Tractament de dades - Selecció de personal

Base jurídica

Estem legitimats per tractar les seves dades perquè ens ho permet l'article 6.1 b) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessaris per a l'execució d'un contracte.

A més és necessari per al compliment d'una obligació legal del responsable del tractament, article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en relació amb el RDL 2/2015, pel qual s'aprova l'estatut dels Treballadors.

Així mateix, en relació a les categories especials de dades, d'acord amb l'article 9.2 b) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, el mateix és necessari per al compliment d'obligacions i exercici de drets en l'àmbit de dret laboral i de la seguretat i protecció social.

Fins del tractament

Les seves dades s'utilitzaran per a la gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball en els quals participi. A més de control d'accés a les instal·lacions o per videovigilància.

Interessats

Professionals, empreses mutualistes, treballadors d'aquestes i autònoms adherits.

Categoria de dades

Dades d'identificació i contacte: Nom i cognoms, document d'identificació, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge, veu i signatura. Dades econòmiques, financeres i d'assegurances. Dades acadèmiques i professionals: titulacions, formació, experiència en altres entitats. A més de característiques de la seva personalitat, d'afiliació sindical i detalls de la seva vida privada.

Destinataris

  • Poden cedir-se, durant la vigència de la contractació, a entitats que gestionin viatges i allotjaments necessaris per al desenvolupament del seu treball.
  • Organismes públics que així ho requereixin.
  • Encarregats del tractament.

Transferències internacionals

No estan previstes.

Termini de supressió

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'Entitat, que es puguin presentar en un futur, i mentre l'interessat no exerciti la seva dret a supressió.

Mesures de Seguretat

  • Les apropiades i necessàries per garantir la seguretat estrictu sensu, confidencialitat, integritat, autenticitat, i traçabilitat de les dades.
  • Es corresponen amb les establertes en el RD 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Procedència de les dades

Les que vostè ens facilita i les que es recaptin de proves realitzades (test dinàmiques de grup ...) i les que comprovem en la Tresoreria General de la Seguretat Social, borses de treball i fonts d'accés públiques.

Obligació de facilitar les dades

Té l'obligació de facilitar-nos les seves dades per poder participar en els processos de selecció. La negativa a facilitar impedeix la seva participació en els mateixos.