat de les dades.
  • Es corresponen amb les establertes en el RD 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Procedència de les dades

Les que vostè ens facilita i les que comprovem en la Tresoreria General de la Seguretat Social i fonts d'accés públiques.

Obligació de facilitar les dades

Té l'obligació de facilitar les seves dades per poder mantenir de forma correcta la relació d'assegurament amb vostè o la seva empresa. La negativa a facilitar impedeix la correcta gestió.